.
IDEGENFORGALMI ADÓ
.
Vonatkozó jogszabály:
.
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. az adóigazgatási rendtartásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
15/2003. (III.27.) KGY rendelet az idegenforgalmi adóról
35/2008. (XII.31.) PM. rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
.
Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya: Adóosztály
.
Ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrum
Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.
.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8-12-ig 13 – 16:30-ig
Kedd: 8-12-ig
Szerda: 8-12-ig 13 – 16:30-ig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-12-ig
.
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján Nyíregyháza illetékességi területén a 15/2003.(III.27.) KGY rendeletével (továbbiakban: Ör.) 2003. április 1-jei hatállyal vezette be az idegenforgalmi adót.
.
Az adó alanya:
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt.
.
(Állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén)
.
Az adó alapja: Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
.
Vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra.
.
Az adó mértéke: 2016. január 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 400,-Ft.
.
Törvényi mentességet élveznek:
- a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
- a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
- közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
- aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.
- Az egyház tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.
- A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
- A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák.
.
Az adó beszedésére kötelezett adókötelezettsége
.
Az adóbeszedésre kötelezettek:
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó;
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján adóbeszedésre kötelezett.
.
Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét, az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz. Az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül szintén be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.
.
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg azzal, hogy közli a magánszeméllyel és az adót átveszi, majd a beszedett idegenforgalmi adóról bizonylatot ad.
.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról az adó alapjának, és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást kell vezetnie (Ör. 5. § és az Ör. 1., 2., és 3. számú melléklete)
.
A nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését.
.
Az adóbeszedésre kötelezettnek, az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról, valamint az általa beszedett helyi adóról a beszedést követő hónap 15. napjáig bevallást kell benyújtania és egyidejűleg a beszedett adót az önkormányzati adóhatósághoz a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744003-15402006-03090000 számú tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetnie.
.
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik bevallani és befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az adókötelezettség megszűnését követő 30 napon belül bevallást kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.
.
Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettségét nem teljesíti, illetve késedelmesen vagy hiányosan teljesíti az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220-221. §-aiban foglalt jogkövetkezményt kell alkalmaznia az adóhatóságnak.
.
Ha az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta vagy a beszedett adót nem fizette meg, a késedelmi pótlék mellett 50%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. A bírság alapja a beszedni vagy megfizetni elmulasztott adó összege.

 
a
a


 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.