Ma 2020. január 17., péntek,
Antal és Antónia napja van.
.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
.
Pályázatot hirdet
.
NYVDSE és iskolai diáksport támogatására
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiakban Bizottság) iskolai diáksport feladatokat ellátó iskolai sportkörök és diáksport egyesületek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Sport célfeladatok- NYVDSE és iskolai diáksport során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.
.
A pályázat célja: iskolai diáksport működésének támogatása által a sport és az egészséges életmód népszerűsítésével a tanulók hasznos időtöltésének minél szélesebb körű biztosítása (2020. december 31. napjáig megvalósuló diákolimpiai versenyekre való felkészítés és versenyeztetés, a házi-és városi versenyek szervezése, szabadidős tevékenységek költségeinek támogatása).
.
Pályázhatnak:
 1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
 3. Köznevelési intézmény.
A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő iskolák és az iskolai diáksport területén tevékenykedő egyesületek, sportszervezetek, alapítványok vehetnek részt.
.
A pályázattal kapcsolatos főbb információk:
Az Önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 206/2019. (XII.19.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (NYVDSE és iskolai diáksport sorról) finanszírozza.
.
a.) Pályázati keretösszeg: 28.000.000 Ft
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének fő szempontjai:
Az intézmény tanulói létszámához viszonyítottan minél több diákot megmozgató, minél színesebb és változatosabb, a városi sport terén az összefogást elősegítő feladatokat tartalmazó pályázatok előnyben részesülnek. A támogatási összeg meghatározásánál szempont: a 2018/2019-es tanévben végzett sporttevékenység (iskolai sportkörök száma, iskolában rendezett sportversenyek száma, más iskolák sportrendezvényein való részvétel), diákolimpiai részvétel és eredmények, városi rendezvényeken való aktivitás.
d.) A megítélt támogatási összeg felhasználása az alábbi megoszlásban történhet:
 • maximum 30% sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása;
 • maximum 20% működési költségek (személyi és adminisztrációs költségek),
 • minimum 50% sportversenyek szervezésével, azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások (utazás, szállás, étkezés, nevezés, díjazás, játékvezetői díjak)
e.) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban az az önszerveződő közösség
 • amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határozatában megállapította,
 • az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel, és ezt a Bizottság határozatában megállapította,
f.) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy naptári év időtartamban az az önszerveződő közösség
 • amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el, és ezt a Bizottság határozatában megállapította.
g.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthető "Pályázati adatlap" című formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2020. február 6. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A” épület 108. Iroda- Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf. formátumban a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre
h.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra munkatársaitól ügyfélfogadási időben a 42/524-524/291 m. telefonszámon.
.
Elszámolható költségek:
Felkészítési és versenyeztetési, működési és rendezvényszervezési, illetve azokon való részvétellel járó költségekkel kapcsolatos kiadások.
.
A pályázathoz csatolni kell
a) a támogatásra jogosult működésének igazolására: székhelye szerinti törvényszék által a hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) az önszerveződő közösség 2019. évi - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
c) Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való megfelelésről, (pályázati adatlap 1. melléklete)
d) Nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, (pályázati adatlap 2. melléklete)
e) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén, (pályázati adatlap 3. melléklete)
f) Nyilatkozat a de-minimis támogatásokról, (pályázati adatlap 4. melléklete)
g) Nyilatkozat Áfa-levonási jogosultságról, (pályázati adatlap 5. melléklete)
h) Nyilatkozat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról, (pályázati adatlap 6. melléklete)
i) Nyilatkozat az Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról, (pályázati adatlap 7. melléklete)
j) személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat. (pályázati adatlap 8. melléklete)
.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.
.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.
.
A fenti a), b) pontokban meghatározott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbi.
.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás:
Hiányosan benyújtott pályázat esetén, a hiánypótlási felhívást a kézbesítésétől számított 8 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat nem terjeszthető a Bizottság elé.
.
Támogatás folyósítása:
 • A 2 millió forintot meg nem haladó támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
 • 2 millió forint feletti támogatás utalása legalább 2 egyenlő részletben a hatályos városi sportrendelet előírásai alapján történik.
.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.
.
Jogorvoslati lehetőség:
A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony jön létre. A döntés ellen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.
.
A beérkezett pályázatokat tartalmazó előterjesztést a pályázati időszak zárónapját követő 45. napig a Bizottság soron következő ülésén bírálja el. A Bizottsági határozat helyben szokásos módon az Önkormányzat hivatalos honlapján www.varoshaza.nyiregyhaza.hu nyilvánosan elérhető a bizottsági ülést követően.
.
A Támogató értesítő okiratot küld a Támogatott részére a bizottsági döntésről a döntést követő 10 munkanapon belül.
.
A támogatásban részesülő szervezet a kapott támogatást csak a Bizottság által meghatározott célra használhatja fel.
.
A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség
A Pályázó tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.
.
A pályázó köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.
.
A pályázathoz csatolni kell a pályázati anyagban található, az adatok, személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.
.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.
.
Nyíregyháza, 2020. január 8.
.
Dr. Rákóczi Ildikó
elnök
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.