Ma 2019. február 19., kedd,
Zsuzsanna napja van.
.
Települési támogatás jogcímen nyújtott
méltányossági ápolási díj
.
 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk
.
Eljárás ismertetése
.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
.
Ugyanezen jogszabályhely 2. pontja szerint hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
.
Általános eljárási menet ápolási díj ügyben:
 • Támogatás formanyomtatványon igényelhető, mely formanyomtatvány tartalmazza azon igazolást is, melyet az ápolt személy háziorvosa állít ki az ápolás-gondozás időtartamára vonatkozóan.
 • A kérelem beérkezését követően a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály megvizsgálja, hogy az ápolási díj feltételei fennállnak-e, nyújtható-e a támogatás.
 • Ezt követően helyszíni környezettanulmány készül az ápolt gondozási szükségletének felmérése céljából, mely a támogatás megállapítását alapozza meg.
 • A lefolytatott eljárást követően határozatban születik döntés a támogatás mértékéről, valamint annak kezdő napjáról.
 • A támogatás határozatlan ideig kerül megállapításra,
 • A jogosultság fennállását évente felül kell vizsgálni.
.
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
 • az ápolt személy gondozási szükséglete a napi két órát nem éri el,
 • az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha
 • a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,
 • a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
 • a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
 • rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét,
 • szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
 • keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja;
 • az ápolási díjra való jogosultsága a lakcíme szerint illetékes járási hivatal által azért került megszüntetésre, mert a jogosult az együttműködési kötelezettségét nem teljesítette, a járási hivatal által előírt felülvizsgálati eljárásban nem működött közre;
 • ha az ápolt személy nem minősül tartósan betegnek.
.
A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
 • az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
 • az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
 • az ápolt személy meghal,
 • az ápolást végző személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 • a jogosultságot kizáró körülmény következik be;
 • az ápolást végző személy a jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza;
 • azt az ápolást végző személy kéri;
 • ha az ápolt nem minősül tartósan betegnek;
 • aki neki felróható okból
 • a támogatást megállapító határozatával –beleértve a jogosultság felülvizsgálatát – a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központot (továbbiakban: Központ) nem keresi fel,
 • a Központ által előírt időpontban nem jelenik meg,
 • a felkészítő foglalkozáson, tanácsadáson való részvételét nem vállalja,
 • feltéve, hogy akadályoztatása okát az előírt határidőben nem jelenti, vagy hitelt érdemlően igazolni nem tudja.
.
A Központ köteles 15 napon belül írásban tájékoztatni a Hivatalt, ha a jogosult határozatával nem jelenik meg, vagy a felkészítő foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt.
.
Ha a méltányossági ápolási díj azért került megszüntetésre, mert a Jogosult a Központtal nem működött együtt, a megszüntetéstől számítva ismételten akkor állapítható meg részére az ellátás, ha a kérelmező a Központ által előírt időpontban felkészítő foglalkozáson/tanácsadáson részt vesz, együttműködési kötelezettségét teljesíti.
.
Az ápoló személy kötelezettségeinek teljesítését az önkormányzat szükség szerint ellenőrzi. Ha az ellenőrzés megállapításai szerint az ápoló a kötelezettségeit nem teljesíti, így különösen, ha megállapítható, hogy:
 • az ápoló az ápolt önálló életvitelének fenntartását az ápolt személy hozzájárulása nélkül nem a lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, vagy
 • az ápoló nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, a gondozást nem az ápolt személy fizikai, mentális, szociális szükséglete, életkora, élethelyzete és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével végzi, nem gondoskodik az ellátott lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.
.
Az ápolást végző személynek a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha
.
 • az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja;
 • az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.
.
A jogosultságot az ápoló jövedelmi helyzetének változása, továbbá a rendeletben meghatározott megszüntetési esetek bekövetkezte esetében a változás ténye bekövetkezésének napjával kell megszüntetni, kivéve az ápolt személy halála esetén. Ekkor az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok:
Lásd „Egyéb kiegészítő információk”.
.
Eljárási illetékek
Az eljárás költség- és illetékmentes.
.
Ügyintézési határidő
A kérelemnek a Hivatalhoz történő beérkezésétől számított 8 nap vagy 60 nap.
.
Ügyindítás helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
.
Egyéb kiegészítő információk
.
 • Tartósan beteg 18 év feletti személy gondozása, ápolása esetén
 • Halmozottan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy
 • Rendszeres pénzellátás
 • Ki számít közeli hozzátartozónak?
.
Tartósan beteg 18 év feletti személy gondozása, ápolása esetén megállapítható támogatás
.
Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
.
Az önkormányzat méltányossági ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a nagykorú hozzátartozónak [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve,
 • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén annak 170%-át és
 • a méltányossági ápolási díjat igénylő hozzátartozón kívül nincs az ápolt személy családjában olyan személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat ellátja, és
 • családon belül elvárható segítséggel sem biztosítható.
.
Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.
.
Az ápoló köteles a méltányossági ápolási díjat megállapító határozatával a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központot (továbbiakban: Központ) felkeresni és a Központ által meghatározott időpontokban első alkalommal 16 óra felkészítő (ápolási, gondozási ismeretek) foglalkozáson részt venni, ezt követő minden évben 8 óra időtartamban tanácsadáson részt venni.
.
A szükséges dokumentumok:
.
A méltányossági ápolási díj iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.
.
Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 26-27. számú ablak
Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00
.
A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
.
 • nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
 • munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő vagy táppénzellátásban részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
 • az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
 • azon közeli hozzátartozók (családtagok), akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, az állami foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e, vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról.
 • vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételesen havi bontásban – könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), valamint a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást;
.
Amennyiben ezen időszak alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegét igazoló dokumentum(ok) fénymásolatát is kérjük csatolni!
.
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételes bontásban - szóló igazolás; Az őstermelő/könyvelő által kiadott –tételes – igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került. Amennyiben adóköteles bevétellel rendelkezik ezen tevékenységével kapcsolatban, úgy a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolás csatolása is szükséges.
 • árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
 • válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
 • tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
 • tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló dokumentum – a tagozat jelölésével –fénymásolatát;
 • az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
 • gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
 • tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
 • autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
 • amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
 • továbbá csatolni szükséges a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szorul. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a gondozás várható időtartamát,
 • a kérelmező adó- és tajkártyájának fénymásolatát, ápolt lakcímkártyájának fénymásolatát;
 • magánnyugdíjpénztári tagságról szóló nyilatkozatot, valamint szerződés fénymásolatát
 • utolsó rendszeres pénzellátása megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát
.
Az eljárás menete:
.
 • A kérelem átvételét követően – a feltételek fennállása esetén – a lehető legrövidebb időn belül a Szociális és Köznevelési Osztály az ápolt lakcímén környezettanulmányt készít a gondozási szükséglet megállapítása céljából
 • Az ápolási díj megalapozottsága esetén a Hivatal a kérelem benyújtását követő 8 vagy 60 napon belül határozatot hoz, mely tartalmazza az ápolt és az ápoló személy személyes adatait, az ápolási díj havi bruttó összegét.
 • A feltételek nem teljesülése esetén a Hivatal a kérelem benyújtását követő 8 nap vagy 60 napon belül határozatban dönt a támogatás elutasításáról.
.
A jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtásának napjától kezdődik; ápolási díj megállapítása esetén évente legalább egyszer a jogosultság feltételeinek fennállását felül kell vizsgálnunk.
.
Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályt. A változásról „változás bejelentő” nyilatkozat kitöltése szükséges.
.
A támogatás mértéke:
.
 • A jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén a méltányossági ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos összeg (2018. évben: 28.500.-Ft./hó)
 • A méltányossági ápolási díj bruttó összegét nyugdíjjárulék-levonás terheli, s egészségügyi szolgáltatásra jogosít.
 • A jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a fenti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.