Ma 2019. augusztus 21., szerda,
Sámuel és Hajna napja van.
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pályázati felhívása
.
"NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP)
a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási szerződést kötött felnőtt-, gyermek-, és fogorvosoknak"
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2019. (V. 30.) számú határozatával döntött az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről, és annak végrehajtása érdekében szerződést kötött a PRIMOM Alapítvánnyal.
.
A program célja
.
Az ETAP Program általános célja a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi – továbbiakban: Kedvezményezett Praxisok) praxisok működésének vissza nem térítendő támogatása a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása.
.
Támogatható tevékenységek köre
.
 • a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése;
 • az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalkotó diagnosztika (pl. ultrahang);
 • az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszköz beszerzése (pl. sürgősségi táska, defibrillátor) abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
 • olyan mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.: hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
 • népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítása (ingyenes védőoltások, prevenciós rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése, promóciós anyagok beszerzése),
 • a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzése (pl. klíma berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító berendezések beszerzése),
 • egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra.”
azzal a feltétellel, hogy az az egészségügyi alapellátást szolgálja.
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével – jelen pályázati felhívásban foglalt feltételekkel – pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatással segíti a háziorvosokat.
.
Rendelkezésre álló forrás
.
A támogató program megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 12.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
.
A támogatás benyújtására jogosult személyek
.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa (továbbiakban: Támogatott Praxis), akinek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával hatályos feladat-ellátási szerződése van és mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeit, nincs adó-, sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása.
.
Támogatási program lejáratának végső határideje: 2019. szeptember 30.
.
Támogatás formája: A pályázaton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
.
A Támogatás mértéke
.
a) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 60%-a,
 • a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére;
 • az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzésére, kivéve képalkotó diagnosztika (pl. ultrahang);
 • az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor) beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
 • olyan mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.: hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
 • népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítására (ingyenes védőoltások, prevenciós rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése, promóciós anyagok beszerzése),
b) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 50%-a,
 • a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzésére, (pl. klíma berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító berendezések beszerzése),
 • egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra.
.
A támogatás összege: Jelen pályázat keretében igényelhető összeg minimum 50 000 Ft, legfeljebb 400.000 Ft.
.
Támogatás 12 hónapon belül egy praxisra egyszer igényelhető.
.
Megkezdettség: Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett tevékenységekre nem igényelhető.
.
Támogatás igénylésének menete, szükséges dokumentumok
.
A pályázat benyújtásának határideje
.
2019. június 15-től szeptember 30-ig. A program lejáratának végső határideje: 2019. szeptember 30.
.
A pályázat benyújtásának formája
.
A pályázatokat 1 példányban papíralapon személyesen, vagy levélben postai úton lehet benyújtani a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítványhoz (Nyíregyháza, Luther u. 16.) ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-11.30 óráig.
.
A pályázat elbírálásának határideje
.
A pályázatok elbírálása a meghirdetéstől számítva 3 hetes periódusokban történik folyamatosan.
.
Szerződéskötés a nyertes pályázókkal, szerződési biztosíték
.
A nyertes pályázókkal a Bíráló Bizottság döntését követően az Alapítvány 10 munkanapon belül támogatási szerződést köt. A szerződést magánokiratba kell foglalni, melyet ügyvéd ellenjegyez, az ellenjegyzés díja a pályázót terheli.
Ezen túl sem az Önkormányzat, sem az Alapítvány semmilyen díjat nem kér, és semmilyen, a pályázattal kapcsolatban felmerülő költséget nem térít meg a Támogatott Praxis részére.
.
A támogatás célra történő felhasználásának biztosítéka a praxist működtető háziorvos készfizető kezesi kötelezettségvállalása.
.
A támogatás felhasználásának határideje
.
A támogatást a támogatási szerződés aláírásától számított 90 napon belül fel kell használni. Különleges esetekben (a beszerzés átfutási ideje, hosszabb, mint 90 nap) ügyfél kérelmére a Bizottság meghosszabbíthatja a felhasználás határidejét, de maximum 6 hónap áll rendelkezésre a támogatás felhasználására.
.
A támogatás folyósítása és a támogatás felhasználásának igazolása
.
Támogatott köteles a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra történő felhasználását igazolni és a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal (átutalással történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy bank által hitelesített másolata csatolandó) ellátott elszámolást a PRIMOM Alapítvány részére megküldeni.
.
Pályázathoz benyújtandó dokumentumok (mellékelve)
.
 • Pályázati adatlap nyomtatvány (1. sz. melléklet),
 • Nyilatkozatok (2. sz. melléklet),
 • Vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás másolata a vállalkozás nyilvántartási számáról,
 • gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
 • Árajánlat, vagy költségvetés megvásárolandó eszközről, berendezésről, gépről, szolgáltatás biztosításáról,
 • bankszámlaszám.
.
Pályázatot Bíráló Bizottság
.
A támogatások odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. A pályázatok elbírálását az Alapítvány mikrohitel bizottsága végzi, melynek szavazati és egyetértési joggal rendelkező tagja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere által delegált tag, valamint a Jósa András Oktató Kórház által delegált szakorvos, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által delegált tag, tanácskozási joggal rendelkező tagja a Közintézményeket Működtető Központ egészségügyi területért felelős szakembere.
.
A bizottság határozatképes, ha legalább 4 fő (ebből legalább 2 fő delegált, szavazati joggal rendelkező) van, döntését egyszerű többséggel – külön indokolás nélkül - hozza meg. A döntésről jegyzőkönyv készül.
.
A PRIMOM Alapítvány a döntésről a pályázó praxist, az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályát írásban értesíti.
.
A praxis fenntartására vonatkozó kötelezettségek
.
A Kedvezményezett Praxis a támogatási szerződésben vállalja, hogy a támogatás folyósítását követően legalább 3 évig fogja a praxist működtetni. Amennyiben a praxis 3 éven belül tulajdonosváltáson megy keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel jelen pályázati feltételeknek), a támogatással finanszírozott eszközt, berendezést átadhatja az új tulajdonosnak, melyről nyilatkoznia kell, hogy a beszerzés az egészségügyi alapellátás keretében végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja.
.
A támogatott fejlesztést az alapellátásból kivonni nem lehet, amennyiben mégis kivonja a Kedvezményezett Praxis akkor a támogatást egy összegben köteles visszafizetni.
.
Pályázattal kapcsolatos közlemények közzététele a Nyíregyházi Naplóban, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapján a www.nyiregyhaza.hu honlapon történik
.
Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat megbízásából a PRIMOM Alapítvány munkatársai a támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, illetve célfeladat teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően is jogosultak ellenőrzést végezni.
.
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.