.
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
.
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
.
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
.
intézményvezető (magasabb vezető)
.
beosztás ellátására.
.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, legkorábban 2021. április 01-től 2026. március 31-ig szól.
.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Tokaji utca 3.
.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
.
Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézmény közfeladata: Bölcsődei intézményi ellátás (Gyvt.42.§), Gyermekek átmeneti otthona működtetése (Gyvt.50.§), Családok Átmeneti Otthona működtetése (Gyvt.51.§). Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat és alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelés az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, az intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás, továbbá a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt valamely munkakör.
.
Illetmény és juttatások:
.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet, az illetményhez kapcsolódó esetleges juttatások tekintetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározottak az irányadók.
.
Pályázati feltételek:
.
 • Főiskola,
 • büntetlen előélet
 • a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdés),
 • betöltött tizennyolcadik életév,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,
 • A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, az intézmény által ellátott feladatok tekintetében az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatása.
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ban meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,
 • a pályázó vállalja a szociális szakvizsga - a megbízás adásától számított - két éven belül történő megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül
.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
.
 • legalább 5 év vezetői tapasztalat,
 • szociális szakvizsga,
 • alapszintű számítástechnikai ismeretek,
 • vezetői engedély.
.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
.
 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza (mely tartalmazza a kapcsolattartásra használható elektronikus levélcímet, és telefonszámot),
 • a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
 • a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2) d), (2d), (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdés),
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát, és személyes adatait Nyíregyháza MJV Közgyűlésének tagjai, a Közgyűlés Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának tagjai, a KJT. a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdése szerinti bizottság tagjai, továbbá Nyíregyháza MJV. Polgármesteri Hivatalának a pályázati eljárásban közreműködő köztisztviselői megismerjék,
 • kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga - a kinevezés adásától számított - két éven belül történő megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül,
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ban meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1), (2) bekezdés, továbbá 43. § (1) bekezdés, és a 43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok
.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.
.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 10.
.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Emberi Erőforrás Menedzsment nyújt, a 42/524-567-os telefonszámon.
.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JKAB/49-1/2021., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
és
 • Elektronikus úton Emberi erőforrás menedzsment részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül
.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
.
A pályázókat a KJT-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bek. szerinti bizottság, továbbá Nyíregyháza MJV Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága hallgatja meg, és véleményezi a pályázatokat. A pályázatokról Nyíregyháza MJV Közgyűlése a bizottságok mérlegelési jogkörben kialakított javaslata alapján, mérlegelési jogkörében dönt.
.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
.
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hivatalos Honlapja - 2021. február 8.
.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
.
Magyarország Kormánya a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, és az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésére-, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolhatja. Közalkalmazotti kinevezés esetén a kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A Közgyűlés a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
a

a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.