Ma 2018. január 17., szerda,
Antal és Antónia napja van.


Nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása


 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk

Eljárás ismertetése

Nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása adható háztartásában kiskorú gyermekét/gyermekeit nevelő szociális bérlakást igénylő bérlő, vagy szociális bérlakást igénylő háztartás részére.

A jogosultság feltétele:
 • nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban bérlőként lakik és érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik,
 • a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj mértéke nem haladja meg havonta az 1300 Ft/m2 összeget,
 • a bérbeadó írásban hozzájárul, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztassa az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságát a bérleti szerződésről és a bérbeadó adóazonosító adatairól.
A lakbértámogatás mértéke:
 • háztartásában gyermeket nevelő szociális bérlakást igénylő kérelmezők esetében a bérleti díj 60%-a, de legfeljebb 17.000 Ft,
 • szociális bérlakást igénylő háztartás esetén havonta a bérleti díj 60%-a, de legfeljebb 10.000 Ft.
A kérelem benyújtása történhet:
 • személyesen,
 • meghatalmazott útján,
 • postai úton.
A támogatás egy évre kerül megállapításra.

A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtását követő hónap első napja.

A lakbértámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

Eljárás menete:
 • Az átvett kérelmet az ügyintéző megvizsgálja és ellenőrzi a jogosultság feltételeinek fennállását.
 • Amennyiben a kérelem hiányos, úgy az átvételtől számított 8 napon belül a hiányok pontos megjelölésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel, határidő megadásával végzésben felhívja a kérelmezőt a hiányok pótlására (a hiánypótlásra való felszólítástól az annak teljesítéséig eltelt idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe).
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lakbértámogatás elbírálására biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságára átruházva, a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el.
 • Amennyiben a kérelemből megállapítható a jogosultság hiánya, úgy a Bizottság határozatban elutasítja a kérelmet.
 • Ha megállapítható a jogosultság, úgy a Bizottság határozatban megítél a folyósítandó összeget.
 • A határozat egy példánya megküldésre kerül a jogosultnak, a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft - nek valamint a Gazdasági Osztálynak. A megállapított támogatást az adott hónap ötödik napjáig kell utalni a jogosult részére.
 • A határozat kézbesítését követő 15. napon válik a határozat jogerőssé.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok

A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatás megállapítására irányuló kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, melyet a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályától, vagy a hivatalos honlapjáról letöltve lehet beszerezni. A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.

Szükséges az alábbi mellékletek csatolása:

A KÉRELMEZŐ ÉS VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRŐL A KÉRELEM BEADÁSÁT MEGELŐZŐ HÓNAP NETTÓ JÖVEDELMÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁSOKAT:

- nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvények fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED‐ben részesülő esetében: a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén: a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolatát;
- vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó jövedelemről – tételesen ‐ könyvelő által kiadott igazolást (vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) és NAV igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartalma alapján kell kiszámítani;
- őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást;
- nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmet, beleértve az ösztöndíjat is, az érintetteknek a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelem egy havi átlagára vonatkozó nyilatkozatával kell igazolniuk;
- GYES, GYET, CSP folyósítása esetén előző 1 havi szelvények vagy előző havi folyósított ellátásról MÁK által kiadott hatósági bizonyítvány fénymásolata, valamint árvaellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényeken kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött ezévi összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata);
- amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, a mellékelt nyilatkozatot kitöltve;
- amennyiben 90 napja regisztrált munkanélküli a Munkaügyi Központ által kiadott hatósági bizonyítvány;
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 12 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát);
- tartós jövedelem‐csökkenés esetén: a rendszeres pénzellátás megszüntetéséről szóló dokumentum fénymásolata, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról; társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült dokumentum fénymásolata;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén: a tanuló, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást – tagozat jelölésével;
- a félév ösztöndíjának összegéről szóló igazolást, amennyiben nem részesül, erről szóló hivatalos dokumentumot;
- a gyámkirendelő és/vagy a gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén: a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén: a magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül;
- pénzintézeti lakáscélú hiteltörlesztés fennállása esetén a hitelszerződés egyszerű másolatát;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
- a mellékelt vagyon‐ és egyéb nyilatkozatot kitöltve;
- gépjármű esetén forgalmi engedély fénymásolatát, amennyiben lízingelt az erről szóló szerződés fénymásolatát;
- a támogatást kérőnek a lakás használata jogcímének hitelt érdemlő módon való igazolásának fénymásolatát a lakásbérleti‐, lakáshasználati szerződés másolati példányával;
- a bérbeadó nyilatkozatát az adatai kezelhetőségéről.

A lakbértámogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a hatáskör gyakorlóját.

Eljárási illetékek
Az eljárás illeték‐ és költségmentes.

Ügyintézési határidő
Kérelem benyújtásától számított első testületi ülés, legkésőbb azonban két hónap.

Ügyindítás helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya.

Egyéb kiegészítő információk

A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása

 • Adósságkezelési szolgáltatás mellé adott nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása
 • A lakbértámogatás megszűnésének estei
 • Mikor nyújtható be ismételten a támogatás?
 • Jogosulatlanul nyújtott ellátás jogkövetkezményei
 • Jogorvoslati lehetőségek

A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása

A jogosultság feltételei:

 • akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%‐át és
 • a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
 • aki saját vagy vele együttköltöző családtagja személyi tulajdonú lakás, egyéb ingatlan vagy nagy értékű ingóságát a megelőző 10 éven belül nem idegenítette el.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

A lakbértámogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
 • a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
 • a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
 • a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
 • a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
 • a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Ha a háztartás

 • nagykorú tagjainak valamelyike magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 • kiskorú tagjainak valamelyikére tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2‐del növekszik.
 • ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ‐ ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt ‐ él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2‐ del növekszik.

Az elismert lakásnagyság
 • 1 fő esetén: 35 m2
 • 2 fő esetén: 45 m2
 • 3 fő esetén: 55 m2
 • 4 fő esetén: 65 m2
 • ha négy személynél több lakik a lakásban, úgy 65 m2 + minden további személy után 5‐5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

Adósságkezelési szolgáltatás mellé adott nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása

A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásában részesülő személy adósságkezelési szolgáltatásra is jogosult.


A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása megszűnésének
esetei

 • ha a jogosult jogosultsági feltételeiben változás történik, a változás hónapjának utolsó napjával,
 • ha a jogosult meghal, a haláleset bekövetkezési hónapjának utolsó napjával,
 • ha a jogosult kéri.

Mind a három esetben intézkedés történik a támogatás megszüntetéséről határozatban.


Mikor nyújtható be ismételten lakbértámogatás iránti kérelem?

Előzménnyel rendelkező kérelmet legkorábban az előző jogosultság időtartama lejárati hónapjának első napjától lehet benyújtani.


Jogosulatlanul nyújtott ellátás jogkövetkezményei

A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabály megsértésével nyújtott támogatást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.


Jogorvoslati lehetőségek

 • A nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatása esetében a határozattal szemben – annak közlését követő 15 napon belül illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címezve, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.