Ma 2019. február 19., kedd,
Zsuzsanna napja van.
.
Rendkívüli települési támogatás
.
 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk
.
Eljárás ismertetése
.
Általános eljárás menete:
.
 • A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.
.
Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 25. számú ablak
Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00
.
A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
.
A kérelmet, a szükséges dokumentumokkal, személyesen vagy meghatalmazottján keresztül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, vagy postai úton lehet beadni.
.
 • A kérelem iktatása után az ügyintéző megvizsgálja, hogy a kérelem fel van-e szerelve a jogszabályban előírt szükséges mellékletekkel.
  - Amennyiben hiányosságot tapasztal, 8 napon belül (a hiányok pontos megjelölésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel, határidő megjelölésével, végzésben) hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
  - Ha a kötelezett a megadott határidőn belül nem teljesíti hiánypótlási kötelezettségét, és a határidő meghosszabbítását nem kéri, úgy az ügyintéző végzéssel megszünteti az eljárást.
 • A rendkívüli települési támogatást megállapító határozatot a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője, a megállapított rendkívüli települési támogatásról készült jegyzőkönyveket a polgármester, a Gazdasági Osztály osztályvezetője és a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője írja alá, majd ezt követően kézbesíthető a határozat az ügyfél részére.
.
Az önkormányzat pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatást állapíthat meg- egy naptári éven belül ugyanazon háztartás valamely nagykorú tagja részére havonta egy alkalommal – a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő azon személyek részére
.
 • akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülélő esetén annak 170 %-át, különösen
 • a gyermek átmeneti gondozása esetén,
 • válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások esetén,
 • átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt,
 • nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi félév megkezdésével járó többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át. Amennyiben családon belül több felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban álló személy van, úgy háztartásonként ugyanazon hónapon belül ezen személyek részére megállapítható a támogatás
 • a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül – a közgyógyellátásra jogosultságtól függetlenül – rendkívüli gyógyszertámogatásként azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetén annak 200 %-át. Amennyiben eseti gyógyszerköltsége az adott hónapban az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 15%-át nem éri el, a nyújtható támogatás összege megegyezik a havi gyógyszerköltség mértékével.
.
Nem jogosult rendkívüli települési támogatásra az a személy, aki bentlakásos intézményben lakik és az intézmény igazolása alapján ellátása teljes mértékben biztosított.
.
Az egy naptári éven belül ugyanazon család valamely nagykorú tagja részére adható összeg felső határa nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azzal, hogy a temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás, valamint a havi rendszerességgel nyújtható rendkívüli települési támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni.
.
A rendkívüli települési támogatás alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek vásárlására jogosító utalványként felhasználható határozattal is nyújtható.
.
 • az Önkormányzat rendkívüli települési támogatás jogcímen kelengyetámogatást állapít meg
  - annak a kérelmezőnek aki legalább 3 éve Nyíregyházán él gyermeke születésekor,
  - amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, illetve kérelmező vagy valamely családtagja részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra.
.
A támogatás iránti kérelem a születést követő 60 napon belül nyújtható be. A támogatás mértéke gyermekenként 15.000 Ft.
.
 • az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzethez vezető körülmények megszüntetése érdekében /pl.: haláleset, elemi csapás, bűncselekmény okozta a megélhetést veszélyeztető kár/ az összes körülményekhez igazodó mértékű rendkívüli települési támogatást nyújthat, azzal, hogy a jövedelmet nem kell vizsgálni.
 • az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át.
 • temetési költségekre igényelt rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak a személynek sem, aki a biztosító társaságtól, illetve egyéb szervezettől hamvasztásos temetés esetén 40.000 Ft-ot, koporsós temetés esetén 60. 000 Ft-ot meghaladó mértékű temetési hozzájárulást kapott.
 • temetési költségekre igényelt rendkívüli települési támogatás összege hamvasztásos temetés esetén 40.000 Ft, koporsós temetés esetén 60.000 Ft. Ha a hozzájárulás mértéke nem éri el hamvasztásos temetés esetén 40.000 Ft-ot, koporsós temetés esetén 60. 000 Ft-ot, az önkormányzat annak összegéig kiegészíti.
.
A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az erről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani.
.
Jogorvoslati lehetőségek:
 • A határozattal szemben – annak közlését követő 15 napon belül illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
 • Az első fokon eljáró szerv a határozatot módosíthatja, kijavíthatja vagy kiegészítheti a kérelemnek megfelelően, ellenkező esetben továbbítja a fellebbezést az annak elbírálására jogosult szervhez.
.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok
.
A kérelemhez szíveskedjék csatolni:
 • nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvények vagy folyószámla-kivonat fénymásolatát;
 • árvaellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen/folyószámla-kivonaton kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító/megszüntető határozat fénymásolatát);
 • Keresőtevékenység, gyermekgondozási díj, táppénz bevétellel rendelkezők esetén a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást kell benyújtani a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről.
 • Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolatát;
 • azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek, vagy az álláskeresők kiskönyvének másolatát a jelentkezés várható időpontjáról.
 • nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozatot;
 • tartós jövedelem-csökkenés esetén: a rendszeres pénzellátás, jövedelem megszüntetéséről szóló dokumentum fénymásolatát, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült dokumentum fénymásolatát;
 • vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó jövedelemről – tételes bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan a NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást;
 • őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelméről –havi bontásban-szóló igazolást; az őstermelő/könyvelője által kiadott – tételes – igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolás;
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést;
 • gyermektartásdíjról szelvényt vagy igazolást;
 • házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolatát a gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó végzés fénymásolt példányát;
  Amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset vagy bírósági idéző végzés fénymásolatát.
 • tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló dokumentum – a tagozat jelölésével – fénymásolatát;
 • az ösztöndíj előző havi nettó összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,; amennyiben nem részesül ösztöndíjban, erről az oktatási intézmény által kiadott hivatalos dokumentumot;
 • amennyiben jövedelmét levonás terheli, annak jogcíméről és a levonás kérelem benyújtását megelőző havi nettó összegéről igazolást;
 • amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát.
 • pénzbeli ellátásának megszüntetéséről szóló határozat másolatát, illetve szabadlábra helyezéséről szóló igazolást;
 • elemi kár esetén nyújtott segély esetén a jövedelem-igazolásokon felül a helyreállítás költségeiről készített kimutatást;
 • gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül – a társadalombiztosítás által nem támogatott – gyógyszer-támogatásként annak költségét a háziorvos, vagy a patika által beárazott gyógyszerköltségről szóló, egy hónapnál nem régebbi hivatalos dokumentumot a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
  • várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
 • keresőképtelenség miatt megállapított támogatás esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
 • azon kérelmezők, akik a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz kérelmezik a támogatást, a jövedelem-igazolások csatolása mellett a kapcsolattartást igazoló dokumentumot;
 • iskoláztatás biztosítása érdekében benyújtott támogatás iránti kérelem esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett a tankönyv és/vagy tanszerellátás költségét igazoló számla.
 • temetési költségekhez való hozzájárulás esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett a temetkezési számla 1. számú eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát! Biztosító társaságtól, egyéb szervtől kapott temetési hozzájárulás esetén, annak összegét igazoló dokumentum másolatát.
.
A PONTOS ADATEGYEZTETÉS ÉRDEKÉBEN SZÍVESKEDJENEK A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT ÉS LAKCÍMKÁRTYÁJÁT A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR BEMUTATNI!
.
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
.
Ki számít egy családban élő közeli hozzátartozónak?
.
Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
.
Közeli hozzátartozó:
 • a házastárs, az élettárs,
 • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
.
Eljárási illetékek
Az eljárás illeték- és költségmentes.
.
Ügyintézési határidő
A kérelemnek a Hivatalhoz történő beérkezésétől számított 8 nap és 60 nap.
.
Ügyindítás helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centruma.

 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.