Ma 2020. január 17., péntek,
Antal és Antónia napja van.
.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
.
Pályázatot hirdet
.
Olimpiai felkészülés támogatása támogatására
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiakban Bizottság) az olimpiai részvételre készülő tehetséges nyíregyházi sportolók felkészülési és versenyzési költségeinek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Sport célfeladatok- Olimpiai felkészülés támogatása során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, tehetséges nyíregyházi sportolók felkészülési és versenyzési költségeinek támogatása.
.
A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából, valamint a sport, a mozgás és egészséges életmód népszerűsítése érdekében az olimpiai részvételre esélyes, tehetséges nyíregyházi sportolók 2020. december 31. napjáig megvalósuló felkészülési és versenyzési tevékenységekhez kapcsolódó költségek finanszírozása.
.
Pályázhatnak:
  • 14. életévét betöltött, nyíregyházi kötődésű, itt született vagy legalább 3 éve itt élő és/vagy tanuló, városunk színeiben sportoló, olimpiai kerettagsággal rendelkező sportoló,
  • illetve a felsorolt feltételeknek megfelelő sportolói tagsággal rendelkező, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet), továbbá sportszervezet, gazdasági társaság
.
A pályázattal kapcsolatos főbb információk:
Az Önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 206/2019. (XII.19.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Olimpiai felkészülés támogatása sorról) finanszírozza.
.
a.) Pályázati keretösszeg: 8.000.000 Ft
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének szempontjai:
Elbírálásnál meghatározó szempont a 2019-ean elért eredményesség és a 2020-ban várható országos és nemzetközi versenyeken való részvétel száma.
d.) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban az az önszerveződő közösség/ magánszemély
  • amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határozatában megállapította,
  • az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel, és ezt a Bizottság határozatában megállapította,
e.) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy naptári év időtartamban az az önszerveződő közösség/magánszemély
  • amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el, és ezt a Bizottság határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthető "Pályázati adatlap" című formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2020. február 6. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A” épület 108. Iroda- Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf. formátumban a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre
g.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra munkatársaitól ügyfélfogadási időben a 42/524-524/291 m. telefonszámon.
.
Elszámolható költségek: Felkészülési és versenyzési költségekkel kapcsolatos kiadások.
.
A pályázathoz csatolni kell
a) a támogatásra jogosult működésének igazolására: székhelye szerinti törvényszék által a hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát (magánszemélyek kivételével),
b) az önszerveződő közösség 2019. évi - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást, (magánszemélyek kivételével),
c) Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való megfelelésről, (pályázati adatlap 1. melléklete) (magánszemélyek kivételével),
d) Nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, (pályázati adatlap 2. melléklete) (magánszemélyek kivételével),
e) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén, (pályázati adatlap 3. melléklete) (magánszemélyek kivételével),
f) Nyilatkozat a de-minimis támogatásokról, (pályázati adatlap 4. melléklete) (magánszemélyek kivételével),
g) Nyilatkozat Áfa-levonási jogosultságról, (pályázati adatlap 5. melléklete) (magánszemélyek kivételével),
h) Nyilatkozat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról, (pályázati adatlap 6. melléklete) (magánszemélyek kivételével),
i) Nyilatkozat az Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról, (pályázati adatlap 7. melléklete) (magánszemélyek kivételével),
j) személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat. (pályázati adatlap 8. melléklete) (minden pályázó számára kötelező)
k) az egyesület által is ellenjegyzett szövetségi igazolás az olimpiai kerettagságra vonatkozóan (minden pályázó számára kötelező)
.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.
.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.
.
A fenti a), b) pontokban meghatározott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbi.
.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás:
Hiányosan benyújtott pályázat esetén, a hiánypótlási felhívást a kézbesítésétől számított 8 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat nem terjeszthető a Bizottság elé.
.
Támogatás folyósítása:
  • A 2 millió forintot meg nem haladó támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
  • 2 millió forint feletti támogatás utalása legalább 2 egyenlő részletben a hatályos városi sportrendelet előírásai alapján történik.
.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.
.
Jogorvoslati lehetőség:
A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony jön létre. A döntés ellen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.
.
A beérkezett pályázatokat tartalmazó előterjesztést a pályázati időszak zárónapját követő 45. napig a Bizottság soron következő ülésén bírálja el. A Bizottsági határozat helyben szokásos módon az Önkormányzat hivatalos honlapján www.varoshaza.nyiregyhaza.hu nyilvánosan elérhető a bizottsági ülést követően.
.
A Támogató értesítő okiratot küld a Támogatott részére a bizottsági döntésről a döntést követő 10 munkanapon belül.
.
A támogatásban részesülő szervezet a kapott támogatást csak a Bizottság által meghatározott célra használhatja fel.
.
A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség
A Pályázó tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.
.
A pályázó köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.
.
A pályázathoz csatolni kell a pályázati anyagban található, az adatok, személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.
.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.
.
Nyíregyháza, 2020. január 8.
.
Dr. Rákóczi Ildikó
elnök
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.