KÖZTERÜLET-FELÜGYELET


Közterület-felügyelet tevékenységével kapcsolatos jogszabályok jegyzékePolgármesteri Hivatal illetékes irodája:


Amennyiben Ön a környezetében a Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó főbb szabálysértések valamelyikét tapasztalja, a Közterület-felügyelet ügyfélszolgálatán, az alábbi időpontokban teheti meg bejelentését, és érdeklődhet:

 

Ügyfélfogadás helye:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Hatósági Főosztály

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

4401 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 1.

Telefon: +36 42/598-382

Fax: +36 42/524-513

Ügyeleti központ: 00.00 órától -24.00 óráig +36 42/414-118

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Hivatali kapu: NYIRHAZAKF

KRID azonosító: 543196915

 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.30

Kedd: 8.00-12.00

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30

Péntek: 8.00-12.00

 

A bejelentéseket a közterület-felügyelők kivizsgálják, és megteszik a megfelelő intézkedéseket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

 

Amennyiben Ön ellen közterület-felügyelő eljárást kezdeményezett, információt személyesen a Közterület-felügyelet ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, valamint elektronikus úton a Városháza honlapján, a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon a Közterület-felügyeleti intézkedések lekérdezése menüpont alatt kaphat.

 

„Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó ügyek”

tájékoztató


A város közterületein, a közterület-felügyelő országosan egységes egyenruhában HIVATALOS SZEMÉLYként történő őr- vagy járőrszolgálat keretében:
 • ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét,
 • megelőzi, megakadályozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységet
 • közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
 • közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • közreműködik állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • folyamatosan ellenőrzi a közterületek rendjére vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásainak betartását, valamint az azokban meghatározott kötelezettségek teljesítését,

A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.


A Szabálysértési Törvény alapján a Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó 5.000-50.000 forint helyszíni bírsággal sújtható szabálysértések:

 • Köztisztasági szabálysértés
 • Közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megszegése (a bírság összege általában fix összeg, (10.000; 15.000; 20.000; 25.000; 50.000 Ft vagy ennek két-három szorosa) melyet kormányrendelet állapít meg),
 • Koldulás
 • Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés
 • Tiltott szerencsejáték
 • Szeszesital-árusítás,-kiszolgálás és - –fogyasztás tilalmának megszegése
 • Tiltott fürdés
 • Jégen tartózkodás szabályainak megszegése
 • Csendháborítás
 • Veszélyeztetés kutyával
 • A közerkölcs megsértése
 • Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával
 • Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése
 • Jogosulatlan közterületi értékesítés

A közterület-felügyelő:

A közúti közlekedésről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján a Közterület‐felügyelet egyes behajtási és kötelező haladási irányra vonatkozó tilalmakat megszegőkkel szemben, a helyszínen vagy távollévő gépjárművezetővel szemben 300.000 forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki.
(behajtani tilos; mindkét irányból bajtani tilos; mindkét irányból behajtani tilos+kiegészítő tábla; behajtani tilos gyalog-és kerékpárútra táblák hatályának megszegése: fix 30.000 Ft közigazgatási bírság; kötelező haladási irány, jobbra-balra bekanyarodni tilos, megfordulni tilos; körforgalom, kikerülési irány táblák hatályának megszegése fix 50.000 Ft közigazgatási bírság)

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján azokkal szemben, akik közterületen tiltott helyen vagy tömegközlekedési eszközön dohányoznak a közterület‐felügyelő a helyszínen 30.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XII.20.) számú önkormányzati rendelete alapján, a tetten ért elkövetővel szemben a helyszínen, vagy távollévő gépjárművezetővel vagy ingatlantulajdonossal szemben 50.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

Amikor a közterület‐felügyelő észleli a szabálysértést vagy a szabályszegést, és az elkövető a helyszínen tartózkodik, közli a szabálysértővel, szabályszegővel, hogy milyen minőségben jár el és felszólítja az elkövetőt, hogy igazolja magát. Az elkövető hatósági igazolványa alapján kiállítja a helyszíni bírság kiszabására szolgáló nyomtatványt, amelyet a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után aláírat a szabálysértés, szabályszegés elkövetőjével, ezáltal elismertetve a szabálysértés, szabályszegés tényét.

Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs. Részére a közterület‐felügyelő átadja a helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatvány egy másolati példányát és a készpénz‐átutalási megbízást és tájékoztatja, hogy a bírságot 30 napon belül fizetheti be. A Szabs.Tv. hatálya alá tartozó szabálysértések esetén tájékoztatja az elkövetőt, hogy a bírságot ötezer forintonként hat óra közmunkával megválthatja. A tudomásul vett helyszíni bírság meg nem fizetése vagy közmunkával történő meg nem váltása esetén annak végrehajtását kezdeményezi.

A közterület-felügyelő a helyszínen pénzt nem fogad el!!!

Amennyiben a szabálysértő, szabályszegő nem hajlandó igazolni magát, személyazonosság igazolásának megtagadása miatt az intézkedő közterület‐felügyelő rendőri segítséget kérhet, előállíthatja a rendőrségre, helyszíni bírságot szabhat ki, feljelentést tehet.

Ha a szabálysértő, szabályszegő nem írja alá helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatványt, a közterület‐felügyelő az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A gépjárművel elkövetett szabálysértés vagy szabályszegés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján a Központi Nyilvántartó adatai alapján megállapított üzemben tartó címére kerül megküldésre a helyszíni bírság kiszabásáról szóló tájékoztatás és a kiszabott összeget tartalmazó készpénz‐átutalási megbízás. A helyszíni bírság megfizetésére a kézhezvételtől számított 30 nap áll rendelkezésre. A jármű üzembentartója, vagy az elkövető a kiszabott helyszíni bírságot nem fizeti meg, a Közterület-felügyelet eljárást kezdeményez az arra illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságnál. Ezzel egyidejűleg a kiszabott helyszíni bírság hatályát veszti.

A tudomásul vett és befizetett helyszíni bírság ellen jogorvoslati lehetőség nincs, az ügyet jogerősen lezártnak kell tekinteni.

A kiszabott helyszíni bírság méltányosságból történő elengedésére, csökkentésére, valamint részletekben való megfizetésére az irányadó jogszabályi rendelkezések nem biztosítanak lehetőséget.

Feljelentés, közigazgatási, hatósági eljárás kezdeményezése:
 • Távollévő gépjárművezetővel szemben kiszabott helyszíni bírság esetén, amennyiben 30 napon belül nem történik meg a kiszabott bírság befizetése.
 • Helyszíni bírság esetében, amennyiben az elkövető nem ismeri el a szabálysértés, szabályszegés tényét vagy nem fogadja el a bírság összegét.

Minden egyéb olyan szabálysértés vagy szabályszegés észlelése esetén, ahol az elkövetés körülményei, illetve az ügy tárgyi súlya ezt indokolttá teszi.


A felügyelő

 • az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép‐ és hangfelvételt készíthet,
 • köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

Feladatkörében a jogszabályokban foglalt esetekben és módon intézkedéseket foganatosít, melyek:
 • igazoltatás, igazoltatásban érintett személy feltartóztatása,
 • előállítás,
 • helyszíni bírság kiszabása,
 • szabálysértési feljelentés megtétele,
 • közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése,
 • dolog visszatartása,
 • jármű feltartóztatása, megállítása
 • ruházat, csomag, jármű átvizsgálása
 • kerékbilincs alkalmazása,
 • az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő terület, épület vagy építmény lezárása, belépés megakadályozása, az illetéktelenül ott tartózkodó eltávolítása,
 • szabálytanul elhelyezett, valamint hulladékká vált és elhagyott járművek (közterületen közterület-bérleti szerződés nélkül tárolt, hatósági jelzéssel forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű) elszállítása.

A felügyelő által használható kényszerítő eszközök:

A felügyelő:
 • a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot, bilincset
 • súlyos sérüléssel fenyegető, vagy a személye ellen intézett támadás, illetőleg az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására, valamint vagyonvédelemre testi erőt, könnygázszóró palackot, bilincset, rendőrbotot, illetve szájkosárral ellátott szolgálati kutyát alkalmazhat.

A felügyelet:

 • együttműködik a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó és-Vámhivatallal, a tűzoltósággal, egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, így különösen a polgárőrség helyi szerveivel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel, gazdálkodó szervvel,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a kormányhivatal szabálysértési hatóságával, valamint a rendőrséggel a szabálysértési feljelentések, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok behajtásának tárgyában,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztályával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegőivel szemben kezdeményezett közigazgatási, hatósági eljárások, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok behajtásának tárgyában,
 • önálló iktatást és irattározást vezet, jogszabályban meghatározottak szerint adatokat kezel,
 • törvényben meghatározott célból és adatkörben adatokat vesz át, szerez be és továbbít.

 
a

a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.