Ma 2019. február 19., kedd,
Zsuzsanna napja van.
.
Települési támogatás jogcímen nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás
.
 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk
.
Eljárás ismertetése
.
 • A helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
 • A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A helyi lakásfenntartási támogatás fűtési költségként egy éves időtartamra egy összegben, házipénztári kifizetés útján is megállapítható.
 • A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, egyedül élő esetén 270%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
 • A helyi lakásfenntartási támogatás az albérleti/bérleti szerződéssel rendelkező háztartások számára is nyújtható, amennyiben legalább 1 éve igazoltan nyíregyházi lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) rendelkeznek.
 • A jogcím nélküli önkormányzati bérlakást használók számára a lakásfenntartási támogatás meghatározott részét vagy egészét közüzemi szolgáltatóhoz vagy lakbértámogatásként kell megállapítani. Ha a jogcím nélküli önkormányzati bérlakást használó részére a bérleti szerződés meghosszabbítása folyamatban van, a lakásfenntartási támogatás fűtési célra is nyújtható.
.
A kérelem benyújtása történhet:
 • személyesen,
 • meghatalmazott útján,
 • postai úton.
.
A támogatás egy évre kerül megállapításra.
.
A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtási hónapjának első napja.
.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
.
A támogatás igényelhető:
.
 • közüzemi szolgáltatóhoz (Főgáz Zrt., Nyírtávhő Kft., E.ON Zrt., Nyírségvíz Zrt., csatornahasználat, közösköltség díjához),
 • bérleti-, albérleti díjhoz,
 • vegyes tüzelési mód esetében egyösszegben a fűtési költség mérséklésére.
.
Eljárás menete:
.
 • Az átvett kérelmet az ügyintéző megvizsgálja és ellenőrzi a jogosultság feltételeinek fennállását.
 • Amennyiben a kérelem hiányos, úgy az átvételtől számított 8 napon belül a hiányok pontos megjelölésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel, határidő megadásával végzésben felhívja a kérelmezőt a hiányok pótlására (a hiánypótlásra való felszólítástól az annak teljesítéséig eltelt idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe).
 • Amennyiben a kérelemből megállapítható a jogosultság hiánya, úgy további vizsgálat nélkül elutasítja a hatóság a kérelmet.
 • Ha rendelkezésre áll minden adat és megállapítható a jogosultság, úgy a határozat egy példánya megküldésre kerül a jogosultnak, a közüzemi szolgáltatónak, valamint a Gazdasági Osztálynak. A megállapított támogatást utólag, minden hónap ötödik napjáig kell utalni a közszolgáltatókhoz. Fűtési támogatás esetén a határozattal vehető fel a Házi Pénztárból a megállapított támogatási összeg.
 • A határozat kézhezvételét követő 16. napon válik a határozat jogerőssé.
.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok
.
A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.
.
Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 26-27. számú ablak
Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00
.
A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy háztartásban élők részéről a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
.
 • nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
 • munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben vagy táppénzellátásban részesülő esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
 • az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát, amennyiben családi adókedvezményt érvényesít, annak összegét is fel kell tüntetni az igazoláson;
 • azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányuló nyugdíjkorhatárt nem töltötték e és állástalanok, az állami foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e, vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról;
 • vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételesen havi bontásban – könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást;
 • Amennyiben ezen időszakban táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegét igazoló hivatalos dokumentumot is csatolni kell.
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételes bontásban - szóló igazolás; Az őstermelő/könyvelője által kiadott – tételes- igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került. Amennyiben adóköteles bevétellel rendelkezik ezen tevékenységével kapcsolatban, úgy a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást is csatolnia szükséges.
 • árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
 • válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
 • tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
 • tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló dokumentum – a tagozat jelölésével –fénymásolatát;
 • az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
 • gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
 • tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
 • autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
 • amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
 • csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
 • igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés, lakáshasználatba vételi engedély, adásvételi szerződés, stb.),
 • bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni, azzal, hogy annak érvényességét a tulajdonosnak igazolnia kell, mely igazolás a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem lehet régebbi, valamint
 • a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az általa igénybe vett szolgáltatásról a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot a jogosult által az előző hónapban fizetendő közüzemi elszámoló lapok/számlarészletezők fénymásolatával, ennek hiányában a közüzemi szolgáltató által kiadott hivatalos igazolással kell igazolni.
.
Ha az ellátást igénybevevő és a közüzemi szolgáltatóval szerződésben álló személy nem azonos, a megállapított ellátás összegének közüzemi szolgáltató által történő jóváírása céljából az adott közüzemnél a fogyasztó adatait az ellátást igénybevevő adataira kell módosítani.
.
 • gépjármű esetén forgalmi engedély fénymásolatát, amennyiben lízingelt az erről szóló szerződés fénymásolatát
.
Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:
.
 • a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 • a vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt,
 • közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.
.
Jövedelemszámításnál a fizetett tartásdíj összegével csökkenthető az összjövedelem.
.
Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályt. A változásról „változás bejelentő” nyilatkozat kitöltése szükséges.
.
Eljárási illetékek
Az eljárás illeték- és költségmentes.
.
Ügyintézési határidő
Kérelem benyújtásától számított 8 nap és 60 nap.
.
Egyéb kiegészítő információk
.
 • Mikor nyújtható be ismételten lakásfenntartási támogatás?
 • Mi a teendő, ha a jogosultság időtartama alatt jövedelmi helyzetében és/vagy lakcímében változás következik be?
 • Az ellátás havi összege
 • Jogosulatlanul nyújtott ellátás jogkövetkezményei
 • Jogorvoslati lehetőségek
 • Mi számít vagyonnak?
 • Ki számít egy háztartásban élőnek és ki az egyedülélő?
.
Mikor nyújtható be ismételten lakásfenntartási támogatás?
.
Előzménnyel rendelkező kérelmet legkorábban a jogosultság időtartama lejárati hónapjának első napjától lehet benyújtani. Ebben az esetben az új jogosultság időtartamának kezdő időpontja nem a kérelem benyújtási hónapjának első napja, hanem az előző jogosultsági időtartam utolsó hónapját követő hónap első napja.
.
Mi a teendő, ha a jogosultság időtartama alatt jövedelmi helyzetében és/vagy lakcímében változás következik be?
.
A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételének fennállását, valamint havi összegét felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott.
 • Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni
  - az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi pótlékot, árvaellátást, tartásdíjat,
  - a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését feltéve, hogy a jogviszony kettő egymást követő hónapban fennáll,
  - a keresőtevékenység megszűnését.
 • Ha a helyi lakásfenntartási támogatás összege a felülvizsgálat eredményeként változik, a változás időpontját követő hónap első napjától a korábbi jogosultsági időtartam végéig az új összegnek megfelelően kell folyósítani.
 • A felülvizsgálat eredményeként a helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnik, vagy ha a jogosult a jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.
.
Ha a helyi lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben kell folyósítani, és a helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.
.
A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
- a jogosult meghal,
- lakcímváltozás következik be,
- a fogyasztóval kötött egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnt,
- jogosultsága a jogszabályi feltételeknek nem felel meg.
.
A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
.
 • a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 25 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
 • a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 18 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
 • a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 14 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át,
 • a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 10 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át.
.
Jogosulatlanul nyújtott ellátás jogkövetkezményei
.
A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabály megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul igénybe vevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott ellátás esetén annak pénzegyenértéke megfizetésére.
.
Jogorvoslati lehetőségek
.
 • A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a határozattal szemben – annak közlését követő 15 napon belül illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni.
 • A fellebbezést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címezve a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
 • Az első fokon eljáró szerv továbbítja a fellebbezést a Közgyűléséhez másodfokú elbírálás végett.
.
Amennyiben az ügyfél fellebbezési jogát kimerítette és úgy ítéli meg, hogy törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett, úgy jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A keresetlevelet a közléstől számított 30 napon belül nyújthatja be a Nyíregyházi Törvényszékhez címezve.
.
Mi számít vagyonnak?
.
Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
.
Ki számít egy háztartásban élőnek és ki az egyedülélő?
.
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
.
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.