Idegenforgalmi adó

IDEGENFORGALMI ADÓ
.   
Vonatkozó jogszabályok:
.   
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. az adóigazgatási rendtartásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
28/2022 (XII.1) KGY rendelet az idegenforgalmi adóról
35/2008. (XII.31.) PM. rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
2016 évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról *
.   
Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya: Adóosztály
.   
Ügyfélfogadás helye: 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrum 
Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.
.   
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv) 1. § (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján Nyíregyháza illetékességi területén a 15/2003. (III.27) KGY rendeletével (továbbiakban Ör) 2003. április 1-jei hatállyal vezette be az idegenforgalmi adót.
.   
Az adó alanya: 
Adókötelezettség teheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt.
(Állandó lakos az, aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén)
.   
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma
(Vendégéjszaka a vendégként eltöltött -éjszakát is magába foglaló vagy így elszámolt-legfeljebb 24 óra)
.   
Az adó mértéke: 2023. január 1-től személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.
.   
A 28/2022. (XII.1) önkormányzati rendelet melléklete alapján:
adómentesen eltöltött vendégéjszakák:
a) 18. életévét be nem töltött magánszemély
b) gyógyintézményben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély
c) közép-és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése céljából Nyíregyháza illetékességi területén tartózkodó magánszemély
d) Nyíregyházán székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély
e) aki Nyíregyháza illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója
f) az egyházi jogi személy tulajdonában lébő építményben, telken vendégéjszakát-kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységében való részvétel céljából-eltöltő egyházi személy
g) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszaka az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen levő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap
h) Nyíregyháza illetékességi területén lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély
.   
Az adóbeszedésre kötelezettek:
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó
b) a szálláshely vagy bármilyen más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott tartózkodás utolsó napján adóbeszedésre kötelezett
.   
Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét, az adókötelezettségég keletkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz.
Az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül szintén be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.
.   
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg azzal, hogy közli a magánszeméllyel és az adót átveszi, majd a beszedett idegenforgalmi adóról bizonylatot ad.
.   
Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról, az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást kell vezetnie.
.   
A nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését.
.   
Az üzleti célú szálláshely szolgáltatónak 2023. január 1-től kizárólag elektronikusan, valamilyen szálláshely kezelő szoftver (pl. vendégem.hu) alkalmazásával kell teljesítenie az idegenforgalmi adókötelezettség nyilvántartását.
A szálláshely kezelő szoftver ugyan lehetőséget ad az idegenforgalmi adó alóli mentesség jogcímének jelölésére, de ez önmagában nem elegendő, a Htv 31. § szerinti tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást a jelölés mellett továbbra is igazolni kell.
Minden olyan igazolás, dokumentum, irat stb elfogadható, amely-utólag is ellenőrizhető módon- alátámasztja az adómentesség igénybevételének jogszerűségét.
.   
A nem üzleti célú szálláshely üzemeltetők továbbra is vezethetik a papír alapú vendégkönyvet, amely a TDM irodában megvásárolható.
.   
Az adóbeszedésre kötelezettnek, az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról, valamint az általa beszedett helyi adóról a beszedést követő hónap 15. napjáig elektronikus úton bevallást kell benyújtania és egyidejűleg a beszedett adót az önkormányzati adóhatósághoz a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744003-15402006-03090000 számú tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetnie.
Az Elektronikus Önkormányzati Portál (https:ohp-20.asp.igov.hu) elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat biztosít. A portálra bejelentkezve „Ágazat-Adóügy-Ügytípus”-Idegenforgalmi adó lehetőségek kiválasztását követően teheti meg az Idegenforgalmi adó bevallását.
.   
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik bevallani és befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
.   
Az adóbeszedésre kötelezettnek az adókötelezettség megszűnését követő 30 napon belül bevallást kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.
 
Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettségét nem teljesíti, illetve késedelmesen vagy hiányosan teljesíti az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220-221. §-aiban foglalt jogkövetkezményt kell alkalmaznia az adóhatóságnak.
 
Ha az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta vagy a beszedett adót nem fizette meg, a késedelmi pótlék mellett 50%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. A bírság alapja a beszedni vagy megfizetni elmulasztott adó összege.