Ma 2018. január 17., szerda,
Antal és Antónia napja van.

Halmozottan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző részére megállapítható kiegészítő támogatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletében a halmozottan fogyatékos személyt ápoló személy részére az ápolási díj alapösszegén felül kiegészítő támogatást állapít meg.

A kiegészítő támogatás havi összege az Szt. 44. § (1) bekezdés a)‐c) pontjában meghatározott alapösszegen felül az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszegnek halmozottan fogyatékos személyt ápoló esetén kiegészítő támogatás jogcímen 70%‐a (2017. évben: 21.700.-Ft./hó)

Halmozottan fogyatékos az a személy, akinek az alább felsorolt súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van:
 • segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,
 • hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
 • értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
 • mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

A szükséges dokumentumok

A méltányos ápolási díj iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 26-27. számú ablak

Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 13:00

A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.

 • amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
 • továbbá csatolni szükséges a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szorul. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a gondozás várható időtartamát,
 • a kérelmező adó- és tajkártyájának fénymásolatát
 • magánnyugdíjpénztári tagságról szóló nyilatkozatot, valamint szerződés fénymásolatát
 • utolsó rendszeres pénzellátása megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát
 • amennyiben a kiegészítő támogatás megállapítását kérelmezi a járási hivatal jogerős határozatát a fogyatékosságra tekintettel megállapított ápolási díjról
Felhívom figyelmét, ha az ápolási díj kérelmét halmozottan fogyatékos személyt ápolóként kéri megállapítani, a háziorvosi igazoláson fel kell tüntetni, hogy az ápolt „halmozottan fogyatékos”.

Ezen támogatási forma igénylésekor a család jövedelméről nem kell igazolást csatolni!

Az eljárás menete

 • az ápolási díj megalapozottsága esetén a Hivatal a kérelem benyújtását követő 21 napon belül határozatot hoz, mely tartalmazza az ápolt és az ápoló személy személyes adatait, az ápolási díj havi bruttó összegét,
 • feltételek nem teljesülése esetén a Hivatal a kérelem benyújtását követő 21 napon belül határozatban dönt a támogatás elutasításáról.


A támogatás mértéke

 • a jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén a támogatás mértéke megegyezik az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 70%-ával

 

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

Ki számít egy családban élő közeli hozzátartozónak?

Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozó

 • a házastárs, az élettárs,
 • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.