Ma 2019. február 19., kedd,
Zsuzsanna napja van.
.
Települési támogatás jogcímen nyújtott
rendszeres gyógyszertámogatás
.
 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk
.
Eljárás ismertetése
 • A rendszeres gyógyszertámogatás (továbbiakban: gyógyszertámogatás) a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított rendszeres hozzájárulás.
 • Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, egyedülélő esetén annak 300%-át nem haladja meg feltéve, hogy havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át meghaladja.
.
A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtása hónapjának első napja.
.
Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt legalább 15 nappal korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani. A támogatást egy évre kell megállapítani.
..
Általános eljárási menet gyógyszertámogatás ügyben:
.
 • A gyógyszertámogatás megállapítására irányuló kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.
 • A kérelmező háziorvosa kiállít egy igazolást, mely tartalmazza havi gyógyszerköltségét és igazolást arra vonatkozólag, hogy betegsége legalább 3 hónapja fennáll,
 • valamint Önnek csatolni kell a saját és a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók utolsó havi nettó jövedelemigazolásait.
 • A jövedelmi feltételek és gyógyszerköltségének vizsgálatát követően – döntést hozunk jogosultságáról és az adható támogatás mértékéről.
 • A gyógyszertámogatásra való jogosultságot az önkormányzat jogerős határozata alapozza meg.
 • A határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg, majd ezt követően negyedévente egy alkalommal hivatalból az önkormányzat hatósági bizonyítványt állít ki a jogosultságról, valamint a gyógyszertámogatás mértékéről.
 • A gyógyszer kiváltása az önkormányzattal szerződött gyógyszertárakban, negyedévente egy alkalommal, a hatósági bizonyítványban meghatározott összegben a hatósági bizonyítvány átadásával történik.
 • A negyedéves időszakra kiadott hatósági bizonyítvány a jogosultság megszüntetését követően a Jogosult által érvényesíthető.
.
A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges, kizárólag a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásra (továbbiakban együtt: gyógyító ellátás) nyújtható támogatás.
.
 • A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet és annak költségét a háziorvos nyomtatvány kitöltésével igazolja.
 • Az igazolás tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és tartózkodási helyét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, a tartósan fennálló betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (a továbbiakban: BNO kód). Az igazolás tartalmazza továbbá az alkalmazandó terápiához szükséges gyógyító ellátások megnevezését, mennyiségét, gyógyszerek esetében a gyógyszer megnevezését és a külön jogszabályban meghatározott azonosító adatait, a gyógyszer formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és az adagolást. A csak szakorvos által vagy csak szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszereket az igazoláson a szakorvos nevének, pecsétszámának feltüntetésével külön meg kell jelölni. A szakorvos – a kérelmező igénye esetén – az általa rendelt havi rendszeres gyógyító ellátásokról a háziorvost tájékoztatja.
.
Nem állapítható meg a gyógyszertámogatás annak, aki a jogszabályban meghatározott alanyi vagy normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra.
.
A támogatás egy hónapra jutó mértéke:
.
 • 3000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át,
 • 2500 Ft, ha a jogosult családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át,
 • 2000 Ft, ha a jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át,
 • 4000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 29 %-át,
 • 3500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 29 %-át,
 • 3000 Ft, ha a jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 29 %-át,
 • 5000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át,
 • 4500 Ft ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át,
 • 4000 Ft, ha a jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át.
.
A támogatás iránti kérelem a jogosultság lejáratának hónapjában nyújtható be.
.
A jogorvoslat lehetősége gyógyszertámogatás ügyben
.
 • A polgármester határozatával szemben az érdekeltek a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül élhetnek fellebbezéssel.
 • A fellebbezést a Szociális és Köznevelési Osztálynál kell benyújtani.
 • A fellebbezést az iratokkal együtt a felterjeszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez a másodfokú döntés meghozatala céljából.
.
Meg kell szüntetni a gyógyszertámogatásra való jogosultságot, ha
.
 • a jogosultság a határozat-hozatalt követően megszűnt, vagy
 • a jogosult a határozatot és a hatósági bizonyítványt rosszhiszeműen, a rendelettel ellentétesen használta fel, vagy
 • a jogosult meghalt.
.
A gyógyszertámogatásra jogosult személynek be kell jelentenie
.
 • a gyógyszertámogatásra való jogosultságát érintő változást, illetve
 • a személyes adatait érintő változást.
.
A gyógyszertámogatásra jogosult lakcímének az önkormányzat illetékességét érintő megváltozása esetén a gyógyszertámogatást a változás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.
.
Ha a gyógyszertámogatásra való jogosultságot az önkormányzat jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel miatt szüntette meg, akkor intézkedik gyógyszertámogatás keretében igénybe vett ellátás megtérítéséről.
.
Megtérítés címén a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel időpontjától felhasznált gyógyszerkeret összegének visszafizetését kell elrendelni. A megtérítés összegét az önkormányzat számlájára kell befizetni.
.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok
.
A gyógyszertámogatás iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.
.
Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 26-27. számú ablak
Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 13:00
.
A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
.
 • nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
 • munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben vagy táppénzellátásban részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
 • állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
 • azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, az állami foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e, vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolatát a jelentkezés várható időpontjáról.
 • vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételesen havi bontásban – könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelem-igazolást;
.
Amennyiben ezen időszak alatt táppénzellátásban részesült, annak nettó összegét igazoló hivatalos dokumentumot is csatolni kell.
.
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételes bontásban - szóló igazolás; Az őstermelő/könyvelője által kiadott – tételes – igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelők tevékenységéből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került. Amennyiben adóköteles jövedelemmel rendelkezik ezen tevékenységével kapcsolatban, úgy a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolás csatolása is szükséges.
 • árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
 • válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
 • tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
  • tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló dokumentum – a tagozat jelölésével –fénymásolatát;
  • az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
  • gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
  • tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
  • autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
  • amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
  • továbbá csatolni szükséges a háziorvos igazolását arra vonatkozólag, hogy kérelmező betegsége legalább három hónapja fennáll.
  • a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről kiadott háziorvosi igazolást.
.
Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályt. A változásról „változás bejelentő” nyilatkozat kitöltése szükséges.
.
Eljárási illetékek, szolgáltatási díjak
Az eljárás költség- és illetékmentes.
.
Ügyintézési határidő
Az ügyintézési határidő: 8 nap és 60 nap.
.
Ügyindítás helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
.
Ki az egyedülélő?
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
.
Ki számít egy családban élő közeli hozzátartozónak?
Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
.
Közeli hozzátartozó:
- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.