Ma 2018. január 17., szerda,
Antal és Antónia napja van.
Települési támogatás jogcímen nyújtott
helyi adósságkezelési szolgáltatás

 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk

Eljárás ismertetése

 • A helyi adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Az önkormányzat határozatában megjelölt időponttól helyi adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a háztartást vagy személyt, akinek:
 • az adóssága adósságtípusonként meghaladja a harmincezer forintot, és akinek az önkormányzati rendeletben meghatározott adósság(ok) esetében fennálló tartozása legalább 1 adósságtípus esetében hat havi, és fennálló tartozása a kezelendő adósságtípusok tekintetében legalább 2 havi, vagy
 • a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2016. évben: 28.500.-Ft.) 150%-át, egyedül élő esetén 200 %-át és vagyona sem neki, sem a vele egy háztartásban élőknek nincs, valamint
 • aki a meghatározottak szerint vállalja az adósság és az Önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
 • Nem vonható be helyi adósságkezelési szolgáltatásba az a díjtartozás, amellyel kapcsolatban bírósági peres eljárás van folyamatban, illetve adósságára tekintettel fizetési meghagyás/végrehajtás került kibocsátásra.
 • Adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a szolgáltatóval szerződésben álló személy nyújthat be, ha az általa lakott háztartásban életvitelszerűen él (személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint) az adósság keletkezésének és kezelésének időszakában.
 • Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék tizenkét havi elmaradásnak minősül.
 • Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó
  - közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, közösköltség-tartozás több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás),
  - a lakbérhátralék.
 • A helyi adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
 • Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
 • Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás megszűnését követően számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.

Kivételt képez ez alól, akinek együttműködési kötelezettség megszegése miatt kerül megszüntetésre az ellátása. Ebben az esetben a megszüntetést követő 48 hónapon belül nyújthatja be kérelmét.

Az adósságkezelési szolgáltatás formái:
 • adósságkezelési tanácsadás,
 • adósságcsökkentési támogatás.

A helyi adósságkezelési tanácsadás feladatait a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/A.) útján lát el, az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés a Nyíregyháza, Tas u. 2 szám alatt történik.

 • Az adósságkezelési tanácsadás keretében a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Tanácsadó):
  - tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről; ha az adósság nem kezelhető, tájékoztatást nyújt az igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról,
  - az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét,
  - az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, melyről jogosultanként havonta - első alkalommal a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül, ezt követően minden hónap 30. napjáig – tájékoztatja a Szociális és Köznevelési Osztályt. A Jogosult egyéb szerződésszegéséről a tudomására jutástól számított 8 napon belül értesíti a Szociális és Köznevelési Osztályt.

A helyi adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik az önkormányzattal és a Tanácsadóval.

 • Az együttműködés során az adós köteles
  - az adósságkezelési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában, a hitelezővel a tartozása megfizetéséről szerződést kötni, a szerződés megkötésének bármely okból való meghiúsulásáról, az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül pedig a Tanácsadót és az önkormányzatot tájékoztatni,
  - havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és –az adósságkezelési szerződésben előírt módon- tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,
  - a jogosult 3 havonta köteles a kezelt hátralék önrészét és a tárgyhavi befizetéseket igazoló dokumentumokat az önkormányzathoz benyújtani.
  - a felülvizsgálati eljárás során együttműködni.

A hatóság a jogosultság hiánya esetén elutasítja határozattal a kérelmet, melyről a Tanácsadót és az érintett közüzemi szolgáltatókat is értesíti.

Minden esetben a hatóság lekéri az érintett ingatlan tulajdoni lapját a földhivatali nyilvántartásból.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a hatóság az adósságkezelési szolgáltatásról határozatban rendelkezik, melyet megküld az érintett közüzemi szolgáltatóknak és a Tanácsadónak is. A határozat birtokában a jogosult köteles a hitelezőivel a tartozása megfizetéséről szerződést kötni, melyet bemutat a Szociális és Köznevelési Osztálynak. Az adósságcsökkentési támogatás csak abban az esetben kerül folyósításra, ha
 • az összes érintett szolgáltatóval megkötött megállapodás becsatolásra kerül (a folyósítás a megállapodás becsatolását követő hónap 5. napjáig történik);
 • legalább havonta egy alkalommal a Tanácsadóval személyesen találkozik, és tájékoztatja a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról;
 • aktívan közreműködik az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában.
 • a kezelt hátralék önrészét és a tárgyhavi befizetéseket igazoló dokumentumokat az önkormányzathoz bemutatja
 • a felülvizsgálati eljárás során együttműködik.

Eljáráshoz szükséges dokumentumok

A helyi adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 26-27. számú ablak
Ügyfélfogadás ideje: hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00

A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.

Szükséges az alábbi mellékletek csatolása:

A kérelmező és vele egy lakásban élők részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
 • nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
 • munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben vagy táppénzellátásban részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
 • Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
 • azon kérelmezők, akik állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e; vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról;
 • vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételesen havi bontásban – könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelem-igazolással;
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételes bontásban - szóló igazolás; Az őstermelő/könyvelő által kiadott –tételes – igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került. Amennyiben adóköteles jövedelemmel rendelkezik ezen tevékenységével kapcsolatban, úgy a lezárt gazdasági évre vonatkozóan szükséges a NAV által kiadott jövedelem-igazolást is csatolnia;
 • árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
 • válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
 • tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
 • tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló dokumentum – a tagozat jelölésével –fénymásolatát;
 • az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
 • gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
 • tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
 • autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
 • amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
 • csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
 • igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés, stb.),
 • egy hónapnál nem régebbi szolgáltatói igazolást azon adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek kezelését kéri, vagy a közszolgáltatás kikapcsolása esetén azt igazoló dokumentumot. Az igazoláson fel kell tüntetni – többek között - , hogy bírósági peres eljárás van-e folyamatban, illetve adósságára tekintettel fizetési meghagyás/végrehajtás került-e kibocsátásra.
 • nyilatkozatot arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, valamint arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
 • azon kérelmezőnek, aki saját maga vagy a háztartás tagja gépjármű tulajdonjogával rendelkezik, a forgalmi engedély fénymásolatát, lízingelt gépjármű esetén erről szóló dokumentum másolatát kell csatolnia.
Felhívom figyelmét, hogy a jövedelem-igazolásokat a szolgáltatói igazolások meglétét követően szerezze be, mivel a szolgáltatói igazolások beszerzése hosszabb időt vehet igénybe, a jövedelmekről kiállított igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazolja! Adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a szolgáltatóval szerződésben álló személy nyújthat be, ha az általa lakott háztartásban életvitelszerűen él az adósság keletkezésének és kezelésének időszakában.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:
 • a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet
 • a vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt
 • közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét;
 • az összjövedelem csökkenthető a fizetett tartásdíj összegével.

Eljárási illetékek

Az eljárás illeték- és költségmentes.
Ügyintézési határidő: a kérelem beérkezésétől számított 21 nap.

Egyéb kiegészítő információk

 • Adósságcsökkentési támogatás mértéke
 • Adósságkezelési szolgáltatás időtartama
 • Adósságkezelési szolgáltatás megszűnése, a jogosulatlanul nyújtott ellátás következményei
 • Mikor nyújtható be ismételten adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem?
 • Jogorvoslati lehetőségek
 • Mi számít vagyonnak ?
 • Ki számít egy háztartásban élőnek és egyedülélőnek ?

Az adósságcsökkentési támogatás mértéke

A támogatás csak azon adósságtípus rendezésére állapítható meg, melyre a szolgáltató az Önkormányzattal megállapodást kötött.

A helyi adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg:

 • első alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb kettőszázötvenezer forint,
 • második alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 50%-át, és összege legfeljebb százhatvanezer forint,
 • harmadik alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 25%-át, és összege legfeljebb nyolcvanezer forint.

A támogatás egyösszegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. Egyösszegű kifizetésre kizárólag lakcímváltozás esetén - a jogosult kérelmére - kerülhet sor.


A helyi adósságkezelési szolgáltatás időtartama

A helyi adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizenkettő hónap.

Helyi adósságkezelési szolgáltatás megszűnése, a jogosulatlanul nyújtott ellátás következményei

Mikor nyújtható be ismételten a helyi adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem?

A helyi adósságcsökkentési támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult
 • lakcíme megváltozik, a változás hónapjának utolsó napjával
 • meghal, a haláleset bekövetkezési hónapjának utolsó napjával.
 • támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult
 • az adósságkezelési tanácsadást legalább 2 hónap időtartamban nem veszi igénybe, vagy
 • az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg
 • a helyi adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget,
 • a jogosult az előírt feltételeket nem teljesíti.
A jogosult nem tesz eleget a kötelezettségének, ha

 • a fizetési határidő leteltétől számított 15 nap eredménytelenül eltelt, és
 • a jogosult legalább három hónapban nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének vagy
 • az időtartam leteltét követően adóssága nem egyenlítődött ki vagy
 • a kezelt hátralék önrészét és a tárgyhavi befizetéseket igazoló dokumentumokat a megadott határidőben nem nyújtja be a jogosultságát megállapító hatósághoz vagy
 • ha az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult személy a jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza.

A helyi adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást adták.

A helyi adósságcsökkentési támogatás együttműködési kötelezettség megszegése esetén a  megszüntetésétől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályt. A változásról „változás bejelentő” nyilatkozat kitöltése szükséges.

Jogorvoslati lehetőségek

A határozattal szemben – annak közlését követő 15 napon belül – illetékmentes- fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címezve a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az első fokon eljáró szerv továbbítja a fellebbezést a Közgyűléséhez másodfokú elbírálás végett.

Amennyiben az ügyfél fellebbezési jogát kimerítette és úgy ítéli meg, hogy törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett, úgy jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A keresetlevelet a közléstől számított 30 napon belül nyújthatja be a Nyíregyházi Törvényszékhez címezve.

Mi számít vagyonnak?


Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Ki számít egy háztartásban élőnek és ki az egyedülélő?

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.