Ma 2018. augusztus 15., szerda,
Mária napja van.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.november 27-től 2023. november 26-ig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, költségvetésének betartása, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban és tagintézményeiben dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, az alapító okiratban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, irányítása, koordinálása, ellenőrzése, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. és 5. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
 • nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti segédkönyvtáros szakképesítés, és
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy ha a fenti képzést a vezetői megbízást megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja - vagy nyilatkozik, hogy a magasabb vezetői megbízását követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak,
 • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végzése,
 • vezetői gyakorlat,
 • a Kjt.20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata
 • ECDL bizonyítvány megléte
 • Integrált könyvtári rendszerek ismeretét igazoló tanúsítvány megléte (Huntéka, Szirén)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
 • államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat közjegyző által hitelesített másolata, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás közjegyző által hitelesített másolata,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
 • ECDL bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata,
 • az integrált könyvtári rendszerek ismeretét igazoló tanúsítvány (Huntéka, Szirén) közjegyző által hitelesített másolata,
 • a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,
 • vezetői gyakorlat igazolása,
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végzésének igazolása, mely történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
 • ötéves időtartamra szóló az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
 • a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy ha a fenti képzést a vezetői megbízást megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja - vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a magasabb vezetői megbízását követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. november 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 03.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) pályázat” megjelöléssel személyesen kell benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Kovács Ferenc polgármester részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ..……../ 2018.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályától (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) személyesen, illetve telefonon a 06-42/524-524/535.m. telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az igazgatói (magasabb vezető) megbízásról a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság kibővített szakmai bizottságának véleménye és a kulturális tv. 68. § (2) bekezdésének megfelelően a kultúráért felelős miniszter egyetértése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt. A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A Közgyűlés fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 18.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja-2018. augusztus 03.
 • a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár honlapja – 2018. augusztus 03.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatás Állásportálján való közzététel (Közigállás publikálási) időpontja: 2018. augusztus 03.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.