Ma 2019. április 20., szombat,
Tivadar napja van.
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
.
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
.
a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
.
intézményvezető (magasabb vezető)
.
beosztás ellátására.
.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 01-jétől 2022. június 30-ig szól.
.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben foglalt valamely munkakör. Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézmény közfeladata: Étkeztetés /Szt. 62. § /, Házi segítségnyújtás /Szt. 63. § /, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /Szt. 65. § /, Közösségi ellátások /Szt. 65/A. § /, Támogató szolgáltatás /Szt. 65/C. § / Nappali ellátás biztosítása / Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pont/, Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja/, Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontja/, Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás / Szt. 68. § /, Fejlesztő foglalkoztatás (99/B. §), Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás (60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet). Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat és az alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, az intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé.
.
Illetmény és juttatások:
.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Az illetményhez kapcsolódó esetleges juttatásoknál Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkori tárgyévi költségvetési rendelete az irányadók.
.
Pályázati feltételek:
.
 • Főiskola,
 • Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében - az intézmény által biztosított szolgáltatások körében - az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban van, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előélet,
 • a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdés),
 • a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • betöltött tizennyolcadik életév,
 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • intézményvezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatása,
 • a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
.
 • Szociális területen szerzett, legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
 • államilag elismert nyelvvizsga - bizonyítvánnyal igazolt idegen nyelv ismerete (angol),
 • szociális szakvizsga.
.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2) d), (2d), (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdés),
 • képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló eredeti igazolás,
 • a pályázó szakmai életrajza,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait Nyh. MJV. Közgyűlésének tagjai, a Közgyűlés Szoc. ,Eü-i és lfj-i Bizottságának tagjai, a kjt-ről szóló 1992. évi XXXIII. tv.-nek a szoc., valamint a gyermekjóléti és gyermekv.ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bek.szerinti bizottság tagjai, továbbá Nyíregyháza MJV.Polg. Hivatalának a pályázati eljárás lebonyolításában közreműködő köztisztviselői megismerjék,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1), (2) bekezdés, továbbá 43. § (1) bekezdés, és a 43/A. §szerinti összeférhetetlenségi ok,
 • a pályázó nyilatkozata (kérelme) arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés, és annak érintett bizottsága nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.
.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 8.
.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Emberi erőforrás menedzsmentje nyújt, a 06-42/524-524 103. mellék, 06-42/524-567 -os telefonszámon.
.
A pályázatok benyújtásának módja:
.
 • Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JKAB/494-1/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
.
A pályázókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bek.szerinti bizottság, továbbá Nyíregyháza MJV. Közgyűlésének Szoc., Eü-i és Ifjúsági Bizottsága hallgatja meg, és véleményezi a pályázatokat. A pályázatokról Nyíregyháza MJV. Közgyűlése dönt. Közalkalmazotti kinevezés esetén a kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik
.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.
.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
.
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos honlapja - 2019. április 6.
.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
.
A Közgyűlés a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kérjük a pályázatot tértivevényes, ajánlott, elsőbbségi küldeményként, írásban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata címére megküldeni (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Továbbá, kérjük a borítékon feltüntetni: „Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázat". (A benyújtási határidő megtartottnak akkor minősül, ha a pályázó a pályázatát a felhívásban foglalt módon legkésőbb a benyújtási határidőként megjelölt nap végéig postára adja.)
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.