Ma 2018. január 17., szerda,
Antal és Antónia napja van.

Rendkívüli települési támogatás

 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk

Eljárás ismertetése

Általános eljárás menete
 • A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 25. számú ablak

Ügyfélfogadás ideje
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00

A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.

A kérelmet, a szükséges dokumentumokkal, személyesen vagy meghatalmazottján keresztül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, vagy postai úton lehet beadni.

 • A kérelem iktatása után az ügyintéző megvizsgálja, hogy a kérelem fel van-e szerelve a jogszabályban előírt szükséges mellékletekkel.
  - Amennyiben hiányosságot tapasztal, 8 napon belül (a hiányok pontos megjelölésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel, határidő megjelölésével, végzésben) hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
  - Ha a kötelezett a megadott határidőn belül nem teljesíti hiánypótlási kötelezettségét, és a határidő meghosszabbítását nem kéri, úgy az ügyintéző végzéssel megszünteti az eljárást.
 • A rendkívüli települési támogatást megállapító határozatot a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője, a megállapított rendkívüli települési támogatásról  készült jegyzőkönyveket a polgármester, a Gazdasági Osztály osztályvezetője és a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője írja alá, majd ezt követően kézbesíthető a határozat az ügyfél részére.

Az önkormányzat pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatást állapíthat meg- egy naptári éven belül ugyanazon háztartás valamely nagykorú tagja részére havonta egy alkalommal – a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő azon személyek részére

 • akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülélő esetén annak 170 %-át, különösen
 • a gyermek átmeneti gondozása esetén,
 • válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások esetén,
 • átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt,
 • nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi félév megkezdésével járó többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át. Amennyiben családon belül több felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban álló személy van, úgy háztartásonként ugyanazon hónapon belül ezen személyek részére megállapítható a támogatás
 • a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül – a közgyógyellátásra jogosultságtól függetlenül – rendkívüli gyógyszertámogatásként azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetén annak 200 %-át. Amennyiben eseti gyógyszerköltsége az adott hónapban az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 15%-át nem éri el, a nyújtható támogatás összege megegyezik a havi gyógyszerköltség mértékével.

Nem jogosult rendkívüli települési támogatásra az a személy, aki bentlakásos intézményben lakik és az intézmény igazolása alapján ellátása teljes mértékben biztosított.

Az egy naptári éven belül ugyanazon család valamely nagykorú tagja részére adható összeg felső határa nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azzal, hogy a temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás, valamint a havi rendszerességgel nyújtható rendkívüli települési támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni.

A rendkívüli települési támogatás alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek vásárlására jogosító utalványként felhasználható határozattal is nyújtható.

 • az Önkormányzat rendkívüli települési támogatás jogcímen kelengyetámogatást állapít meg
  - annak a kérelmezőnek aki legalább 3 éve Nyíregyházán él gyermeke születésekor,
  - amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át, illetve kérelmező vagy valamely családtagja részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra.

A támogatás iránti kérelem a születést követő 60 napon belül nyújtható be. A támogatás mértéke gyermekenként 10.000 Ft.
 • az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzethez vezető körülmények megszüntetése érdekében /pl.: haláleset, elemi csapás, bűncselekmény okozta a megélhetést veszélyeztető kár/ az összes körülményekhez igazodó mértékű rendkívüli települési támogatást nyújthat, azzal, hogy a jövedelmet nem kell vizsgálni.
 • az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 260 %-át.
  - temetési költségekre igényelt rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak a személynek sem, aki a biztosító társaságtól, illetve egyéb szervezettől hamvasztásos temetés esetén 40.000 Ft-ot, koporsós temetés esetén 60. 000 Ft-ot meghaladó mértékű temetési hozzájárulást kapott.
  - temetési költségekre igényelt rendkívüli települési támogatás összege hamvasztásos temetés esetén 40.000 Ft, koporsós temetés esetén 60.000 Ft. Ha a hozzájárulás mértéke nem éri el hamvasztásos temetés esetén 40.000 Ft-ot, koporsós temetés esetén 60. 000 Ft-ot, az önkormányzat annak összegéig kiegészíti.

A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani.

Jogorvoslati lehetőségek:
 • A határozattal szemben – annak közlését követő 15 napon belül illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
 • Az első fokon eljáró szerv a határozatot módosíthatja, kijavíthatja vagy kiegészítheti a kérelemnek megfelelően, ellenkező esetben továbbítja a fellebbezést az annak elbírálására jogosult szervhez.

Eljáráshoz szükséges dokumentumok

A kérelemhez szíveskedjék csatolni:
 • nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvények vagy folyószámla-kivonat fénymásolatát;
 • árvaellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen/folyószámla-kivonaton kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító/megszüntető határozat fénymásolatát);
 • Keresőtevékenység, gyermekgondozási díj, táppénz bevétellel rendelkezők esetén a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást kell benyújtani a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről.
 • Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolatát;
 • amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, illetve akik állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek, vagy az álláskeresők kiskönyvének másolatát a jelentkezés várható időpontjáról.
 • nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozatot;
 • tartós jövedelem-csökkenés esetén: a rendszeres pénzellátás, jövedelem megszüntetéséről szóló dokumentum fénymásolatát, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült dokumentum fénymásolatát;
 • vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó jövedelemről – tételes bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást;
 • őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelméről –havi bontásban-szóló igazolást; az őstermelő/könyvelője által kiadott – tételes – igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került.
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést;
 • gyermektartásdíjról szelvényt vagy igazolást;
 • házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolatát a gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó végzés fénymásolt példányát;
  Amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset vagy bírósági idéző végzés fénymásolatát.
 • 18-25 év közötti gyermek esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;
 • az ösztöndíj előző havi nettó összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,; amennyiben nem részesül ösztöndíjban, erről az oktatási intézmény által kiadott hivatalos dokumentumot;
 • amennyiben jövedelmét levonás terheli, annak jogcíméről és a levonás kérelem benyújtását megelőző havi nettó összegéről igazolást;
 • amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát.
 • pénzbeli ellátásának megszüntetéséről szóló határozat másolatát, illetve szabadlábra helyezéséről szóló igazolást;
 • elemi kár esetén nyújtott segély esetén a jövedelem-igazolásokon felül a helyreállítás költségeiről készített kimutatást;
 • gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül a háziorvos, vagy a patika által beárazott gyógyszerköltségről szóló, egy hónapnál nem régebbi hivatalos dokumentumot a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
 • várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
 • keresőképtelenség miatt megállapított támogatás esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
 • azon kérelmezők, akik a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz kérelmezik a támogatást, a jövedelem-igazolások csatolása mellett a kapcsolattartást igazoló dokumentumot;
 • iskoláztatás biztosítása érdekében benyújtott támogatás iránti kérelem esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett a tankönyv és/vagy tanszerellátás költségét igazoló számla.
 • temetési költségekhez való hozzájárulás esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett a temetkezési számla 1. számú eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát! Biztosító társaságtól, egyéb szervtől kapott temetési hozzájárulás esetén, annak összegét igazoló dokumentum másolatát.

A PONTOS ADATEGYEZTETÉS ÉRDEKÉBEN SZÍVESKEDJENEK A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT ÉS LAKCÍMKÁRTYÁJÁT A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR BEMUTATNI !

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Ki számít egy családban élő közeli hozzátartozónak?

Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Közeli hozzátartozó:
 • a házastárs, az élettárs,
 • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Eljárási illetékek
Az eljárás illeték- és költségmentes.

Ügyintézési határidő
A kérelemnek a Hivatalhoz történő beérkezésétől számított 21 nap.

Ügyindítás helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centruma.

 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.