Házassági szándék bejelentése

Házassági szándék bejelentése
Ügyintézés módja: személyesen
A párok a házasságkötésre irányuló szándékukat Magyarország azon településének anyakönyvvezetője előtt – hivatali ügyfélfogadási időn belül - személyesen, együttesen jelenthetik be, ahol a házasságot meg kívánják kötni. Ha a házasságot Nyíregyházán kívánják megkötni, akkor a bejelentést a nyíregyházi anyakönyvvezető előtt kell megtenni.
Amennyiben a szándékot bejelentő felek egyike nem érti és beszéli a magyar nyelvet, úgy a bejelentéshez tolmács jelenléte szükséges.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Anyakönyvi Csoportjának ügyfélfogadásán házassági szándék bejelentésére kizárólag előre foglalt időpontban van lehetőség, az erre szolgáló felület az alábbi linkre kattintva érhető el: Időpontfoglalás
A szándék bejelentése során a házasulandó pároknak igazolniuk kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, családi állapotukat és azt, hogy a tervezett házasságkötés törvényes feltételei fennállnak, valamint megteszik az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozataikat, amelyeket az anyakönyvvezető jegyzőkönyvbe foglal.
A szándék bejelentése során benyújtandó iratok, dokumentumok köre:

- személyazonosság és állampolgárság igazolására szolgáló okmányok 
 

  • magyar állampolgárok esetén: magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar útlevél
  • nem magyar állampolgárok esetén: külföldi személyazonosító igazolvány vagy külföldi útlevél
- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
- születési anyakönyvi kivonat

- családi állapot igazolására szolgáló okiratok 
 

  • elvált családi állapot esetén: a házasság felbontásának/érvénytelenítésének tényét tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy a házasságot felbontó jogerős bírói döntés
  • özvegy családi állapot esetén: az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy a házastárs halálesetének/holttá nyilvánításának tényét tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
- nem magyar állampolgárok esetében a fentieken túl: tanúsítvány, amely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs. Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, úgy a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el.
Anyakönyvi eljárásokban a nem magyar állampolgárok által bemutatott okiratok az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordításban fogadhatóak el, az előírt diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille-tanúsítvánnyal ellátva!
A házasságkötés tervezett időpontja:
A házasságkötés tervezett időpontja leghamarabb a bejelentéstől számított harmincegyedik napra tűzhető ki. A jogszabály által előírt 30 napos kötelező várakozási idő alól indokolt esetben a jegyző adhat felmentést.
Nem köthető házasság vasárnap és munkaszüneti napokon (január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 
23-án, november 1-jén és december 24–26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén)
Amennyiben a szándékot bejelentő felek egyike nem magyar állampolgár, úgy a házasságkötést megelőző eljárásban tett nyilatkozatokat tartalmazó jegyzőkönyv és a bemutatott külföldi okiratok – azok vizsgálata céljából – felterjesztésre kerülnek az anyakönyvi szerv (Nyíregyháza esetén Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal) felé. Az anyakönyvi szerv harminc napon belül nyilatkozik az okiratok elfogadhatóságáról, az házasságkötés tervezett időpontjának kitűzésére ezt követően kerülhet sor. Ez esetben a 30 napos kötelező várakozási idő az anyakönyvi szerv nyilatkozatának kiadásától számítandó.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének egyes szabályait, valamint az eljárás során fizetendő többletszolgáltatási díjakat.
1. A gróf Károlyi Ferenc terem családi esemény céljából a jegyző engedélyével vehető igénybe. A terem használatáért az önkormányzat részére többletszolgáltatási díj fizetendő az Önkormányzat részére, melynek összege 7800 forint a Nyíregyházán állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező felek esetében.
A nyíregyházi lakóhellyel nem rendelkező felek esetén a többletszolgáltatási díj ezen felül 2000 forint/házasulandó fél.
2. Nyíregyháza közigazgatási területén található külső helyszínen tartandó családi esemény többletszolgáltatási díja az Önkormányzat részére 59.000 Ft, lakóhelytől függetlenül.
Vonatkozó jogszabályok:
- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
- 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól. 
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
- 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról 
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete.
Bejegyzett élettársi kapcsolat:
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületekben, a megyei jogú városokban és a járási hivatali székhelytelepülés szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt lehet bejelenteni.
A bejegyzett élettársi kapcsolat azonos nemű, 18. életévüket betöltött személyek között jöhet létre. Ennek létrejöttéhez a feleknek fel kell keresniük az illetékes anyakönyvvezetőt, nyilatkozatokat kell tenniük, és igazolniuk kell a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek fennállását. A bejegyzett élettársi kapcsolat bejelentésének szabályai alapvetően megegyeznek a házassági szándék bejelentésének szabályaival.
Fontos! A bejegyzett élettársi kapcsolat nem összetévesztendő a közjegyző előtt tett élettársi kapcsolattal.
Házasságkötés megerősítése:
Nyíregyházán lehetőség van a korábban megkötött házasság anyakönyvvezető előtti ünnepélyes megerősítésére akár a gróf Károlyi Ferenc teremben, akár külső helyszínen.
Amennyiben az ünnepélyes megerősítésre a gróf Károlyi Ferenc teremben kerül sor, a 7.800 Ft többletszolgáltatási díjat nem kell megfizetni a Nyíregyházán állandó lakcímmel rendelkező kérelmezőknek, ha a házasságkötés megerősítésére a házasságkötést követő 25. évben, továbbá azt követően ötévente kerül sor.
Amennyiben az ünnepélyes megerősítésre Nyíregyháza közigazgatási területén található külső helyszínen kerül sor, az 59.000 Ft többletszolgáltatási díjat nem kell megfizetni a Nyíregyházán állandó lakcímmel rendelkező kérelmezőknek, ha a házasságkötés megerősítésére a házasságkötést követő 50. évben, továbbá azt követően évente kerül sor.
A házasságkötési szándék, a bejegyzett élettársi kapcsolat és a házasságkötés megerősítési szándék bejelentésével kapcsolatos egyéb felmerülő kérdéseikben anyakönyvvezető kollégáink a személyes megjelenés során szolgálnak bővebb tájékoztatással.