Ma 2019. február 19., kedd,
Zsuzsanna napja van.
.
Települési támogatás jogcímen nyújtott
helyi adósságkezelési szolgáltatás
.
 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk
.
Eljárás ismertetése
.
 • A helyi adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Az önkormányzat határozatában megjelölt időponttól helyi adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a háztartást vagy személyt, akinek:
 • az adóssága adósságtípusonként meghaladja a harmincezer forintot, és akinek az önkormányzati rendeletben meghatározott adósság(ok) esetében fennálló tartozása legalább 1 adósságtípus esetében hat havi, és fennálló tartozása a kezelendő adósságtípusok tekintetében legalább 2 havi, vagy
 • a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018. évben: 28.500.-Ft.) 230%-át, egyedül élő esetén 250 %-át és vagyona sem neki, sem a vele egy háztartásban élőknek nincs, valamint
 • aki a meghatározottak szerint vállalja az adósság és az Önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
 • Nem vonható be helyi adósságkezelési szolgáltatásba az a díjtartozás, amellyel kapcsolatban bírósági peres eljárás van folyamatban, illetve adósságára tekintettel fizetési meghagyás/végrehajtás került kibocsátásra.
 • Adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a szolgáltatóval szerződésben álló személy nyújthat be, ha az általa lakott háztartásban életvitelszerűen él (személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint) az adósság keletkezésének és kezelésének időszakában.
 • Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék tizenkét havi elmaradásnak minősül.
 • Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó
  - közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, közösköltség-tartozás több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás),
  - a lakbérhátralék.
 • A helyi adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
 • Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás megszűnését követően számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.
.
Kivételt képez ez alól, akinek együttműködési kötelezettség megszegése miatt kerül megszüntetésre az ellátása. Ebben az esetben a megszüntetést követő 48 hónapon belül nyújthatja be kérelmét.
.
Az adósságkezelési szolgáltatás formái:
 • adósságkezelési tanácsadás,
 • adósságcsökkentési támogatás.
.
A helyi adósságkezelési tanácsadás feladatait a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/A.) látja el, az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés a Nyíregyháza, Tas u. 2 szám alatt történik.
.
Az adósságkezelési tanácsadás keretében a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Tanácsadó):
 • tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről; ha az adósság nem kezelhető, tájékoztatást nyújt az igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról,
 • az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét,
 • az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, melyről jogosultanként havonta - első alkalommal a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül, ezt követően minden hónap 30. napjáig – tájékoztatja a Szociális és Köznevelési Osztályt. A Jogosult egyéb szerződésszegéséről a tudomására jutástól számított 8 napon belül értesíti a Szociális és Köznevelési Osztályt.
.
A helyi adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik az önkormányzattal és a Tanácsadóval.
.
Az együttműködés során az adós köteles
 • az adósságkezelési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában, a hitelezővel a tartozása megfizetéséről szerződést kötni, a szerződés megkötésének bármely okból való meghiúsulásáról, az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül pedig a Tanácsadót és az önkormányzatot tájékoztatni,
 • havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és –az adósságkezelési szerződésben előírt módon- tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,
 • a jogosult havonta köteles a kezelt hátralék önrészét és a tárgyhavi befizetéseket igazoló dokumentumokat az önkormányzathoz benyújtani.
 • a felülvizsgálati eljárás során együttműködni.
.
A hatóság a jogosultság hiánya esetén elutasítja határozattal a kérelmet, melyről a Tanácsadót és az érintett közüzemi szolgáltatókat is értesíti.
Minden esetben a hatóság lekéri az érintett ingatlan tulajdoni lapját a földhivatali nyilvántartásból.
.
A jogosultsági feltételek fennállása esetén a hatóság az adósságkezelési szolgáltatásról határozatban rendelkezik, melyet megküld az érintett közüzemi szolgáltatóknak és a Tanácsadónak is. A határozat birtokában a jogosult köteles a hitelezőivel a tartozása megfizetéséről szerződést kötni, melyet bemutat a Szociális és Köznevelési Osztálynak. Az adósságcsökkentési támogatás csak abban az esetben kerül folyósításra, ha
 • az összes érintett szolgáltatóval megkötött megállapodás becsatolásra kerül (a folyósítás a megállapodás becsatolását követő hónap 5. napjáig történik);
 • legalább havonta egy alkalommal a Tanácsadóval személyesen találkozik, és tájékoztatja a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról;
 • aktívan közreműködik az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában.
 • a kezelt hátralék önrészét és a tárgyhavi befizetéseket igazoló dokumentumokat az önkormányzathoz bemutatja
 • a felülvizsgálati eljárás során együttműködik.
.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok
.
A helyi adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.
.
Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 26-27. számú ablak
Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00
.
A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
.
Szükséges az alábbi mellékletek csatolása:
.
A kérelmező és vele egy lakásban élők részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
 • nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
 • munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben vagy táppénzellátásban részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
 • állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát, amennyiben családi adókedvezményben részesül, annak egy havi összegét is fel kell tüntetni;
 • azon kérelmezők, akik 65. életévüket, illetve a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, az állami foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e; vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról;
 • vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételesen havi bontásban – könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelem-igazolással;
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételes bontásban - szóló igazolás; Az őstermelő/könyvelő által kiadott –tételes – igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került. Amennyiben adóköteles jövedelemmel rendelkezik ezen tevékenységével kapcsolatban, úgy a lezárt gazdasági évre vonatkozóan szükséges a NAV által kiadott jövedelem-igazolást is csatolnia;
 • árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
 • válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
 • tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
 • tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló dokumentum – a tagozat jelölésével –fénymásolatát;
 • az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
 • gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
 • tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
 • autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
 • amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
 • csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
 • igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés, stb.),
 • bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni azzal, hogy annak érvényességét a tulajdonosnak igazolnia kell, amely igazolás a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem lehet régebbi;
 • egy hónapnál nem régebbi szolgáltatói igazolást azon adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek kezelését kéri, vagy a közszolgáltatás kikapcsolása esetén azt igazoló dokumentumot. Az igazoláson fel kell tüntetni – többek között - , hogy bírósági peres eljárás van-e folyamatban, illetve adósságára tekintettel fizetési meghagyás/végrehajtás került-e kibocsátásra.
 • nyilatkozatot arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, valamint arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
 • azon kérelmezőnek, aki saját maga vagy a háztartás tagja gépjármű tulajdonjogával rendelkezik, a forgalmi engedély fénymásolatát, lízingelt gépjármű esetén erről szóló dokumentum másolatát kell csatolnia.
.
Felhívom figyelmét, hogy a jövedelem-igazolásokat a szolgáltatói igazolások meglétét követően szerezze be, mivel a szolgáltatói igazolások beszerzése hosszabb időt vehet igénybe, a jövedelmekről kiállított igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazolja ! Adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a szolgáltatóval szerződésben álló személy nyújthat be, ha az általa lakott háztartásban életvitelszerűen él az adósság keletkezésének és kezelésének időszakában.
.
A pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:
 • a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet
 • a vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt
 • közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét;
 • az összjövedelem csökkenthető a fizetett tartásdíj összegével.
.
Eljárási illetékek
Az eljárás illeték- és költségmentes.
.
Ügyintézési határidő
Kérelem beérkezésétől számított 8 nap vagy 60 nap.
.
Egyéb kiegészítő információk
.
 • Adósságcsökkentési támogatás mértéke
 • Adósságkezelési szolgáltatás időtartama
 • Adósságkezelési szolgáltatás megszűnése, a jogosulatlanul nyújtott ellátás következményei
 • Mikor nyújtható be ismételten adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem?
 • Jogorvoslati lehetőségek
 • Mi számít vagyonnak?
 • Ki számít egy háztartásban élőnek és egyedülélőnek?
.
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke
.
A támogatás csak azon adósságtípus rendezésére állapítható meg, melyre a szolgáltató az Önkormányzattal megállapodást kötött.
.
A helyi adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg:
.
 • első alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb kettőszázötvenezer forint,
 • második alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 50%-át, és összege legfeljebb százhatvanezer forint,
 • harmadik alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 25%-át, és összege legfeljebb nyolcvanezer forint.
.
A támogatás egyösszegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően. Egyösszegű kifizetésre kizárólag lakcímváltozás esetén - a jogosult kérelmére - kerülhet sor.
.
A helyi adósságkezelési szolgáltatás időtartama
.
A helyi adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizenkettő hónap.
.
Helyi adósságkezelési szolgáltatás megszűnése, a jogosulatlanul nyújtott ellátás következményei
Mikor nyújtható be ismételten a helyi adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem?
.
A helyi adósságcsökkentési támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult
 • lakcíme megváltozik, a változás hónapjának utolsó napjával
 • meghal, a haláleset bekövetkezési hónapjának utolsó napjával.
 • támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult
  - az adósságkezelési tanácsadást legalább 2 hónap időtartamban nem veszi igénybe, vagy
  - az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg
  - a helyi adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget,
  - a jogosult az előírt feltételeket nem teljesíti.
.
A jogosult nem tesz eleget a kötelezettségének, ha
- a fizetési határidő leteltétől számított 15 nap eredménytelenül eltelt, és
- a jogosult legalább három hónapban nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének vagy
- az időtartam leteltét követően adóssága nem egyenlítődött ki vagy
- a kezelt hátralék önrészét és a tárgyhavi befizetéseket igazoló dokumentumokat a megadott határidőben nem nyújtja be a jogosultságát megállapító hatósághoz vagy
- ha az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult személy a jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza.
.
A helyi adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást adták.
.
A helyi adósságcsökkentési támogatás együttműködési kötelezettség megszegése esetén a megszüntetésétől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
.
Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályt. A változásról „változás bejelentő” nyilatkozat kitöltése szükséges.
.
Jogorvoslati lehetőségek
.
A határozattal szemben – annak közlését követő 15 napon belül – illetékmentes- fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címezve a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
.
Az első fokon eljáró szerv továbbítja a fellebbezést a Közgyűléséhez másodfokú elbírálás végett.
.
Amennyiben az ügyfél fellebbezési jogát kimerítette és úgy ítéli meg, hogy törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett, úgy jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A keresetlevelet a közléstől számított 30 napon belül nyújthatja be a Nyíregyházi Törvényszékhez címezve.
.
Mi számít vagyonnak?
.
Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
.
Ki számít egy háztartásban élőnek és ki az egyedülélő?
.
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
.
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.