Ma 2019. február 19., kedd,
Zsuzsanna napja van.
.
Nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása
.
 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk
.
Eljárás ismertetése
.
Nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása adható háztartásában kiskorú gyermekét/gyermekeit nevelő szociális bérlakást igénylő bérlő, vagy szociális bérlakást igénylő háztartás részére.
.
A jogosultság feltétele:
 • nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban bérlőként lakik és érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik,
 • a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj mértéke nem haladja meg havonta az 1300 Ft/m2 összeget,
 • a bérbeadó írásban hozzájárul, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztassa az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságát a bérleti szerződésről és a bérbeadó adóazonosító adatairól.
.
A lakbértámogatás mértéke:
.
 • háztartásában gyermeket nevelő szociális bérlakást igénylő kérelmezők esetében a bérleti díj 60%-a, de legfeljebb 17.000 Ft,
 • szociális bérlakást igénylő háztartás esetén havonta a bérleti díj 60%-a, de legfeljebb 10.000 Ft.
.
A kérelem benyújtása történhet:
.
 • személyesen,
 • meghatalmazott útján,
 • postai úton.
.
A támogatás egy évre kerül megállapításra.
.
A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.
.
A lakbértámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
.
Eljárás menete:
.
 • Az átvett kérelmet az ügyintéző megvizsgálja és ellenőrzi a jogosultság feltételeinek fennállását.
 • Amennyiben a kérelem hiányos, úgy az átvételtől számított 8 napon belül a hiányok pontos megjelölésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel, határidő megadásával végzésben felhívja a kérelmezőt a hiányok pótlására (a hiánypótlásra való felszólítástól az annak teljesítéséig eltelt idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe).
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lakbértámogatás elbírálására biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságára átruházva, a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el.
 • Amennyiben a kérelemből megállapítható a jogosultság hiánya, úgy a Bizottság határozatban elutasítja a kérelmet.
 • Ha megállapítható a jogosultság, úgy a Bizottság határozatban megítél a folyósítandó összeget.
 • A határozat egy példánya megküldésre kerül a jogosultnak, a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-nek valamint a Gazdasági Osztálynak. A megállapított támogatást az adott hónap ötödik napjáig kell utalni a jogosult részére.
 • A határozat kézbesítését követő 15. napon válik a határozat jogerőssé.
.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok
.
A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatás megállapítására irányuló kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, melyet a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályától, vagy a hivatalos honlapjáról letöltve lehet beszerezni. A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
.
Szükséges az alábbi mellékletek csatolása:
.
A KÉRELMEZŐ ÉS VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRŐL A KÉRELEM BEADÁSÁT MEGELŐZŐ HÓNAP NETTÓ JÖVEDELMÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁSOKAT:
- nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvények fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében: a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén: a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolatát;
- vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó jövedelemről – tételesen - könyvelő által kiadott igazolást (vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) és NAV igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartalma alapján kell kiszámítani;
- őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást;
- nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmet, beleértve az ösztöndíjat is, az érintetteknek a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelem egy havi átlagára vonatkozó nyilatkozatával kell igazolniuk;
- GYES, GYET, CSP folyósítása esetén előző 1 havi szelvények vagy előző havi folyósított ellátásról MÁK által kiadott hatósági bizonyítvány fénymásolata, valamint árvaellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényeken kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött ezévi összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata);
- amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, a mellékelt nyilatkozatot kitöltve;
- amennyiben 90 napja regisztrált munkanélküli a Munkaügyi Központ által kiadott hatósági bizonyítvány;
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 12 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát);
- tartós jövedelem-csökkenés esetén: a rendszeres pénzellátás megszüntetéséről szóló dokumentum fénymásolata, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról; társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült dokumentum fénymásolata;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén: a tanuló, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást – tagozat jelölésével;
- a félév ösztöndíjának összegéről szóló igazolást, amennyiben nem részesül, erről szóló hivatalos dokumentumot;
- a gyámkirendelő és/vagy a gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén: a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén: a magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül;
- pénzintézeti lakáscélú hiteltörlesztés fennállása esetén a hitelszerződés egyszerű másolatát;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
- a mellékelt vagyon- és egyéb nyilatkozatot kitöltve;
- gépjármű esetén forgalmi engedély fénymásolatát, amennyiben lízingelt az erről szóló szerződés fénymásolatát;
- a támogatást kérőnek a lakás használata jogcímének hitelt érdemlő módon való igazolásának fénymásolatát a lakásbérleti-, lakáshasználati szerződés másolati példányával;
- a bérbeadó nyilatkozatát az adatai kezelhetőségéről.
.
A lakbértámogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a hatáskör gyakorlóját.
.
Eljárási illetékek
Az eljárás illeték- és költségmentes.
.
Ügyintézési határidő
Kérelem benyújtásától számított első testületi ülés, legkésőbb azonban két hónap.
.
Ügyindítás helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya.
.
Egyéb kiegészítő információk
.
A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása
Adósságkezelési szolgáltatás mellé adott nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása
A lakbértámogatás megszűnésének estei
Mikor nyújtható be ismételten a támogatás?
Jogosulatlanul nyújtott ellátás jogkövetkezményei
Jogorvoslati lehetőségek
.
A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása
A jogosultság feltételei:
 • akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és
 • a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona
 • aki saját vagy vele együttköltöző családtagja személyi tulajdonú lakás, egyéb ingatlan vagy nagy értékű ingóságát a megelőző 10 éven belül nem idegenítette el.
.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
.
A lakbértámogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
 • a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
 • a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
 • a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
 • a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
 • a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
.
Ha a háztartás
 • nagykorú tagjainak valamelyike magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 • kiskorú tagjainak valamelyikére tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
 • ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
.
Az elismert lakásnagyság:
 • 1 fő esetén: 35 m2
 • 2 fő esetén: 45 m2
 • 3 fő esetén: 55 m2
 • 4 fő esetén: 65 m2
 • ha négy személynél több lakik a lakásban, úgy 65 m2 + minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
.
Adósságkezelési szolgáltatás mellé adott nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása
.
A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásában részesülő személy adósságkezelési szolgáltatásra is jogosult.
.
A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása megszűnésének esetei:
 • ha a jogosult jogosultsági feltételeiben változás történik, a változás hónapjának utolsó napjával,
 • ha a jogosult meghal, a haláleset bekövetkezési hónapjának utolsó napjával
 • ha a jogosult kéri.
.
Mind a három esetben intézkedés történik a támogatás megszüntetéséről határozatban.
.
Mikor nyújtható be ismételten lakbértámogatás iránti kérelem?
.
Előzménnyel rendelkező kérelmet legkorábban az előző jogosultság időtartama lejárati hónapjának első napjától lehet benyújtani.
.
Jogosulatlanul nyújtott ellátás jogkövetkezményei
.
A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabály megsértésével nyújtott támogatást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.
.
Jogorvoslati lehetőségek
.
A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása esetében a határozattal szemben – annak közlését követő 15 napon belül illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címezve, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.