Közterület felügyelet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Polgármesteri Hivatal illetékes irodája:
Amennyiben Ön a környezetében a Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó főbb szabálysértések valamelyikét tapasztalja, a Közterület-felügyelet ügyfélszolgálatán, az alábbi időpontokban teheti meg bejelentését, és érdeklődhet:
Ügyfélfogadás helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Hatósági Főosztály 
 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
4401 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 1.
Telefon: +36 42/598-382
Fax: +36 42/524-513
Ügyeleti központ: 00.00 órától -24.00 óráig +36 42/414-118
E-mail cím: kozterulet.felugyelet@nyiregyhaza.hu
Hivatali kapu: NYIRHAZAKF
KRID azonosító: 543196915
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.30
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 8.00-12.00
A bejelentéseket a közterület-felügyelők kivizsgálják, és megteszik a megfelelő intézkedéseket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
Amennyiben Ön ellen közterület-felügyelő eljárást kezdeményezett, információt személyesen a Közterület-felügyelet ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, valamint elektronikus úton a Városháza honlapján, a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon a Közterület-felügyeleti intézkedések lekérdezése menüpont alatt kaphat.
Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó ügyek 
tájékoztató
A város közterületein, a közterület-felügyelő országosan egységes egyenruhában HIVATALOS SZEMÉLYként történő őr- vagy járőrszolgálat keretében:
• ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét, 
• megelőzi, megakadályozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységet 
• közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében 
• közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, 
• közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében, 
• közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 
• közreműködik állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, 
• folyamatosan ellenőrzi a közterületek rendjére vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásainak betartását, valamint az azokban meghatározott kötelezettségek teljesítését,
A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.
A Szabálysértési Törvény alapján a Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó 5.000-50.000 forint helyszíni bírsággal sújtható szabálysértések:
• Köztisztasági szabálysértés 
• Közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megszegése (a bírság összege általában fix összeg, (10.000; 15.000; 20.000; 25.000; 50.000 Ft vagy ennek két-három szorosa) melyet kormányrendelet állapít meg), 
• Koldulás 
• Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés 
• Tiltott szerencsejáték 
• Szeszesital-árusítás,-kiszolgálás és - fogyasztás tilalmának megszegése 
• Tiltott fürdés 
• Jégen tartózkodás szabályainak megszegése 
• Csendháborítás 
• Veszélyeztetés kutyával 
• A közerkölcs megsértése 
• Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával 
• Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése 
• Jogosulatlan közterületi értékesítés
A közterület-felügyelő:
A közúti közlekedésről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján a Közterület‐felügyelet egyes behajtási és kötelező haladási irányra vonatkozó tilalmakat megszegőkkel szemben, a helyszínen vagy távollévő gépjárművezetővel szemben 300.000 forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki.(behajtani tilos; mindkét irányból bajtani tilos; mindkét irányból behajtani tilos kiegészítő tábla; behajtani tilos gyalog-és kerékpárútra táblák hatályának megszegése: fix 30.000 Ft közigazgatási bírság; kötelező haladási irány, jobbra-balra bekanyarodni tilos, megfordulni tilos; körforgalom, kikerülési irány táblák hatályának megszegése fix 50.000 Ft közigazgatási bírság)
A nemdohányzók védelméről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján azokkal szemben, akik közterületen tiltott helyen vagy tömegközlekedési eszközön dohányoznak a közterület‐felügyelő a helyszínen 30.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
A hulladékról szóló törvény előírásai alapján a közterület felügyelő a törvény megszegőivel szemben helyszíni bírságot szabhat ki.
A településkép védelméről szóló törvényben foglaltak alapján, aki idegen vagyontárgyon a tulajdonos, a bérlő, illetve állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgy esetén a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulása nélkül plakátot helyez el (tartósan rögzít), a közterület-felügyelet 10 000 forinttól 200 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatja. A helyszínen 5 000 forinttól 100 000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XII.20.) számú önkormányzati rendelete alapján, a tetten ért elkövetővel szemben a helyszínen, 50.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Amikor a közterület‐felügyelő észleli a szabálysértést vagy a szabályszegést, és az elkövető a helyszínen tartózkodik, közli a szabálysértővel, szabályszegővel, hogy milyen minőségben jár el és felszólítja az elkövetőt, hogy igazolja magát. Az elkövető hatósági igazolványa alapján kiállítja a helyszíni bírság kiszabására szolgáló nyomtatványt, amelyet a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után aláírat a szabálysértés, szabályszegés elkövetőjével, ezáltal elismertetve a szabálysértés, szabályszegés tényét.
Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs. Részére a közterület‐felügyelő átadja a helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatvány egy másolati példányát és a készpénz‐átutalási megbízást és tájékoztatja, hogy a bírságot 30 napon belül fizetheti be. A Szabs.Tv. hatálya alá tartozó szabálysértések esetén tájékoztatja az elkövetőt, hogy a bírságot ötezer forintonként hat óra közmunkával megválthatja. A tudomásul vett helyszíni bírság meg nem fizetése vagy közmunkával történő meg nem váltása esetén annak végrehajtását kezdeményezi.
A közterület-felügyelő a helyszínen pénzt nem fogad el!!!
Amennyiben a szabálysértő, szabályszegő nem hajlandó igazolni magát, személyazonosság igazolásának megtagadása miatt az intézkedő közterület‐felügyelő rendőri segítséget kérhet, előállíthatja a rendőrségre, helyszíni bírságot szabhat ki, feljelentést tehet.
Ha a szabálysértő, szabályszegő nem írja alá helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatványt, a közterület‐felügyelő az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.
A gépjárművel elkövetett szabálysértés vagy szabályszegés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján a Központi Nyilvántartó adatai alapján megállapított üzemben tartó címére kerül megküldésre a helyszíni bírság kiszabásáról szóló tájékoztatás és a kiszabott összeget tartalmazó készpénz‐átutalási megbízás. A helyszíni bírság megfizetésére a kézhezvételtől számított 30 nap áll rendelkezésre. A jármű üzembentartója, vagy az elkövető a kiszabott helyszíni bírságot nem fizeti meg, a Közterület-felügyelet eljárást kezdeményez az arra illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságnál. Ezzel egyidejűleg a kiszabott helyszíni bírság hatályát veszti.
A tudomásul vett és befizetett helyszíni bírság ellen jogorvoslati lehetőség nincs, az ügyet jogerősen lezártnak kell tekinteni.
A kiszabott helyszíni bírság méltányosságból történő elengedésére, csökkentésére, valamint részletekben való megfizetésére az irányadó jogszabályi rendelkezések nem biztosítanak lehetőséget.
Feljelentés, közigazgatási, hatósági eljárás kezdeményezése:
• Távollévő gépjárművezetővel szemben kiszabott helyszíni bírság esetén, amennyiben 30 napon belül nem történik meg a kiszabott bírság befizetése. 
• Helyszíni bírság esetében, amennyiben az elkövető nem ismeri el a szabálysértés, szabályszegés tényét vagy nem fogadja el a bírság összegét. 
• Minden egyéb olyan szabálysértés vagy szabályszegés észlelése esetén, ahol az elkövetés körülményei, illetve az ügy tárgyi súlya ezt indokolttá teszi.
A felügyelő
• az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép‐ és hangfelvételt készíthet, 
• köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.
Feladatkörében a jogszabályokban foglalt esetekben és módon intézkedéseket foganatosít, melyek:
• igazoltatás, igazoltatásban érintett személy feltartóztatása, 
• előállítás, 
• helyszíni bírság kiszabása, 
• szabálysértési feljelentés megtétele, 
• közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése, 
• dolog visszatartása, 
• jármű feltartóztatása, megállítása 
• ruházat, csomag, jármű átvizsgálása 
• kerékbilincs alkalmazása, 
• az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő terület, épület vagy építmény lezárása, belépés megakadályozása, az illetéktelenül ott tartózkodó eltávolítása, 
• szabálytanul elhelyezett, valamint hulladékká vált és elhagyott járművek (közterületen közterület-bérleti szerződés nélkül tárolt, hatósági jelzéssel forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű) elszállítása.
A felügyelő által használható kényszerítő eszközök:
A felügyelő:
• a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot, bilincset 
• súlyos sérüléssel fenyegető, vagy a személye ellen intézett támadás, illetőleg az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására, valamint vagyonvédelemre testi erőt, könnygázszóró palackot, bilincset, rendőrbotot, illetve szájkosárral ellátott szolgálati kutyát alkalmazhat.
A felügyelet:
• együttműködik a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó és-Vámhivatallal, a tűzoltósággal, egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, így különösen a polgárőrség helyi szerveivel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel, gazdálkodó szervvel, 
• folyamatosan kapcsolatot tart a rendőrséggel a szabálysértési feljelentések, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok behajtásának tárgyában, 
• folyamatosan kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztályával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegőivel szemben kezdeményezett közigazgatási, hatósági eljárások, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok behajtásának tárgyában, 
• önálló iktatást és irattározást vezet, jogszabályban meghatározottak szerint adatokat kezel, 
• törvényben meghatározott célból és adatkörben adatokat vesz át, szerez be és továbbít.
Vonatkozó jogszabályok-ban:
Közterület-felügyelet
• ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét, 
• megelőzi, megakadályozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységeket, 
• közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, 
• közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, 
• közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében, 
• közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 
• közreműködik az állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában, 
• együttműködik a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, az adóhatósággal, a tűzoltósággal, egyéb állami szervekkel, különösen a Kormányhivatallal és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, így különösen a polgárőrség helyi szerveivel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel, gazdálkodó szervvel, 
• ellenőrzi a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának jogszerű használatát és birtoklását, 
• az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett, valamint a hatósági jelzéssel nem rendelkező hulladékká vált gépjárművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti, 
• a parkoló zónában díjfizetés nélkül várakozó, korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű amennyiben balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére - a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig - kerékbilincset alkalmazhat, 
• ellenőrzi az önkormányzati rendeletek előírásainak betartását, megelőzi, felderíti, szankcionálja a jogsértéseket, lefolytatja a szükséges eljárásokat, 
• a füstköd-riadó fokozatok elrendelése esetén segíti, illetve ellenőrzi a korlátozó intézkedések végrehajtását, együttműködik a füstköd-riadó terv végrehajtásában résztvevő más szervekkel, részt vesz a Szmog Riadó Bizottság munkájában, 
• ellenőrzi és szankcionálja a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben szabályozott közterület-felügyelők hatáskörébe tartozó dohányzási tilalom rendelkezéseinek betartását, 
• ellenőrzi és szankcionálja a településkép védelméről szóló törvényben szabályozott közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó engedély nélküli plakátelhelyezést, 
• ellenőrzi és szankcionálja a hulladékról szóló törvényben szabályozott közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó a hulladék jogellenes elhelyezésével, illetve elhagyásával kapcsolatos szabályok betartását, 
• ellenőrzi a középületeken, valamint azok előtt a zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányadó jogszabályi rendelkezések betartását, 
• folyamatos kapcsolatot tart fenn az általános szabálysértési hatóságokkal a szabálysértési feljelentések, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok végrehajtásának tárgyában, 
• folyamatos kapcsolatot tart fenn a rendőrséggel a közigazgatási közlekedési szabályok megszegőivel szemben indított bírságolási eljárások megindítása, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok utáni eljárás lefolytatásában, 
• a feladatkörébe tartozó szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő személyes adatokat kezel, 
• az elszállított, a kerékbilinccsel rögzített, valamint a feltartóztatott jármű tulajdonosának (üzemben tartójának) megállapítása céljából a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatot kezel, 
• az igazoltatás során feljelentés megtétele, szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás megindítása céljából az igazoltatott személy adatait kezeli, 
• nyilvántartást vezet a szabálysértésekről, 
• statisztikai adatszolgáltatást végez, 
• önálló iktatást, irattározást végez, 
• rögzíti a telefonon érkező közérdekű lakossági bejelentéseket és megteszi a szükséges intézkedéseket, 
• ellátja a munkafolyamatához kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatokat, 
• szervezi, irányítja a körzetgondnoki szolgálatot, 
• közterületi térfigyelő rendszert üzemeltet és kezel, 
• a közterület‐felügyelő a város közterületein, országosan egységes egyenruhában hivatalos személyként történő őr‐ vagy járőrszolgálat keretében rendszeres, folyamatos hatósági ellenőrzést végez az irányadó jogszabályok végrehajtása érdekében. 
• A közterület-felügyelő intézkedési jogköre: 
• jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja, 
• jogosult az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíteni, melyet az adott eljárásban a hatályos jogszabályi előírások alapján használhat fel, 
• jogosult felvilágosítást kérni attól, akiről alaposan feltehető, hogy a felügyelői feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni, 
• köteles a hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve felvilágosítást megadni, 
• jogosult a szabálysértés elkövetőjét - a cselekmény súlyától függően - a jogszabályban meghatározott esetekben figyelmeztetni, helyszíni bírsággal sújtani vagy feljelenteni, 
• jogosult a feladatkörébe tartozó közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott közlekedési szabályszegés esetén a törvényben meghatározott közigazgatási bírságot alkalmazni, 
• a közterület használatára vonatkozó jogerős határozatban, tulajdonosi (kezelői) hozzájárulásban foglaltak megszegése vagy elmulasztása esetén a felügyelő köteles felhívni a kötelezettet az előírások betartására, 
• jogosult a közterületen szabálytalanul elhelyezett, valamint a hatósági jelzéssel nem rendelkező hulladékká vált gépjárművek közreműködővel történő elszállítására, 
• jogosult a parkoló zónában díjfizetés nélkül várakozó, korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen balesetveszélyt nem jelentő, forgalmat nem akadályozó, szabálytalanul elhelyezett jármű kerékbilinccsel történő rögzítésére, 
• jogosult a helyi közúton megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a közúti közlekedésről szóló jogszabályban, valamint más megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járműveket, 
• vagyonvédelmi feladatainak ellátása során jogosult - a képviselő-testület rendelkezésére - az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, tömegközlekedési eszközt, járművet vagy más dolgot) védeni, őrizni, illetve közbiztonsági szempontból ellenőrizni, 
• jogosult a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megszegőit figyelmeztetni, helyszíni bírsággal sújtani vagy ellene közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezni, 
• jogosult feladatkörében a településkép védelméről szóló törvényben meghatározott szabályszegés esetén figyelmeztetni, helyszíni bírságot kiszabni, közigazgatási, hatósági eljárást lefolytatni, közigazgatási bírságot kiszabni, 
• jogosult feladatkörében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott esetekben figyelmeztetni, helyszíni bírságot kiszabni, közigazgatási, hatósági eljárást kezdeményezni, 
• jogosult feladatkörében a hulladékról szóló törvényben meghatározott esetekben figyelmeztetni, helyszíni bírságot kiszabni, közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezni, 
• a Közgyűlés döntése alapján jogosult közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon térfigyelő kamerát elhelyezni, felvételt készíteni és ezzel összefüggésben adatot kezelni.
Közterület-felügyelők tevékenységével kapcsolatos jogszabályok jegyzéke
1988. évi I törvény a közúti közlekedésről 
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 
2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 
2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról 
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 
2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről 
78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről 
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 
55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről 
21/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről 
22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 
63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
65/2012. (XII. 13.) BM rendelet az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről 
68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról 
69/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról 
70/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról 
86/2012. (XII. 28.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról 
512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról 
közgyűlési és bizottsági határozatok 
714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/1995. (VI.1.) számú rendelete a belváros forgalmi rendjéről 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2001. (VI. 01.) számú rendelete a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2003. (VIII. 28.) számú rendelete Nyíregyháza város közhasználatú zöldfelületeinek használatáról, védelméről és fenntartásáról 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2006. (VI.1.) KGY rendelete a köztisztaság fenntartásáról 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2006.(XI.28.) KGY rendelete parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmogriadó tervéről 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének KFEÜ/2883-1/2021. számú utasítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének Szolgálati Szabályzatáról 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala JKAB 68-4/2020. SZÁMÚ Közszolgálati Szabályzata