Ma 2019. október 16., szerda,
Gál napja van.
.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
.
Önszerveződő közösségek számára
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága tájékoztatja a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtő –bíróság által – nyilvántartásba vett önszerveződő közösségeket, hogy 2019. november 10-ig pályázatot nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.
.
Támogatás célja: A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények
lebonyolításának elősegítése
.
Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszerveződő közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevékenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
.
Támogatás nem igényelhető: ingatlan vásárlásához, építéshez, gépkocsi vásárláshoz, természetbeni juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénzbeli segélyre.
.
A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
.
A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.
.
A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán vehető át, vagy letölthető a www.nyiregyhaza.hu honlapról.
.
Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.
.
A pályázat keretében kizárólag a 2019. december 31. napjáig megvalósuló programok, rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.
.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Nyirkos Mária ügyintézőtől, a 42/524-585-ös melléken kérhető.
.
Pályázati keretösszeg: 7.500.000 Ft, - azaz hétmillió ötszázezer forint.
.
Az önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támogatást a 2019. évi költségvetésből biztosított pénzügyi alapból (Szociális és Egészségügyi Alapból) finanszírozza.
.
Elszámolható költségek: Megrendezésre kerülő programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.
.
El nem számolható költségek: ingatlan vásárlásának, építésének, gépkocsi vásárlásának költségei, természetbeni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutalvány, egyszeri pénzbeli segély.
.
Az elnyerhető költségvetési támogatás alsó és felső határa: 30.000 Ft-tól 400 000 Ft-ig.
.
Támogatás folyósítása: A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.
.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 10.
.
Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívást a kézbesítéstől számított 5 napon belül kell teljesíteni. A mennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat elutasításra kerül.
.
A határidő után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
.
A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság indoklással ellátott javaslata alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése végzi.
.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.
.
Az adatlaphoz valamennyi pályázónak mellékelni kell:
.
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát és az önszerveződő közösség – képviselője által hitelesített − alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;
b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai,
bb) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész vállalásának tervezett mértéke.
bc) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke.
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként - részletezve.
c) Az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a tárgyévet megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást.
d) Nyilatkozat
da) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való megfelelésről,
db) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
dc) arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
dd) arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban,
de) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
df) de-minimis támogatásokról,
dg) Áfa-levonási jogosultságról.
.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
.
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.
c) Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.
.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási szerződésben foglaltak szerint a tárgyévet követő év január 31. napjáig kell igazolni.
.
Nyíregyháza, 2019. 09. 09.
Szociális, Egészségügyi,
és Ifjúsági Bizottság
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.