Ma 2019. február 19., kedd,
Zsuzsanna napja van.
.
Halmozottan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző részére megállapítható kiegészítő ápolási díj
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) rendeletében meghatározottak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a halmozottan fogyatékos személyt ápoló személy részére az ápolási díj alapösszegén felül kiegészítő támogatást állapít meg.
.
A kiegészítő ápolási díj havi összege az Szt. 44. § (1) bekezdés a)‐c) pontjában meghatározott alapösszegen felül az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszegnek halmozottan fogyatékos személyt ápoló esetén kiegészítő támogatás jogcímen 70%‐a (2018. évben: 22.820.-Ft./hó)
.
Halmozottan fogyatékos az a személy, akinek az alább felsorolt súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van:
 • segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,
 • hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
 • értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
 • mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.
.
A szükséges dokumentumok:
.
A kiegészítő ápolási díj iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.
.
Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 26-27. számú ablak
Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 13:00
.
A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
.
 • amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
 • továbbá csatolni szükséges a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, s legalább két fogyatékossággal rendelkezik, állandó és tartós gondozásra szorul. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a gondozás várható időtartamát,
 • a kérelmező adó- és taj-kártyájának fénymásolatát
 • magán-nyugdíjpénztári tagságról szóló nyilatkozatot, valamint szerződés fénymásolatát
 • amennyiben a kiegészítő ápolási díj megállapítását kérelmezi, a járási hivatal jogerős határozatát a fogyatékosságra tekintettel megállapított ápolási díjról csatolnia szükséges.
.
Felhívom figyelmét, ha az ápolási díj kérelmét halmozottan fogyatékos személyt ápolóként kéri megállapítani, a háziorvosi igazoláson fel kell tüntetni, hogy az ápolt „halmozottan fogyatékos”.
.
Ezen támogatási forma igénylésekor a család jövedelméről nem kell igazolást csatolni!
.
Az eljárás menete:
.
 • az ápolási díj megalapozottsága esetén a Hivatal a kérelem benyújtását követő 8 nap vagy 60 napon belül határozatot hoz, mely tartalmazza az ápolt és az ápoló személy személyes adatait, az ápolási díj havi bruttó összegét,
 • feltételek nem teljesülése esetén a Hivatal a kérelem benyújtását követő 8 nap vagy 60 napon belül határozatban dönt a támogatás elutasításáról.
 • a jogosultság fennállását az ellátásra való jogosultságot megállapító/továbbfolyósítást elrendelő határozat véglegessé válását követő két éven belül legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk
.
Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályt. A változásról „változás bejelentő” nyilatkozat kitöltése szükséges.
.
A támogatás mértéke:
.
 • a jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén a támogatás mértéke megegyezik az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 70%-ával
.
Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
.
Ki számít egy családban élő közeli hozzátartozónak?
.
Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
.
Közeli hozzátartozó:
.
 • a házastárs, az élettárs,
 • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.