Ma 2019. március 24., vasárnap,
Gábor és Karina napja van.
.
P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
.
PÁLYÁZATOT HIRDET
.
A NYÍREGYHÁZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
2019. ÉVI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK és EU-s PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörében pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, a város köznevelési intézményei nemzetközi cserekapcsolatainak, és EU-s programjainak támogatására.
.
Pályázat célja: A nyíregyházi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak támogatása, ezen belül is kiemelten azoknak a diákcseréknek és külföldi testvérintézményi együttműködéseknek, amelyek hozzájárulnak a tanulók nyelvi ismereteinek a fejlesztéséhez, más országok kultúrájának a jobb megismeréséhez.
.
Pályázók köre: A pályázaton kizárólag Nyíregyháza közigazgatási területén belül működő köznevelési intézmények vehetnek részt, amelyek Nyíregyháza Város Önkormányzatának nemzetközi, kiemelten a testvér- és partnervárosi kapcsolatrendszerét erősítik.
.
Nem pályázhatnak civil szervezetek, alapítványok.
.
Nem kérhető támogatás működési költségre, kizárólagosan köznevelési program megvalósítására.
.
Nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban az az intézmény
- amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
- az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel,
.
Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy naptári év időtartamban az az intézmény
- amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el.
.
Pályázati keretösszeg: 1.800.000 Ft
Az önkormányzat a köznevelési intézmények részére a támogatást a 2019. évi költségvetésében jóváhagyott Külügyi Céltartalékon belül elkülönített pályázati alapból finanszírozza.
.
Programonként maximálisan pályázható összeg: 100.000 Ft
.
A pályázat feltételei:
- A pályázat keretében kizárólag a 2019. január 1. és december 31. között megvalósuló programok kerülnek elbírálásra.
.
A pályázattal kapcsolatos főbb információk:
.
Egy köznevelési intézmény több nemzetközi vonatkozású programjának megvalósítására is benyújthat pályázatot, de minden egyes programra külön pályázati adatlapot kell beadnia.
A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthető, a Kulturális Osztály titkárságán személyesen átvehető "Pályázati adatlap" című formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz, 2019. március 26. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., Kulturális Osztály 137/A szoba), vagy elektronikus úton pdf. formátumban a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.
.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a Kulturális Osztály munkatársától, Véghné Sinkovicz Ágnes külügyi referenstől (E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Tel: 42/524 – 527, szoba szám: 137/A).
.
A pályázat beadásának határideje: 2019. március 26.
.
A pályázathoz csatolni kell a következő mellékleteket:
.
- A pályázó pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes tájékoztatást tartalmaz az alábbiakról:
.
a) az intézmény által pályázott program célja, rövid ismertetése, programterv
b) az intézmény által pályázott program részletes költségkalkulációja, amely tartalmazza a pályázott programhoz kapcsolódó önrész vállalásának tervezett mértékét, és a programhoz kapcsolódó, más pályázati forrásokat, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértékét,
c) a pályázott összeg tervezett felhasználásáról, az Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként – részletezve,
d) a pályázó intézmény tárgyévet megelőző tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett nemzetközi csereprogramokra, elért eredményekre, valamint a tárgyévben tervezett külkapcsolatokra, programokra,
.
- Nyilatkozatokat:
.
1.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága),
2.) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
3) közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
4) nyilatkozat, de-minimis támogatásokról,
5) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,
6) nyilatkozat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról, (pályázati adatlap 6.sz. melléklete),
7) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 7.sz. melléklete).
8) hozzájáruló nyilatkozat adatok/ személyes adatok kezeléséhez (pályázati adatlap 8. sz. melléklete)
.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.
Amennyiben a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak (pályázati adatlap 7. sz. melléklete).
.
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
- A pályázathoz kapcsolódó pályázati adatlap, valamint mellékletek kitöltése.
.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás:
Hiányosan benyújtott pályázat esetén, a hiánypótlási felhívást a kézbesítésétől számított 8 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat nem terjeszthető a Bizottság elé.
..
Támogatás folyósítása:
A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 20 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.
.
Elszámolható költségek:
A pályázat céljával összhangban álló programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások (személyszállítás, vendéglátás, programok szervezése stb.)
.
El nem számolható költségek: Működési költségek, és kizárólagosan köznevelési programok.
.
Jogorvoslati lehetőség:
A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony jön létre. A döntés ellen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.
.
A beérkezett pályázatokat a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a pályázati időszak zárónapját követő ülésén bírálja el.  A Bizottsági határozat helyben szokásos módon az Önkormányzat hivatalos honlapján www.varoshaza.nyiregyhaza.hu nyilvánosan elérhető.
.
A támogatásban részesülő intézmények a kapott támogatást csak a Bizottság által meghatározott célra használhatja fel.
.
A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség:
A Pályázó tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.
.
A pályázó köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.
.
A pályázathoz csatolni kell a pályázati anyagban található, az adatok, személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.
.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.
.
Nyíregyháza, 2019. február 26.
.
.
Tormássi Géza
a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.