Ma 2019. december 06., péntek,
Miklós napja van.
.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
Pályázatot hirdet
.
a Civil Alapra
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a civil szervezetek által megrendezésre kerülő programok, programsorozatok, rendezvények megvalósításának támogatása érdekében, a Közgyűlésnek a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Civil Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.
.
A pályázat célja: 2020. december 31. napjáig a civil szervezetek kiemelkedő szakmai programokkal, programsorozatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségeik és az ehhez kapcsolódó működési költségeik finanszírozása, valamint alkotások, kiadványok megvalósításának támogatása.
.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
.
A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkező és tevékenységét ezen területen kifejtő civil szervezetek vehetnek részt.
.
A pályázattal kapcsolatos főbb információk:
Az önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támogatást a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 156/2019. (XI.21.) sz. határozatában foglaltak szerint a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapból (Civil Alapból) finanszírozza.
.
a.) Pályázati keretösszeg: 7.500.000 Ft
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A pályázó alaponként legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d.) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban az az önszerveződő közösség
- amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Közgyűlés határozatában megállapította,
- az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel, és ezt a Közgyűlés határozatában megállapította,
e.) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy naptári év időtartamban az az önszerveződő közösség
- amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el, és ezt a Közgyűlés határozatában megállapította.
f.) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthető, a Kulturális Osztály titkárságán személyesen átvehető "Pályázati adatlap" című formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz 2019. december 20. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 136/A szoba), vagy elektronikus úton pdf. formátumban az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.
g.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Kulturális Osztály munkatársától, dr. Augusztinyi Krisztina jogász referenstől a 42/524-524/552 m. telefonszámon.
.
Elszámolható költségek:
A helyi önszerveződő közösségek által történő kiemelkedő szakmai programok szervezéséhez, kiemelkedő szakmai programokon történő részvételéhez, a működési költségei finanszírozásához kapcsolódó költségek és az ehhez kapcsolódó működési költségek, valamint alkotások, kiadványok megvalósításához kapcsolódó költségek.
.
A pályázathoz csatolni kell
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) az önszerveződő közösség 2020. évi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) Az önszerveződő közösség 2020. évi tervezett céljai, feladatai (munkaterv).
bb) Az önszerveződő közösség 2020. évi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész vállalásának tervezett mértéke,
bc) Az önszerveződő közösség 2020. évi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke,
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként – részletezve,
c) az önszerveződő közösség 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség 2019. évi - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága)
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
f) nyilatkozat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról, (pályázati adatlap 6.sz. melléklete),
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
h) nyilatkozat de-minimis támogatásokról,
i) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,
j) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 7.sz.melléklete),
k) hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez.
.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.
.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.
.
A fenti a), b) pontokban meghatározott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbi.
.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás:
Hiányosan benyújtott pályázat esetén, a hiánypótlási felhívást a kézbesítésétől számított 8 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat nem terjeszthető a Közgyűlés elé.
.
Támogatás folyósítása:
A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 20 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
- a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
- a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.
.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fentiekben meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak (pályázati adatlap 7. sz. melléklete).
.
Támogatás intenzitása:
A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.
.
Jogorvoslati lehetőség:
A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony jön létre. A döntés ellen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.
.
A beérkezett pályázatokat a pályázati időszak zárónapját követő 45. napig a szakbizottságok indoklással ellátott javaslatait is tartalmazó előterjesztést a Közgyűlés soron következő ülésén bírálja el. A Közgyűlési határozat helyben szokásos módon az Önkormányzat hivatalos honlapján www.varoshaza.nyiregyhaza.hu nyilvánosan elérhető a közgyűlést követően.
.
A Támogató értesítő okiratot küld a Támogatott részére a közgyűlési döntésről a döntést követő 10 munkanapon belül.
.
A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a Közgyűlés által meghatározott célra használhatja fel.
.
A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség
A Pályázó tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.
.
A pályázó köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.
.
A pályázathoz csatolni kell a pályázati anyagban található, az adatok, személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.
.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.
.
Nyíregyháza, 2019. november 21.
.
Tormássi Géza
a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.