Ma 2018. december 14., péntek,
Szilárda napja van.


A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése,
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai


A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei:

a) polgármesteri kabinet

A polgármesteri kabineten belül az alábbi egységek működnek:
 • titkárság
 • kommunikáció és marketing referatúra
 • nemzetközi és társadalmi kapcsolatok referatúra
 • pályázatok és projektmenedzsment referatúra
 • portfólió menedzsment referatúra
 • közbeszerzési referatúra
 • sport referatúra

b) jegyzői kabinet


A jegyzői kabineten belül az alábbi egységek működnek:
 • közgyűlési és törvényességi csoport
 • emberi erőforrás menedzsment
c) főépítészi osztály

d) kulturális osztály

e) ellenőrzési osztály

f) gazdasági osztály

g) adóosztály

h) városfejlesztési és városüzemeltetési osztály

i) vagyongazdálkodási osztály

j) ellátási osztály

k) szociális és köznevelési osztály

a hatósági főosztály keretein belül működő belső szervezeti egységek:

l) igazgatási osztály

m) építésügyi osztály


n) közterület‐felügyelet

Polgármesteri kabinet

 • a Kabinet vezetője és egyes tagjai önkormányzati főtanácsadói vagy tanácsadói státuszban is tevékenykedhetnek. Az önkormányzati főtanácsadói munkakörök számát, tevékenységi körét e szabályzat melléklete tartalmazza.
Titkárság
 • a titkárság magában foglalja a polgármesteri és alpolgármesteri személyi titkárokat,
 • ellátja a polgármester és az alpolgármesterek által számára meghatározott szervező feladatokat,
 • szervezi a polgármester és az alpolgármesterek politikai és önkormányzati, kulturális és egyéb programjait,
 • részt vehet azokon a rendezvényeken, melyeken a polgármester és az alpolgármesterek szerepet vállalnak és igény szerint intézkedik,
 • előkészíti azokat a levelezéseket, melyekkel a polgármester és az alpolgármesterek megbízzák,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a polgármester és az alpolgármesterek feladatkörébe tartozó ügyek intézését, határozatok és döntések végrehajtását,
 • figyelemmel kíséri a polgármester és az alpolgármesterek napi, heti és hosszabb távú programját és rendszeresen beszámol azok előkészítéséről, gondoskodik azokhoz a szükséges személyi és technikai feltételekről,
 • előkészíti azokat a levelezéseket, melyekkel a polgármester és az alpolgármesterek megbízzák,
 • közreműködik a polgármesterhez és az alpolgármesterekhez érkező vendégek, ügyfelek fogadásában,
 • továbbítja a polgármester és az alpolgármesterek megbízásából a jegyzőhöz, belső szervezeti egységek vezetőihez vagy hivatali dolgozókhoz címzett felkéréseket, utasításokat,
Kommunikáció és marketing referatúra
 • tervezi, figyeli és elemzi a Közgyűlés és szervei megjelenítését a helyi és az országos sajtóban,
 • a sajtóval való kapcsolattartás, az Önkormányzat tevékenységének nyilvánossága érdekében
 • működteti a Városháza sajtószolgálatát, szervezi a sajtótájékoztatókat, kapcsolatot tart a helyi médiumokkal,
 • előkészíti, vezetői egyeztetés után biztosítja a Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal sajtónyilatkozatainak megjelenését,
 • a helyi média mellett kapcsolatot tart a regionális és országos médiumokkal, a hirdetések mellett koordinálja a marketing célú megjelenéseket,
 • szervezi és összehangolja a Közgyűlés eseményeinek nyilvánosságát,
Nemzetközi és társadalmi kapcsolatok referatúra

A nemzetközi kapcsolatok területén:
 • közreműködik az Önkormányzat és a Polgármester Hivatal európai uniós tagságából adódó feladatainak szervezésében,
 • segíti a helyi és régiós külkapcsolatokból adódó feladatok végrehajtását,
 • közreműködik az Önkormányzat – különös tekintettel a testvér‐ és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását,
 • közreműködik a városi delegációk külföldi kiutazásának szervezésében,
 • segíti az önkormányzat intézményeinek nemzetközi kapcsolatait,
 • együttműködik és kapcsolatot tart a helyben működő eu‐s és nemzetközi kapcsolatokat ápoló civil szervezetekkel,
Az idegenforgalom területén:
 • közreműködik az idegenforgalom középtávú fejlesztési céljait meghatározó turizmusfejlesztési koncepció végrehajtásában,
 • közreműködik a helyi és a térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet működtetésében,
 • figyelemmel kíséri a város idegenforgalmi helyzetének alakulását, segíti a városban működő idegenforgalmi szervezetek, egyesületek munkáját,
 • kapcsolatot tart a megye és a régió idegenforgalmi szervezeteivel, szorgalmazza és szervezi együttműködésüket,
 • figyelemmel kíséri az idegenforgalmi, turisztikai pályázati kiírásokat, szervezi a pályázatokon való részvételt.
A társadalmi kapcsolatok területén:
 • szakmai és lakossági fórumok szervezésével biztosítja a polgármester és az alpolgármesterek döntéseinek, elképzeléseinek nyilvánosságát,
 • továbbítja a lakossági kezdeményezéseket a tisztségviselők felé,
 • folyamatos kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel és a frakciókkal, valamint a városban működő egyházak képviselőivel, a civil házzal, továbbá a határon túli magyar szervezetekkel ,
 • segíti az önkéntes tevékenységeket.
A rendezvényszervezés területén:
 • szervezi a városi szintű kulturális ünnepségek előkészítését, lebonyolítását,
 • szervezi és előkészíti a nemzeti ünnepek méltó megünneplését,
 • szakmai szempontból véleményezi a városban megrendezésre kerülő nagyrendezvények szervezését, segíti azok koordinálását.
Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
 • közreműködik az európai uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében.
 • segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok előkészítését,
 • nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat,
 • képviseli a Hivatalt a regionális és megyei szintű uniós tervelőkészítő munkacsoportokban,
 • a város euro‐regionális szerepének tudatos vállalása érdekében közreműködik a regionális szervezetek munkájában,
 • koordinálja a különböző fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylő pályázat‐készítéshez szükség esetén külső szervet bíz meg,
 • segíti a helyi kis és közép‐vállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszervezési feladatok ellátását,
 • összegyűjti, rendezi a város gazdasági, ipari, kereskedelmi szolgáltatási információit, és gazdasági elemzéseket készít,
 • kapcsolatot tart a városban és a térségben működő nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, termelő, kereskedő, szolgáltató cégekkel,
 • kapcsolatot tart a Regionális és Megyei Fejlesztési Tanáccsal, közreműködik területfejlesztési térségi feladatok ellátásában,
 • elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait,
Stratégiai és fejlesztési feladatok:
 • részt vesz a településpolitikai, fejlesztési és üzemeltetési, valamint az önkormányzat ingatlanvagyon‐gazdálkodási programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepció települést érintő részeinek összehangolásában,
 • véleményezi a társas‐ és egyéni vállalkozások, valamint egyéb szervezetek különböző támogatások elnyerése érdekében benyújtandó pályázatait,
 • segíti a Közgyűlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatokat, ezen tevékenységéhez megbízás alapján külön lebonyolító szervezetet vehet igénybe,
 • részt vesz a Közgyűlés költségvetési tervezetének kidolgozásában, javaslatot ad a fejlesztési célú kiadások megtervezéséhez,
 • részt vesz városfejlesztési feladatokat érintő gazdasági megállapodások előkészítésében,
 • segíti a magánerős lakossági út‐ és közműépítések szervezésével kapcsolatos közgyűlési rendeletben meghatározott feladatok ellátását,
 • koordinálja a város fejlesztési koncepcióinak készítésével kapcsolatos feladatokat,
 • véleményezi az országos, regionális, megyei és egyéb fejlesztési koncepciókat.
Portfólió menedzsment referatúra
 • részt vesz és közreműködik az Önkormányzat éves költségvetése előkészítésénél,
 • koordinálja a az önkormányzati cégekkel kapcsolatos üzemeltetési, vagyonkezelési feladatok ellátását
 • közreműködik az önkormányzati alapítású, illetve tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdonosi irányításában,
 • segíti a gazdasági társaságokban lévő részesedésekkel, valamint egyéb közhasznú szervezetekben lévő vagyonnal való hatékony gazdálkodást,
 • figyelemmel kíséri a gazdasági társaságok vagyoni, pénzügyi, likviditási, jövedelmezőségi mutatóit, melyek alapján javaslatot tesz a szükséges tulajdonosi beavatkozásokra,
 • döntésre előkészíti a gazdasági társaságok – polgármester elé terjesztendő – éves beszámolóit, üzleti terveit, azok évközi módosításait,1
 • együttműködik a gazdálkodó szervezetek ellenőrzésében, az éves beszámolók, üzleti tervek polgármester elé történő előterjesztésében a felügyelő bizottságokkal, a választott könyvvizsgálókkal,
 • közreműködik az Önkormányzat költségvetési előirányzata tervezésében, az önkormányzati gazdasági társaságok támogatási, pénzeszköz átadási igények és lehetőségek egyeztetésében,
 • előkészíti azon döntéseket, amelyeket az egyszemélyes társaságok esetén a polgármester gyakorol,2
 • javaslattal él az egyéb pénzügyi befektetések, részesedések hasznosítására (üzletrészek, részvények, vagyoni bevételek, egyéb értékpapírok),
 • közreműködik az önkormányzati tulajdonú, illetve részben önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőivel kapcsolatos személyügyi feladatok ellátásában,
 • részt vesz a gazdasági társaságok felügyelő bizottságok ülésein, az ügyvezetéstől, könyvvizsgálótól felvilágosítást kér,3
 • a gazdasági társaságoktól bekért adatok alapján elemzi a gazdasági társaságok vagyoni, pénzügyi, likviditási, jövedelmezőségi mutatóit.4

1 A 124/2012.(V.31.) számú határozat 5/d. pontja módosította.
2 A 124/2012.(V.31.) számú határozat 5/e. pontja módosította.
3 A 124/2012.(V.31.) számú határozat 5/f. pontja iktatta be.
4 A 124/2012.(V.31.) számú határozat 5/f. pontja iktatta be.

Sport referatúra
 • közreműködik a helyi sportélet középtávú fejlesztési céljait meghatározó sportkoncepció elkészítésében és gondoskodik annak végrehajtásáról,
 • együttműködik a helyi sportszervezetekkel, diák‐sportszervezetekkel és oktatási intézményekkel,
 • kapcsolatot tart az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket működtető sportszervezetekkel,
 • segítséget nyújt az önkormányzati iskolai testnevelés és sport‐tevékenység gyakorlásához, valamint az iskolai diák‐sportszervezetek működéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez,
 • segíti a sportági és iskolai versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára,
 • részt vesz a feladatkörébe utalt országos és nemzetközi sportkapcsolatokban, különös tekintettel a a testvér‐és partnervárosokra vonatkozóan,
 • ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő városi feladatokat,
 • figyelemmel kíséri a sport támogatását célzó pályázatokat és segíti a helyi sportszervezetek ezeken történő részvételét,
 • részt vesz a város sportjáról szóló rendelet végrehajtásában és az ehhez kapcsolódó sportfinanszírozási rendszer működtetésében,
 • koordinálja és felügyeli a sporttal kapcsolatos szerződések szakmai és pénzügyi megvalósítását.
Közbeszerzési referatúra
 • az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos feladatok ellátása (ajánlati felhívás előkészítése, megjelentetése, dokumentáció elkészítése, borítékbontás és elbírálás előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, ajánlattevőkkel való kapcsolattartás, eredményhirdetés előkészítése, az esetleges jogorvoslati eljárás lefolytatása),
 • az Európai Unió közbeszerzési eljárási menetrendjének alkalmazása,
 • a közbeszerzésekkel összefüggő jogi, törvényességi feladatok ellátása,
 • az Önkormányzat közbeszerzési tervének elkészítése, folyamatos karbantartása,
 • a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről nyilvántartás vezetése, a közbeszerzésekkel kapcsolatos határidők nyilvántartása,
 • közreműködés a közbeszerzési eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések elkészítésében.

Jegyzői kabinet


emberi erőforrás menedzsment

 • közreműködik a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói tekintetében a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásában, ennek keretében:
 • előkészíti a közszolgálati, munkavállalói és egyéb jogviszony létesítésével, valamint megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat,
 • előkészíti az illetményváltozásról szóló értesítéseket, átsorolásokat,
 • előkészíti a jubileumi jutalmak átadásával kapcsolatos dokumentumokat, gondoskodik a jutalmak utalásáról,
 • értesíti az érintetteket a vagyonnyilatkozat‐tételi kötelezettségről, nyilvántartja és őrzi a leadott vagyonnyilatkozatokat,
 • elkészíti a pályázati kiírásokat,
 • ellátja a köztisztviselőkkel kapcsolatos alábbi humánpolitikai feladatokat:
 • elkészíti a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek meghatározására irányuló előterjesztést, figyelemmel kíséri a köztisztviselők, ügykezelők minősítésének határidőben történő leadását,
 • közreműködik a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátásában, ennek keretében:
 • elkészíti a továbbképzési tervet,
 • nyilvántartja a továbbképzéseken résztvevő dolgozókat,
 • szervezi a közigazgatási vizsgákra történő jelentkezéseket.
 • közreműködik az önkormányzati intézmények vezetői vonatkozásában a Közgyűlés és a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásában, ennek keretében:
 • előkészíti a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, valamint megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat,
 • előkészíti az illetményváltozásról szóló értesítéseket, átsorolásokat,
 • előkészíti a jubileumi jutalmak átadásával kapcsolatos dokumentumokat, gondoskodik a jutalmak átadásáról,
 • értesíti az érintetteket a vagyonnyilatkozat‐tételi kötelezettségről, nyilvántartja és őrzi a leadott vagyonnyilatkozatokat,
 • elkészíti a pályázati kiírásokat,
 • elkészíti az intézményvezetői pályázatok kiírására vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket.
 • elkészíti az Önkormányzat által alapított kitüntetésekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint ellátja a kitüntetések átadásával kapcsolatos feladatokat.
 • folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a polgármesteri Hivatal munkaerőellátottságát,
 • nyilvántartja a rendelkezésre álló létszámkereteket,
 • elősegíti az újonnan belépő dolgozók beilleszkedését.
közgyűlési és törvényességi csoport
 • Biztosítja a Közgyűlés működéséhez szükséges jogi, szervezési, és ügyviteli feltételeket, melynek keretében:
 • elkészíti a Közgyűlés éves munkaterv‐tervezetét,
 • az elfogadott munkaterv alapján havonta elkészíti az ülések napirendtervezetét, és azt a jogszabályi rendelkezések és a belső szervezeti egységek javaslatai alapján aktualizálja,
 • törvényességi szempontból vizsgálja a testületi előterjesztéseket,
 • a közgyűlési előterjesztések elkészítéséről, és leadásáról havonta részletes nyilvántartást vezet,
 • elkészíti a közgyűlési ülések jegyzőkönyvét, gondoskodik a rendeletek és határozatok érintettek részére történő eljuttatásáról, a döntések nyilvántartásáról,
 • a közgyűlési döntések alapján elkészíti a rendelet‐módosításokat, és gondoskodik a rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról,
 • előkészíti döntésre a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót,
 • előkészíti döntésre a Közgyűlés hatáskörébe tartozó II. fokú határozatokat,
 • szervezi a közmeghallgatásokat.
 • A közgyűlési bizottságok működésével kapcsolatban:
 • részt vesz valamennyi bizottság ülésén, gondoskodik az előterjesztések törvényes megtárgyalásáról, az üléseken az SZMSZ rendelkezéseinek betartásáról,
 • törvényességi szempontból vizsgálja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztéseit,
 • ellátja a bizottságok üléseiről készült jegyzőkönyvek törvényességi ellenőrzését.
 • A nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatban:
 • segíti a roma, a lengyel, a német, az örmény, a ruszin, a szlovák és az ukrán nemzetiségi önkormányzatok munkáját, biztosítja működésük feltételeit,
 • ellátja a nemzetiségi önkormányzatok üléseiről készült jegyzőkönyvek törvényességi ellenőrzését,
 • elkészíti és aktualizálja a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokat.
 • Ellátja az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament tagjainak választásával, a népszavazással és a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat.
 • Az önkormányzat hivatalos honlapjával kapcsolatban ellátja az alábbi feladatokat:
 • a Nyírinfo Nonprofit Kft.‐vel együttműködve gondoskodik a közgyűlési és bizottsági ülések meghívóinak és előterjesztéseinek határidőben történő megjelenítéséről,
 • biztosítja a közgyűlési és bizottsági jegyzőkönyvek, valamint a közgyűlési döntések megjelenítését,
 • összegyűjti a más belső szervezeti egységektől érkező dokumentumokat és biztosítja ezek honlapon történő megjelenítését,
 • gondoskodik az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések honlapon történő megjelenítéséről.
 • Ellátja az alábbi jogi és szervezési feladatokat:
 • döntésre előkészíti a külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos ügyeket,
 • döntésre előkészíti a jogi közreműködést igénylő, a tisztségviselők által szignált ügyeket,
 • felkérésre részt vesz más belső szervezeti egységek szerződéseinek, jogi dokumentumainak elkészítésében,
 • az egységes, jogszerű eljárás és jogalkalmazás biztosítása érdekében jogi koordinációs tevékenységet végez,
 • ellátja az Önkormányzat alapítványaival kapcsolatos feladatokat,
 • nyilvántartja és őrzi az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait,
 • ellátja a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság titkári feladatait,
 • ellátja Magyarország Alaptörvénye személyre szóló példányának és díszkiadásának igénylésével kapcsolatos feladatokat.
 • Elkészíti és karbantartja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat belső szabályzatairól készült nyilvántartást,
 • elkészíti és vezeti a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat peres ügyeiről a nyilvántartást,
 • meghatalmazás alapján ellátja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat jogi képviseletét a peres és nemperes , valamint közigazgatási  eljárásokban.
 • Biztosítja a jegyző munkájához szükséges szervezési és ügyviteli feltételeket: szervezi a jegyzői programokat, bonyolítja végrehajtásukat, segíti a jegyzői feladatok ellátását,
 • közvetítő szerepet tölt be a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző, valamint a jegyző és a Hivatal kapcsolatrendszerében,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek intézését, adminisztratív tevékenységével segíti e feladatok ellátását,
 • ellátja a jegyzőhöz érkező posta érkeztetésével, iktatásával, az érintett belső szervezeti egységhez történő továbbításával kapcsolatos feladatokat,
 • rendszeresen figyeli a jegyzőhöz e‐mail‐ben érkezett leveleket, ellátja ezek intézésével kapcsolatos feladatokat,
 • szervezi, előkészíti a jegyzői vezetői értekezleteket, közreműködik az ott született döntések végrehajtásában.
 • az informatikuson keresztül ellátja az alábbi feladatokat
 • közreműködik a hivatal informatikai fejlesztésében, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az informatikai szerződéseket, teljesítésüket,
 • biztosítja az informatikai jogszabályok érvényesülését,
 • kidolgozza és folyamatosan karbantartja az informatikai adatvédelmi és biztonsági szabályzatot,ellenőrzi a szabályzatban foglaltak betartását,
 • informatikai adatvédelmi felelősként véleményezi és ellenjegyzi az informatikai úton történő adatszolgáltatásokat,
 • javaslatot tesz a számítógépek telepítésére a számítógépes erőforrások kihasználásának elemzését követően,
 • előkészíti a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzatnál szükséges informatikai fejlesztéseket és azok megvalósíthatóságát koordinálja,
 • javaslatot tesz a Nyírinfo Nonprofit Kft. felé a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat levelező rendszerének fejlesztésére,
 • az informatikai feladatok hatékonyabb ellátása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a Nyírinfo Nonprofit Kft‐vel.
 • részt vesz a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok informatikai ellenőrzésében,

Főépítészi osztály

 • ellátja a főépítészi feladatokat, és irányítja az e területen dolgozó munkatársait,
 • részt vesz a településfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek összehangolásában, ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési szabályzatának elkészítésével, és elkészíttetésével, felülvizsgálatával összefüggő szakmai és irányítási feladatokat,
 • ellátja a településfejlesztéssel, a rendezéssel kapcsolatos tervezési és terveztetési feladatokat, a város településfejlesztéshez és területfejlesztéshez szükséges döntések, koncepciók szakmai előkészítését,
 • kisebb jelentőségű szerkezeti terv – kisebb, mint egy területegységében érintő esetekben elkészítését elvégzi (a településrendezési, illetve a rendelkezésre álló jogosultságok szerint),
 • a város településrendezési terveinek (szabályozási terv és helyi építési szabályzata, valamint településszerkezeti terv) elő‐, és – a kisebb jelentőségű, szerkezeti tervet érintő, legfeljebb egy területegységet érintő esetekben – elkészítése,
 • ellátja a rendezési tervek előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
 • településrendezési és építészeti szakvélemények készít, készíttet,
 • elvégzi a közérdekű városrendezési feladatokat,
 • a város településrendezési tervének tartalmáról felvilágosítást ad, konzultációt biztosít a képviselők, bizottságok, államigazgatási szervek, civil szervezetek részére,
 • kérelemre tájékoztatást ad fejlesztési és rendezési kérdésekben az építtetők, tervezők és beruházók számára, településrendezési tervek tekintetében szakmai tanácsadást nyújt a beruházók és a tervezők számára,
 • tervezési igazolást ad és szakmai konzultációt biztosít a tervezők részére,
 • együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a településrendezési tervek véleményezési eljárásában véleménynyilvánításra jogosult más államigazgatási szervekkel,
 • feladat‐ és hatáskörét érintő részletekre vonatkozóan tájékoztatást ad a települési önkormányzatnak az egyedi építményekkel összefüggő ‐ a hatósági döntést megelőző - egyeztetési eljárásban,
 • kérelemre, a városi főépítész irányításával a város hatályos szabályozási terve és helyi építési szabályzata alapján kiadja az építési előírásokat tartalmazó nyilatkozatokat,
 • a Tervtanács üléseivel kapcsolatos elnöki és irányítási teendőket ellátja,
 • javaslatot tesz a polgármesternek a tervtanács tagjai megbízására, a megbízás visszavonására,
 • a polgármester településképi véleményének kifejtéséhez szakmai véleményt és javaslatot ad,
 • a tervtanácsi véleményre alapozott polgármesteri településképi védelmi állásfoglaláshoz a Tervtanács szakmai véleményét beszerzi,
 • a polgármester településképi bejelentéshez kötött véleménye kialakításához szakmai véleményt ad,
 • a polgármester városképet meghatározó álláspontja kialakításához a közterületi használat során szakmai véleményt ad, a reklám és hirdetmények engedélyezéséhez, vagy megtiltásához javaslatot tesz,
 • intézkedési javaslatot készít a polgármester részére településképi kötelezésre,
 • a közterület alakításához szükséges közterület‐rendezési terveket készíti és készíttet,
 • javaslatot tesz tervpályázat, vagy több alternatívás tervek készíttetésére a településkép alakításának minél magasabb építészeti és esztétikai szintje biztosítása érdekében a városszerkezeti és településkép védelme szempontjából meghatározó területeken,
 • a város‐revitalizáció, város‐rehabilitáció, a város‐rekonstrukció, valamint a városszerkezetet, a terület‐felhasználást jelentősen érintő munkahelyteremtő beruházások során a polgármester és a testület által meghatározott szempontok érvényesítése érdekében szakmai koordinációt lát el,
 • javaslatot tesz új terület‐felhasználás kialakítására, a városszerkezet alakítását koordinálja és szakmai szempontból irányítja az ezzel kapcsolatos feladatokat,
 • javaslatot tesz a városfejlesztés és rendezés területén az Önkormányzat érdekeinek biztosítása szempontjából a településrendezési szerződés megkötésére, annak tartalmára és szempontjaira,
 • a helyi értékek feltárásának elősegítése, a település, környezetalakítás és a műemlékvédelem szakmai koordinációjában részt vesz,
 • az épített környezet védelme alakításában a város általános építészeti színvonalának emelésében és annak népszerűsítésében közreműködik,
 • a városi rehabilitációs tevékenység előkészítése és koordinációja keretében érvényesíti a szakmai szempontokat,
 • megbízással képviseli az Önkormányzatot és a hivatalt a szomszédos települések és a kistérségek rendezési terveinek egyeztetése, véleményezése, koordinációja során,
 • véleményezi a közterületek burkolatainak tervezett építését, átépítését, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat,
 • véleményezi a terület‐felhasználási, a rendeltetés változási engedélyeket, kérelmeket,
 • figyelemmel kíséri, és ennek alapján javaslatot tesz a terület‐ és településfejlesztési lehetőségeinek és gyakorlatának alakulása figyelembe vételével a szükséges és lehetséges lépésekre az Önkormányzat felé,
 • biztosítja a műemlékvédelem és a településrendezés, településfejlesztés összhangját, ellátja az önkormányzat műemlék‐védelmi tevékenységének szakmai feladatait, a település arculatát, szerkezetét befolyásoló gazdasági fejlesztések rendezési és építészeti hatásait vizsgálja,
 • részt vesz a város zöldterületének, zöldfelületeinek és közlekedési hálózatának fejlesztéséről szóló döntések előkészítésében,
 • szakmai szempontból véleményezi a védett természeti, természetvédelmi, ökológiai, építészeti, kultúrtörténeti, gyógyhelyi területek használatát, biztosítja azok előírt védettsége megtartását,
 • ellátja az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szakmai feladatait, nyilvántartja a helyi értékvédelmet érdemlő egyedi, vagy helyi területi ingatlanokat, javaslatot tesz a védetté nyilvánításra, illetve a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezéseket előkészíti,
 • szakmai segítséget nyújt önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére vonatkozó pályázati kiírások elkészítéséhez.
 • kiadja az igazolást a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű gépjárművek tárolhatóságáról.

Kulturális osztály1

1 A 241/2014.(XI.27.) számú határozat 9. pontja iktatta be.

Kulturális és közművelődési területen:

 • segíti a kulturális és közművelődési szolgáltatás ellátását, színvonalának javítását, a hagyományok őrzését, művészi értékek létrehozását,
 • kapcsolatot tart a városban működő kulturális és közművelődési feladatokat ellátó szervekkel, az önkormányzati szervek esetében részt vesz a tevékenységek koordinálásában,
 • segíti a városban működő kulturális szervezetek, egyesületek,  intézmények munkáját, művelődési céljainak megvalósulását,
 • részt vesz a kulturális intézmények éves munkatervének és beszámolóinak véleményezésében,
 • figyelemmel kíséri a közművelődési megállapodásokban foglalt feladatok ellátását,
 • segíti a városi civil szerveződések és az önkormányzat közötti kulturális jellegű együttműködését,
 • szervezi a város művészeti, közművelődési értékeinek bemutatását, elősegíti a kulturális mecenatúrát,
 • fenntartói jóváhagyásra előkészíti a kulturális intézmények alapító  okiratát, szervezeti és működési szabályzatát,
 • közreműködik az intézményi költségvetési keretszámok kidolgozásában, részt vesz a kulturális ágazatra vonatkozó költségvetés előkészítésében,
 • koordinatív feladatokat lát el a város művészeti életével kapcsolatban,
 • ellátja az önkormányzat kötelező kulturális feladatainak koordinálását, szervezését,
 • közreműködik az önkormányzati közművelődési intézmények törvényességi, szakmai ellenőrzésében,
 • közreműködik a köztéri alkotások létrehozásával, elhelyezésével, állapotának  fenntartásával kapcsolatos előkészítő tevékenységben,
 • közreműködik a város kulturális ellátottságának fejlesztésében, segítséget nyújt a városi művészeti együttesek munkájához,
 • koordinálja a kulturális szakemberek szervezett képzését.
 • koordinálja és felügyeli a kultúrával és közművelődéssel kapcsolatos szerződések szakmai és pénzügyi megvalósítását.

A rendezvényszervezés területén:

 • szervezi a városi szintű kulturális ünnepségek előkészítését, lebonyolítását,
 • szervezi és előkészíti a nemzeti ünnepek méltó megünneplését,
 • szakmai szempontból véleményezi a városban megrendezésre kerülő nagyrendezvények szervezését, segíti azok koordinálását.

A civil kapcsolatok területén:

 • biztosítja a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartást,
 • gondoskodik a civil szervezetektől érkező támogatási kérelmek döntésre történő előkészítéséről,
 • részt vesz a civil szervezetek pályázatainak kiírásában, lebonyolításában.

Ellenőrzési osztály

 • Az ellenőrzési osztály belső ellenőrzési tevékenysége kiterjed:
 • Polgármesteri Hivatalra, szervezeti egységeire
 • Önkormányzat által alapított és fenntartott intézményekre
 • Önkormányzat többségi irányítása alatt álló gazdálkodó szervekre
 • Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatásokat felhasználó kedvezményezett szervezetekre.
A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:

a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni:


a) a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott‐e, és érvényesülnek‐e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;

b) a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;

c) a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni;

d) a teljesítmény‐ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul‐e meg;

e) az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul.

A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok:

a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;

b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás‐kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;

c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;

d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;

e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;

f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

Az önkormányzat által alapított és fenntartott intézményekben a Polgármesteri Hivatal illetékes belső szervezeti egységeivel együttműködve a fenntartói irányítás keretében vizsgálja a közoktatási intézmények gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát.

Elkészíti és a jegyzőnek jóváhagyásra előterjeszti a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet és a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai‐tervet. Gondoskodik a Kézikönyvben foglalt szabályok betartásáról.

Elkészíti az éves ellenőrzési tervet, melyet a jegyző által történő jóváhagyást követően a Közgyűlés elé terjeszt.

Ellátja mindazon feladatokat, melyeket a hatályos jogszabályok, különösen az önkormányzati és az államháztartási törvények, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet a belső ellenőrzési szervezet illetve a belső ellenőrzési vezető feladat és hatáskörébe utalnak.

Gazdasági osztály

 • a költségvetés tervezésével kapcsolatban:
 • elkészíti a Közgyűlés éves költségvetési koncepcióját,
 • elkészíti a Közgyűlés költségvetéséről szóló rendelet‐tervezetet a vonatkozó törvények, a Képviselő‐testület által meghatározott irányelvek (koncepció) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő‐testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben;
 • a Közgyűlés által elfogadott költségvetést az előírt részletezésben, a költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltésével továbbítja a Magyar Államkincstárhoz.
 • a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban:
 • elkészíti a Hivatal számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó ‐ a számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt osztályt érintő belső szabályzatokat,
 • gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről,
 • kezeli az önkormányzat pénzforgalmi számláit,
 • gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről,
 • ellátja a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, számlákat bocsát ki, tájékoztatja a társosztályokat a hátralékok állományáról,
 • nyilvántartja a kölcsönök állományát, a törlesztéseket,
 • a Közgyűlés döntése alapján gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétként történő elhelyezéséről,
 • előkészíti és lebonyolítja a hitelfelvételeket, gondoskodik a hitelek és azok kamatainak törlesztéséről, nyilvántartást vezet a hitelek, kötvények, kezesség‐ és garanciavállalások alakulásáról,
 • a gazdasági folyamatokat analitikusan és a főkönyvben naprakészen nyilvántartja,
 • gondoskodik a beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, a pénzforgalmi jelentések, mérlegek, zárszámadások, beszámolók elkészítéséről, a pénzmaradvány megállapításáról, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások biztosításáról,
 • bonyolítja a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos elszámolásokat, biztosítja a szükséges valutát,
 • kezeli, nyilvántartja az önkormányzati tulajdonban lévő értékpapírokat, vagyoni befektetéseket,
 • nyilvántartja a szociális és gyermekvédelmi támogatásokat, gondoskodik azok időben történő kifizetéséről,
 • gondoskodik a házi pénztár üzemeltetéséről (szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, őrzése, pénztári ki‐ és befizetések lebonyolítása, előlegek nyilvántartása),
 • elkészíti az ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallásokat, gondoskodik az adók befizetéséről, visszaigényléséről,
 • ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat felhasználásával kapcsolatos Polgármesteri Hivatalra háruló utalási, könyvelési feladatokat,
 • gondoskodik az osztály tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról,
 • előkészíti az osztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben a közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket, végrehajtja a közgyűlési, bizottsági döntések rá vonatkozó részeit,
 • naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást,
 • ellátja az intézmény‐finanszírozási feladatokat,
 • gondoskodik a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tisztelet‐díjának és egyéb nem rendszeres kifizetéseinek számfejtéséről,
 • ellátja az intézményi kontrolling feladatokat: az erőforrásokkal való intézményi és hivatali gazdálkodás kontrolling eszközeivel: elsősorban az OrganP rendszer, illetve az intézményi havi információrendszer alkalmazásán keresztül történő figyelemmel kísérlése, vezetői információs jelentések, elemzések készítése, adatszolgáltatás a költségvetés előkészítéséhez, a költségvetési zárszámadáshoz, egyéb beszámolókhoz,
 • elősegíti a gazdálkodási folyamatok korszerűsítését,
 • ellátja a Pénzügyi Bizottság titkári feladatait,
 • teljesíti a törvényi előírásoknak megfelelően adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségét,
 • A Gazdasági Osztály vezetője ellátja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok kötelezettségvállalása esetén a pénzügyi ellenjegyzői feladatokat.
 • közreműködik a köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményi költségvetési keretszámok kidolgozásában, az állami normatív hozzájárulás igénylésében, valamint az intézményhálózat éves felújítási tervének összeállításában,
 • ellátja az éves költségvetési törvényben szereplő központosított előirányzatok – rendeletben szabályozott – igénylésével, monitoringjával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,

Adóosztály

 • előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi rendeletalkotást,
 • tájékoztatást nyújt az adózók részére kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében a jogszabályok előírásairól,
 • biztosítja és ellenőrzi az adóztatást érintő jogszabályok érvényesítését, a bejelentési‐, bevallási‐, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését,
 • az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz ki,
 • feldolgozza a bejelentkezéseket, a változás‐bejelentéseket, a bevallásokat, a hatósági adatszolgáltatás adatait,
 • ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatását,
 • adókivetés során adómegállapító határozatot bocsát ki,
 • alkalmazza az adóztatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket, ennek keretében késedelmi pótlékot‐, mulasztási bírságot‐, adóbírságot‐, továbbá önellenőrzési pótlékot szab ki,
 • az adómérték változása esetén az adózót határozattal értesíti,
 • az adókötelezettség megállapításához adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, a társszervekkel kapcsolatot tart,
 • ellátja az adó‐, a késedelmi pótlék‐, a bírságtartozás mérséklésével, elengedésével, továbbá a fizetési könnyítés engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,
 • adó‐ és értékbizonyítványt, továbbá adóigazolást állít ki,
 • az adózó számlájának egyenlegéről és tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról évente értesítést ad ki,
 • ellátja az adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, kezelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
 • az új adózók törzsadatait nyilvántartásba veszi és ellenőrzi,
 • a törzsadattárat karbantartja, az évközi változásokat átvezeti,
 • az adóbeszedési számlákról, a pótlék‐, a bírság‐, az egyéb bevételek elszámolási‐, az idegen bevételek elszámolási‐, valamint az államigazgatási eljárási illeték beszedési számlákról számlakivonat nyilvántartást vezet,
 • átutalja az adóbeszedési‐, pótlék‐, bírság‐, egyéb bevételek elszámolási‐, idegen bevételek elszámolási‐, valamint az államigazgatási eljárási illeték beszedési számlákra befolyt összegeket, erről kiadási naplót vezet, gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások vezetéséről,
 • az információs szolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat összesít és továbbít,
 • az iktatócsoport szakmai irányításával ellátja az iktatási és irattározási feladatokat,
 • ellenőrzi az adóbefizetések teljesítését, megindítja a behajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlékmentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetve a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra,
 • a végrehajtási eljárás során foganatosítja a végrehajtási cselekményeket,
 • intézi a más adóhatóságoktól érkezett megkereséseket, és az adóztatással összefüggő beadványokat,
 • ellátja a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok árverésen történő értékesítését és megsemmisítését,
 • ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat
 • meghatalmazás alapján ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét a peres és nemperes, valamint közigazgatási eljárásokban,
 • gondoskodik az adótitokra vonatkozó szabályok érvényesüléséről, ellátja az adótitok kiadása iránti megkeresésekkel összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat,

Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály


Városüzemeltetési feladatok:

 • koordinálja és folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények energia felhasználását, a lakossági energiaellátást, kapcsolatot tart a helyi energiaszolgáltatókkal,
 • a távhőszolgáltatással, közvilágítással összefüggő feladatokat koordinálja, biztosítja a végrehajtás ellenőrzését,
 • gondoskodik a köztemetők fenntartásával, a kötelező kéményseprői tevékenység ellátásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásáról,
 • előterjeszti az önkormányzat hatáskörébe utalt, az Osztály feladatköréhez kapcsolódó szolgáltatási árak megállapítására vonatkozó rendelet‐tervezeteket.
 • előkészíti és előterjeszti a közterületek elnevezésére vonatkozó javaslatokat,
 • ellátja a zöldfelület‐gazdálkodás szakmai irányítását, koordinálását, továbbá a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság saját vagy bérelt eszközeivel és rendelkezésre álló létszámával végzett zöldfelület‐fenntartási, játszótér‐fenntartási és építési munkáinak ellenőrzését és teljesítmény igazolását,
 • ellátja a város közlekedési rendszerének fejlesztésével, forgalomszabályozással, a forgalombiztonság növelésével kapcsolatos javaslattevő és véleményező feladatokat,
 • közreműködik a tömegközlekedés szervezésében, kapcsolatot tart a közlekedés feltételeinek biztosításában érdekelt gazdálkodó és egyéb szervekkel, hatóságokkal, az együttműködés és feladatellátás jellegétől függően koordinációs tevékenységet végez,
 • ellátja a magánerős lakossági út‐ és közműépítések szervezésével kapcsolatos közgyűlési rendeletben meghatározott feladatokat,
 • közreműködik az önkormányzati és a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok előkészítésében és megvalósításában.
 • ellátja az európai uniós tagságból eredően megnyílt pénzügyi alapok fogadásával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság közutak, hidak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységének koordinálását, valamint a saját vagy bérelt eszközökkel és rendelkezésre álló létszámmal elvégzett üzemeltetési, fenntartási tevékenység ellenőrzését, teljesítmény igazolását,
 • ellátja a csapadékvíz elvezetéssel, belvízrendezéssel kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási munkák koordinálását, valamint a városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság saját vagy bérelt eszközeivel és rendelkezésre álló létszámával végzett tevékenységek ellenőrzését és teljesítmény igazolását.
 • ellátja a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság titkári feladatait.
Környezetvédelmi feladatok:
 • a helyi jelentőségű természeti értékek védelmével kapcsolatos szakmai feladatok, a környezetvédelemmel, valamint a folyékony és szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos nem hatósági feladatok ellátása,
 • az önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotáról értékelések készítése,
 • közreműködés a településrendezési és fejlesztési tervek környezetvédelmi előkészítésében, e tekintetben a környezetvédelmi szempontok érvényesítése,
 • az országos környezetvédelmi programban foglalt célokkal, feladatokkal összhangban készített települési környezetvédelmi program készítése és az abban foglalt feladatok végrehajtása.
Beruházási feladatok:
 • ellátja a Közgyűlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatokat, ezen tevékenységéhez megbízás alapján külön lebonyolító szervezetet vehet igénybe. Ennek során:
 • kidolgozza az érdekeltek bevonásával a fejlesztésekre vonatkozó beruházási javaslatokat, programot,
 • javaslatot tesz a vonzáskörzeti településekkel való együttműködésre, közös érdekeltségű fejlesztési célok megvalósítása esetén,
 • közreműködik a munkák vállalkozás adásához a szükséges közbeszerzési vagy más versenyeztetési feladatok lebonyolításában, részt vesz a beruházások megvalósításának szervezésében, koordinálásában ellenőrzésében,
 • részt vesz a beruházások műszaki átadás‐átvételi, használatbavételi eljárásain,
 • intézi a beruházások pénzügyi elszámolását, elkészíti a beruházásokkal kapcsolatos statisztikai jelentéseket, intézi az üzembe helyezéssel összefüggő teendőket,
 • részt vesz a garanciális felülvizsgálatokon, közreműködik az esetleges szavatossági igények érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

Vagyongazdálkodási osztály

 • felméri és nyilvántartja az Önkormányzat ingatlanvagyonát, vezeti az ingatlan tulajdonváltozásokat, információt ad az arra jogosultak részére,
 • nyilvántartja az ingatlanokat terhelő és illető kötelezettségeket, terheket, jogokat, jogosultságokat, valamint aktualizálja a kapcsolódó nyilvántartásokat, így különösen a vagyonkatasztert,
 • folyamatosan elemzi a vagyongazdálkodást, vagyonhasznosítást, javaslatokat, projekteket dolgoz ki az önkormányzati vagyon hasznosítására, ezek keretében az elidegenítésre, cserére, vagyonkezelésbe, üzemeltetésbe adásra, bérbeadással vagy egyéb jogügylet keretében történő hasznosításra,
 • előkészíti az üzlet‐, lakó‐, garázstelkek és egyéb ingatlanok, földterületek, földrészletek elidegenítését, cseréjét, ezen ügyleteket lebonyolítja,
 • ellátja a nem külső szervezet által hasznosított nem lakás célú helyiségeknél az elidegenítéssel kapcsolatos, valamint a bérbeadói feladatokat, hasznosítja a belterületi be nem épített földterületeket, a közterület céljára át nem adott ingatlanokat, a bel és külterületi termőföld területeket,
 • megszervezi és ellátja az értékesítési célra átadott megüresedett lakóingatlanok és bérlakások hasznosítását, valamint intézi e körben a külön önkormányzati rendelettel feladatkörébe utalt ügyeket,
 • felméri és nyilvántartja az intézmények és a nem lakás célú helyiségek felújítási igényeit, előkészíti, lebonyolítja, és műszakilag ellenőrzi az önkormányzati és intézményi felújításokat,
 • elvégzi a külterületi határmódosításokkal kapcsolatos feladatokat, illetve elkészíti a statisztikai jelentéseket a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási határ‐ és területváltozásokról,
 • ellátja az önkormányzati beruházásokhoz, építési és üzleti jellegű telekalakításokhoz kapcsolódó területrendezési, terület‐előkészítési, ingatlannyilvántartási feladatokat,
 • ellátja a területrendezési tervek előírásai alapján építési tilalom vagy korlátozás alatt álló ingatlanok megvásárlásával vagy kisajátításának előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításával kapcsolatos önkormányzati előkészítő és végrehajtási feladatokat
 • felülvizsgálja a tervezők által benyújtott nyomvonalas létesítményekre vonatkozó terveket, szükséges szerint intézkedik a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, megállapodások előkészítéséről, felülvizsgálatáról. A kiadott hozzájárulásokról az érintett ingatlanok helyrajzi számainak feltüntetésével nyilvántartást vezet,
 • előkészíti az önkormányzati cégekkel kapcsolatos üzemeltetési, vagyonkezelési, használatba adási és bérleti és egyéb szerződéseket,
 • a vagyonrendeletben szabályozott keretek között előkészít minden olyan vagyonváltozást, amely az Önkormányzat vállalkozásokban való részvételével függ össze,
 • részt vesz az Önkormányzat költségvetési előirányzata tervezésében, az önkormányzati gazdasági társaságok támogatási, pénzeszköz átadási igények és lehetőségek egyeztetésében,
 • előkészíti és kezeli az önkormányzati tulajdonú, illetve részben önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőivel kapcsolatos személyügyi anyagokat,
 • közreműködik az osztály feladatainak ellátásához kapcsolódó hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, benyújtásában és végrehajtásában,
 • közreműködik az osztály feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítésében, végrehajtásában,
 • ellátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság titkári feladatait,
 • meghatalmazás alapján ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét a peres és nemperes, valamint közigazgatási eljárásokban,
 • ellátja a vis maior támogatás igénylésével, felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
 • döntésre előkészíti a Közgyűlés, valamint a közgyűlési bizottságok elé kerülő gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket.

Ellátási osztály

 • a Polgármesteri Hivatal által használt épületek üzemeltetésével, az igazgatási feladatok anyagi és technikai feltételeinek megteremtésével kapcsolatos teendőket ellátja,
 • a Polgármesteri Hivatal működésével, üzemeltetésével összefüggő szerződések megkötésénél, előkészítésénél közreműködik, valamint részt vesz az ezzel kapcsolatos közbeszerzések előkészítésében és lebonyolításában,
 • a Hivatal működési, üzemeltetési, felújítási, igazgatási, reprezentációs kiadásaihoz tartozó kötelezettségvállalásokat rögzíti és utalványrendeleteket készít, a számlák alaki és tartalmi felülvizsgálatát, kezelését végzi,
 • tevékenységével segíti a Hivatalt érintő működési, fenntartási előirányzatokkal való hatékony gazdálkodást, mellyel összefüggésben a szolgáltatást végzőkkel és a belső szervezeti egységekkel folyamatos munkakapcsolatot tart fenn,
 • a Polgármesteri Hivatal használatában lévő ingatlanok, a Hivatal gépek, berendezések, ügyvitel és számítástechnikai eszközök, járművek, szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását végzi,
 • felelős a Polgármesteri Hivatal immateriális javakra, ingatlanokra, járművekre, gépekre, berendezésekre, számítástechnikai, valamint egyéb gépekre, berendezésekre és felszerelésekre kiterjedő leltározási feladatok végrehajtásáért, valamint végzi a gépekre, berendezésekre, ügyviteli eszközökre vonatkozóan a selejtezési feladatokat, és elkészíti az ezzel kapcsolatos szabályzatokat.
 • részt vesz az Önkormányzat éves költségvetésének készítésekor a Hivatal részére vonatkozó javaslat összeállításában. Közreműködik a Hivatal költségvetési beszámolójának elkészítésében,
 • az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásához kapcsolódó utalványrendeletet készíti, valamint az ezzel kapcsolatos éves költségkeret alakulását figyelemmel kíséri,
 • gondoskodik a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, illetve munkavállalói esetében a cafetéria juttatásokra jogosultak összesítéséről, nyilvántartásáról, a juttatások megrendeléséről, lebonyolításáról, valamint közreműködik az adatszolgáltatásban,
 • ellátja a mobiltelefonok beszerzésével, javíttatásával, előfizetési szerződésekkel kapcsolatos ügyintézést, a költségkeret nyilvántartását,
 • a Hivatalban működő gépek, berendezések, telefonok, faxok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátja,
 • gondoskodik a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek működéséhez szükséges anyagok, eszközök megrendeléséről, beszerzéséről, kiadásáról,
 • a Hivatal kezelésében lévő épületek tisztántartásáról, karbantartásáról, közműellátásáról gondoskodik,
 • ellátja a központi postázó és fénymásoló működtetésével kapcsolatos feladatokat. A kimenő postai küldeményeket összegyűjti és továbbítja a Magyar Posta Zrt. részére,
 • főző konyha üzemeltetésével kapcsolatos teendőket ellátja,
 • bonyolítja a gergelyugornyai üdülő üzemeltetését, hasznosítását és karbantartását.
 • a telefonközpontot működteti,
 • irányítja a Hivatal épületeinek őrzését, az Információs Szolgálatot.
 • figyelemmel kíséri a rendészeti, távfelügyeleti, vagyonvédelmi, munka‐ és tűzvédelmi feladatok ellátását,
 • a hivatali liftek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátja,
 • a hivatali rendezvényekkel, termek foglalásával, illetve eseti jellegű bérbeadásával összefüggő technikai feltételeket biztosítja,
 • ellátja a hivatalsegédi feladatokat,
 • beszerzi, nyilvántartja a szakmai munkához szükséges napilapokat, közlönyöket,
 • közreműködik a Polgármesteri Hivatal vagyon‐, gépjármű‐, élet és balesetbiztosítási ügyeinek ellátásában,
 • végzi a gépjárművek üzembiztos használatának és beosztásának optimális, költségtakarékos ütemezését, bonyolítását,
 • gondoskodik az Önkormányzati rendeletekben szabályozottak szerint a belváros területére, valamint a Polgármesteri Hivatal udvarára szóló behajtási engedélyek készítéséről, kiosztásáról és nyilvántartásáról,
 • vezeti a Hivatali bélyegzők nyilvántartását,
 • a naponta beérkező postai küldemények átvételét, rendszerezését és belső szervezeti egységekhez történő továbbítását végzi,
 • az iktatással kapcsolatos feladatokat ellátja, az ügyiratok digitalizálását előkészíti,
 • az irattárba helyezett dokumentumok irattározási és selejtezési feladatait ellátja,
 • kapcsolatot tart a Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Levéltárral. Közreműködik a Kormányhivatal részére küldendő hatósági statisztikai adatszolgáltatás elkészítésében
 • ellátja a Polgármesteri Hivatal feladatellátásához szükséges nyomtatógépek kezelésével kapcsolatos feladatokat.

Szociális és köznevelési osztály

 • az ágazati feladatok koordinálása, fejlesztési javaslatok készítése,
 • az egyes pénzbeli továbbá a természetben nyújtott szociális ellátások biztosításhoz kapcsolódóan külső szervekkel kötendő megállapodások előkészítése
 • az Önkormányzat és a szociális, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek között létrejövő ellátási szerződések előkészítése, és közreműködés azok végrehajtásában, valamint ellenőrzésében,
 • szociális és gyermekjóléti intézményekkel és szervezetekkel kapcsolattartás,
 • az Önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális intézmények szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásra történő előkészítése.
 • a helyi szociálpolitikai kerekasztal működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályáztatási programok előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés,
 • a feladatkörébe tartozó kutatások, elemzések, beszámolók, koncepciók elkészítése és felülvizsgálata,
 • az Önkormányzat szociálpolitikai céljai érvényesülésének figyelemmel kísérése, a fejlesztésekre javaslatok tétele,
 • a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság titkári feladatainak ellátása,
 • a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulással történő kapcsolattartás és együttműködés,
 • esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a nem állami és nem önkormányzati bérlakásban lakók lakbértámogatásával kapcsolatos ügyek intézése (kiutalás, nyilvántartás)
Gazdasági területen:
 • az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi kiadásainak tervezése, felhasználásának nyomon követése, gazdasági beszámolók összeállítása,
 • a statisztikai adatok feldolgozása, összefoglaló jelentések készítése,
 • állami támogatások igénylésének összeállításához és elszámolásához az intézményi adatszolgáltatás biztosítása
 • a szociális és gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények éves költségvetésének kidolgozásában, végrehajtásában, ellenőrzésében való közreműködés,
 • szociális szférát érintő pályázatok megírásában, megvalósításában, elszámolásában való aktív közreműködés.
A szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok:
 • a közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása érdekében kapcsolattartás a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel;
 • települési támogatásként nyújtott méltányossági ápolási díj iránti kérelmek elbírálásának, évenkénti felülvizsgálatának döntésre történő előkészítése;
 • települési támogatásként nyújtott rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelmek döntésre történő előkészítése;
 • köztemetés elrendeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása;
 • települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatási iránti kérelmek döntésre való előkészítése;
 • települési támogatásként nyújtott adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • lakbér-hozzájárulási támogatás iránti kérelmek döntésre való előkészítése;
 • jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének, elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
 • szociális ellátások elbírálásához szükséges környezettanulmány elkészítése;
 • hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása;
 • belföldi jogsegély iránti megkeresések elkészítése;
 • az Osztály feladataihoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása.
Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok:
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmek elbírálásra való előkészítése,
 • kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra és évenkénti felülvizsgálatra való előkészítése,
 • hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelmek elbírálása,
 • rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása,
 • helyi autóbusz közlekedési támogatás iránti kérelmek elbírálása,
 • jogosulatlanul igénybe vett ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
 • az ellátások elbírálásához szükséges, környezettanulmány elkészítése,
 • hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,
 • az Osztály feladataihoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
 • szünidei gyermekétkeztetés
Gyámhatósági feladatok:
 • bírósági megkeresésekre, illetve gyámhivatali felkérésre környezettanulmány készítése
Egészségügyi feladatok:
 • kapcsolatot tart az egészségügyi alapellátás működtetését biztosító intézménnyel,
 • rendszeresen tájékozódik az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Köznevelési területen:
 • figyelemmel kíséri az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartását, a nyilvántartásról rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára.
 • közreműködik a közoktatási információs rendszer működtetésében, ellátja a kötelező adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
 • döntésre előkészíti az óvodai felvételekkel, illetve körzethatárokkal kapcsolatos eljárásokat,
 • közreműködik az önkormányzati fenntartásban lévő óvodák törvényességi, szakmai ellenőrzésében, fenntartói jóváhagyásra előkészíti az óvodák alapító okiratát,
 • ha a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, megvizsgálja, (információt gyűjt) az egyetértési jog gyakorlásához az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, pedagógiai programját, házirendjét,
 • ellátja a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság titkári feladatait,
 • ellátja a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás, valamint a Prémium Évek Programba bekapcsolódó közalkalmazottak és köztisztviselők után történt kifizetések igénylésére vonatkozó pályázatokkal kapcsolatos feladatokat,
 • közreműködik az osztály feladatainak ellátásához kapcsolódó pályázatok előkészítésében, benyújtásában és végrehajtásában,
 • közreműködik az osztály feladatainak ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítésében, végrehajtásában.
Ifjúsági területen:
 • ellátja az önkormányzat ifjúsági feladatainak koordinálását,
 • segíti a városban működő ifjúsági, diákszervezetek, ifjúsággal foglalkozó szervek tevékenységét,
 • a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat lebonyolítása
A civil kapcsolatok területén:
 • „a polgármester, és az alpolgármesterek lakossági kapcsolatainak erősítése érdekében szervezi a polgármester és az alpolgármesterek fogadóóráit, közreműködik az ott felvetődött problémák megoldásában,
 • előjegyzi és kiértesíti a polgármester és az alpolgármesterek fogadóórájára bejelentkező ügyfeleket,
 • biztosítja a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartást,
 • gondoskodik a civil szervezetektől érkező támogatási kérelmek döntésre történő előkészítéséről,
 • részt vesz a civil szervezetek pályázatainak kiírásában, lebonyolításában,
 • nyilvántartja a képviselői fogadóórákat, lakossági fórumokat.

Hatósági főosztály


Igazgatási osztály

Igazgatási területen:

 • ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat,
 • végzi a gondnokság alá helyezettek, a gyámság alatt álló kiskorúak ingóságainak leltározását,
 • jegyzői hatáskörben elbírálja a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei ( közlekedési, személygépkocsi szerzési ‐ és átalakítási támogatás) iránti kérelmeit,
 • eljár birtokháborítási ügyek elbírálásában,
 • lefolytatja a telepengedélyezési eljárást, a telepet és a bejelentés köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi,
 • szükség esetén ellátja a katonai igazgatással kapcsolatos feladatokat,
 • elvégzi a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat,
 • intézi a lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos ügyeket,
 • a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjeként az üzletszerű ingatlanközvetítői illetőleg ingatlanvagyon értékelő és közvetítő tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás felügyeleti hatóságként jár el, ezen belül nyilvántartást vezet,
 • mezőgazdasági igazgatás terén elvégzi a jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat, úgymint: ‐ állatvédelem, növényvédelem, gyümölcstelepítés, vadkár, jegyzőkönyvezése, vadászterületi résztulajdonosok jogi képviseletének ellátása,
 • hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása,
 • hirdetmények közzététele (hatóságoktól, végrehajtóktól, továbbá ügyfelektől termőföldre vonatkozó elővásárlási, előhaszonbérleti jog gyakorlására),
 • talált tárgyak őrzésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • ellátja természetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat,
A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok keretében:
 • ellátja a zaj‐ és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági teendőket,
 • ellátja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat,
 • gondoskodik az egyéb környezetvédelmi hatósági feladatok ellátásáról
A vízügyi hatósági tevékenység keretében:
 • a vízjogi engedélyezési eljárásokat folytat le (sekély fúrású kút, házi szennyvíztisztító, szennyvíz szikkasztás engedélyezése),
 • lefolytatja a szabálytalanul létesített csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos hatósági eljárásokat,
 • megteszi a helyi vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos hatósági intézkedéseket,
Ellátja a házszám‐igazolással kapcsolatos polgármesteri hatósági feladatokat, melynek keretében:
 • ellenőrzi a használt házszámokat,
 • új házszámot állapít meg,
 • módosítja a nem megfelelő házszámokat.
Jegyzői hatáskörben eljár szabálysértési ügyekben:
 • pénzbírságot szab ki, elkobzást rendel el, figyelmeztetést állapít meg,
 • végrehajtja a bíróság által kiszabott pénzbírságot,
 • igazolást állít ki fegyvertartási engedélyhez, továbbá a Szerencsejáték Felügyeletnél munkakör betöltéséhez,
 • önálló iktatást, irattározást végez.
 • a távhőszolgáltatásról szóló törvény felhatalmazása alapján a jegyző hatáskörében eljárva ellátja a felhasználási helyre történő bejutás elrendelésével kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja és koordinálja az ebösszeírással és nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
Ellátja az anyakönyvi igazgatási feladatokat:
 • vezeti a születési, házassági és a halotti anyakönyveket, lefolytatja a bejegyzéseket megelőző szükséges eljárásokat, teljesíti az előírt adatszolgáltatást,
 • állampolgárság vizsgálatra az iratokat mellékletekkel együtt felterjeszti a állampolgársági ügyekben eljáró szervhez,
 • jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentéséről és közreműködik a házasságkötéseknél,
 • elvégzi a születés, házasságkötés és haláleset utólagos és újból való anyakönyvezését, teljesíti az adatszolgáltatást,
 • anyakönyvi másolatot, értesítőt és hatósági bizonyítványt állít ki,
 • az ügyfél kérelmére vagy hivatalból megindítja a hazai anyakönyvezésre irányuló eljárást,
 • őrzi a lezárt és hitelesített anyakönyveket, alapiratokat, kezeli az anyakönyvi irattárat,
 • átveszi az állampolgársági kérelmeket és továbbítja a miniszterhez,
 • a honosítási, visszahonosítási okirat megérkezéséről értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről,
 • előkészíti az állampolgársági eskü‐ és fogadalomtételeket, teljesíti az adatszolgáltatást, az állampolgársági eskü letételének kitűzött időpontjáról, illetve az eskü letételéről értesíti a Központi Okmányirodát,
 • intézi a névviselési, névmódosítási, névváltoztatási ügyeket,
 • névmutatót vezet az anyakönyvi bejegyzésekről,
 • anyakönyvezi az örökbefogadást, illetve annak megszüntetését,
 • nyilvántartást vezet az apa adatai nélkül anyakönyvezett születésekről,
 • hatósági igazolványt átadja az újszülött törvényes képviselőjének a személyazonosító jelről és erről nyilvántartást vezet,
 • jegyzőkönyvbe foglalja a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot;
 • elvégzi a születési, házassági és halotti anyakönyvek egyeztetését a KÖNYV Hivatal által küldött adategyeztető listával,
 • gondoskodik az anyakönyvi biankó okmányok ASZA rendszeren keresztül történő megrendeléséről, nyilvántartásba vételéről és működteti a rendszert,
 • határozatban állapítja meg az újszülött gyermek és a házasságot kötő fiatal párok támogatására szóló jogosultságot,
Választásokkal kapcsolatos feladatok:
 • összeállítja és naprakészen tartja a választók nyilvántartását,
 • vezeti a választójoggal nem rendelkezők jegyzékét,
Kereskedelmi hatósági feladatok:
 • kérelemre nyilvántartásba veszi a bejelentés‐köteles tevékenységet folytató kereskedőket, mely tényről értesíti a társhatóságokat,
 • kérelemre nyilvántartásba veszi a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokat, mely tényről értesíti a társhatóságokat,
 • kérelemre törli a nyilvántartásból a megszüntetett bejelentés‐köteles tevékenységet folytató kereskedőt, mely tényről értesíti a társhatóságokat,
 • kérelemre engedélyezési eljárást folytat le a működési engedélyköteles terméket folytató kereskedők ügyében,
 • kérelemre módosítja a működési engedély adatait, amennyiben abban változás történik,
 • kérelemre visszavonja a megszüntetett üzlet esetében a működési engedélyt,
 • kérelemre szálláshely‐üzemeltetési engedélyezési eljárást folytat le,
 • kérelemre módosítja a szálláshely‐üzemeltetési engedély adatait amennyiben abban változás történik,
 • kérelemre visszavonja megszüntetett szálláshely esetében szálláshely‐üzemeltetési engedélyt,
 • hatósági ellenőrzést folytat le a kereskedelemi egységekben, illetve a szálláshelyeken,
 • jogszabálysértés esetén hatósági eljárást folytat le.

Építésügyi osztály


- ellátja az építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:

 • építési engedélyezési eljárást folytat le,
 • összevont engedélyezési (elvi építési keretengedély és építési engedélyezési) eljárást folytat le,
 • fennmaradási engedélyezési eljárást folytat le,
 • használatbavételi engedélyezési eljárást folytat le,
 • bontási engedélyezési eljárást folytat le,
 • engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárást folytat le,
 • jogutódlás tudomásulvételi eljárást folytat le,
 • használatbavétel tudomásulvételi eljárást folytat le,
 • az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárást folytat le
 • hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárást folytat le,
 • kötelezési eljárást folytat le engedélyezésekkel kapcsolatos ügyekben,
 • végrehajtási eljárást folytat le engedélyezésekkel kapcsolatos ügyekben,
 • szakhatósági eljárást folytat le,
 • építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt,
 • építési tevékenység jogszerűségi ellenőrzési eljárást folytat le,
 • végzi az építmények rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az elektronikus építésnaplóval (e-napló) kapcsolatos feladatokat
 • végzi az egyéb építés hatósági feladatokat,
 • végzi a személy- és teherfelvonókkal, továbbá a mozgólépcsőkkel kapcsolatos feladatokat,

- ellátja a települési önkormányzat jegyzője jogkörben a műszaki igazgatással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:

 • szakhatóságként részt vesz a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat megfelelőségének vizsgálata tárgykörben a telekalakítási eljárásokban, nyomvonal jellegű építmények, közmű építmények, s egyéb sajátos és speciális építmények engedélyezésénél,
 • építéshatósági jogkörben adatokat szolgáltat és nyilvántartást vezet.

- koordinációval kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint:

 • az illetékességi terülten található építésügyi szolgáltató pontokkal (Nyírtelek és Újfehértó), tartja a kapcsolatot, részükre információt és iránymutatást ad,
 • kapcsolatot tart a kormányablakokkal, illetve
 • az integrált ügyfélszolgálati pontokkal, továbbá
 • kapcsolatot tart a járási hivatalokkal, a megyei kormányhivatallal, és az illetékességi területébe tartozó önkormányzatokkal.

- iratkezelési feladatokat lát el, úgymint:

 • az építésügyi osztályhoz érkező iratokat az elektronikus rendszerben érkezteti,
 • az iratokat annak fajtájától függően iktatja, illetve pontatlan címzés esetén továbbítja az illetékes belső szervezeti egységhez,
 • gondoskodik az építésügyi osztályon keletkező ügyiratok kivezetéséről az elektronikus felületen,
 • az építésügyi osztály lezárt ügyeit előkészíti központi irattározásra,
 • gondoskodik az építésügyi osztály előzményiratainak központi irattárból történő kikéréséről, előzményezéséről, visszaviteléről.

Közterület‐felügyelet

A város közterületein, a közterület‐felügyelő országosan egységes egyenruhában hivatalos személyként történő őr‐ vagy járőrszolgálat keretében:
 • ellenőrzi, felügyeli, szankcionálja a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét,
 • megelőzi, megakadályozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységet,
 • közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 • közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • közreműködik állat‐egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, ebrendészeti feladatkörében közterületi ellenőrzést folytat,
 • folyamatosan ellenőrzi a közterületek rendjére vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásainak betartását, valamint az azokban meghatározott kötelezettségek teljesítését.
 • ellenőrzi a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának jogszerű használatát és birtoklását,
 • feladatkörében a jogszabályokban foglalt esetekben és módon intézkedéseket foganatosít,
 • együttműködik a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, az adóhatósággal, a tűzoltósággal, egyéb állami szervekkel, különösen a Kormányhivatallal és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, így különösen a polgárőrség helyi szerveivel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel, gazdálkodó szervvel,
 • folyamatosan kapcsolatot tart az általános szabálysértési hatósággal, valamint a rendőrséggel a szabálysértési feljelentések, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok végrehajtásának tárgyában,
 • folyamatos kapcsolatot tart fenn a rendőrséggel a közigazgatási közlekedési szabályok megszegőivel szemben indított bírságolási eljárások megindítása a határidőre be nem fizetett bírságok utáni eljárás lefolytatásában.
 • ellenőrzi az önkormányzati rendeletekben foglalt szabályokat, előírásokat, megelőzi, felderíti, szankcionálja a jogsértéseket, lefolytatja az eljárásokat.
 • önálló iktatást vezet, jogszabályban meghatározottak szerint adatokat kezel
 • törvényben meghatározott célból és adatkörben adatokat vesz át, szerez be és továbbít.
 • kapcsolatot tart az ügyfelekkel telefonon és ügyfélfogadási időben személyesen is
 • rögzíti a telefonon érkező lakossági bejelentéseket, és megteszi a szükséges intézkedéseket.
 • nyilvántartást vezet a szabálysértésekről.
 • statisztikai adatszolgáltatást végez az állami szervek és az önkormányzat felé.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.