Adó-és értékbizonyítvány

ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY
Vonatkozó jogszabályok:
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 
465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya: Adóosztály
Ügyfélfogadás helye: 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrum 
Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.
Ügyfélfogadás ideje: 
Hétfő: 8-12-ig 13 – 16:30-ig 
Kedd: 8-12-ig 
Szerda: 8-12-ig 13 – 16:30-ig 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8-12-ig
e-mail: adoosztaly@nyiregyhaza.hu
Az adó-és értékbizonyítvány kiadása 1991. évi XX. törvény alapján a jegyző adóügyi feladatai és hatáskörébe tartozik.
A jegyző külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.
A kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell az ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát, az adásvételi szerződésének eredeti példányát, valamint az eljárási illeték megfizetéséről szóló bizonylat másolatát is.
A jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazz:
  • az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait,
  • az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá
  • az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap. 
A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, egyéb céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány után ingatlanonként 4.000.- Ft. illetéket kell fizetni.
Az illetékről szóló (továbbiakban: Itv.) 1990. évi XCIII. törvény 101. §-a által szabályozott adó- és értékbizonyítvány kiállításához kapcsolódó illetékfizetési kötelezettséget az Itv. 73. §-ának (3) bekezdése alapján az adóhatóság illetékbeszedési számlájára kell befizetni.
Az illetéket a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744003-15402006-03470000 számú eljárási illeték beszedési számlájára kell megfizetni.