Ma 2017. október 19., csütörtök,
Nándor napja van.

P á l y á z a t i  F e l h í v á s

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága Nevelési-oktatási és kulturális intézmények együttműködését segítő program megvalósítása érdekében pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: A pályázattal szeretnénk elősegíteni, hogy a nevelési-oktatási intézmények könnyebben tudják igénybe venni a kulturális és szórakoztatóparki tevékenységeket (Állatpark) folytató intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programjaikat.

A pályázat benyújtására jogosultak:
Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthat be bármely fenntartó által működtetett, nyíregyházi székhellyel rendelkező és tevékenységét ezen területen kifejtő nevelési-oktatási intézmény munkáját segítő civil szervezet.

Pályázati feltételek:
Jelen Pályázati Felhívás tartalmazza a pályázat benyújtásához szükséges minden feltételt.
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Adatlap letölthető a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat kaphatnak a Szociális és Köznevelési Osztályon.
A Pályázónak a pályázatában be kell mutatnia, hogy a civil szervezet milyen módon kapcsolódik az intézmény mindennapos feladataihoz, melyek az alapfeladatai.

A pályázathoz csatolni kell:
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai (munkaterv).
bb) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész vállalásának tervezett mértéke,
bc) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke,
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként – részletezve,
c) az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a tárgyévet megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága)
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
f) nyilatkozat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról, (pályázati adatlap 6. sz. melléklete),
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (pályázati adatlap 2. számú melléklete)
h) nyilatkozat de-minimis támogatásokról (pályázati adatlap 4. számú melléklete)
i) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat (pályázati adatlap 5 .számú melléklete)
j) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 7. sz. melléklete).

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.

Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás:
Hiányosan benyújtott pályázat esetén, a hiánypótlási felhívást a kézbesítésétől számított 8 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat elutasításra kerül.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag postán kérjük benyújtani ajánlott küldeményként, a jelen felhívás mellékleteként csatolt formanyomtatványok kitöltésével egy példányban.
Postai cím: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

A borítékon kérjük feltüntetni „KKSB-pályázat 2017”

A pályázat benyújtásának határideje:
Az év során folyamatosan, de legkésőbb 2017.október 31-ig.

A támogatás összege, mértéke:
Az önkormányzat a támogatást a 2017. évi költségvetésből biztosított köznevelési céltartalék terhére finanszírozza, a rendelkezésre álló összeg 1 millió Ft. Sikeres pályázat esetén írásbeli támogatási szerződés rögzíti a támogatást, valamint a Pályázó jogait és kötelezettségeit a támogatási szerződés teljesítésének ideje alatt. A pályázat önerőt nem igényel, de az elbíráláskor előnyt jelent az önerő nagysága.

Támogatási időszak:
Jelen pályázati felhívással meghirdetett program keretében támogathatóak a pályázat megjelenését követően 2017 évben megrendezésre kerülő programok.

A pályázatok elbírálásának határideje, elbírálás szempontrendszere, döntéshozó

A pályázatok elbírálása a benyújtás sorrendjében folyamatos, a keretösszeg erejéig.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
  • a HH, HHH-s gyermekek, tanulók száma, aránya
  • önerő nagysága
  • ÖKO Iskolai programban való részvétel igazolása
  • Nyíregyháza külterületén működő intézmény, civil szervezet
Pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága jogosult. A pályázattal kapcsolatban további információkat kaphatnak a Szociális és Köznevelési Osztályon.

A pályázatot kiíró szerv felhívja a pályázók figyelmét, hogy az elbírálás során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Szerződéskötés az elbírálást követő 60 napon belül történik.

A pályázat kiírója tájékoztatja, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelő módon, a határidőn túl benyújtott pályázó pályázatát érvénytelennek nyilváníthatja, valamint fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

- Pályázati adatlap

Halkóné dr. Rudolf Éva
Köznevelési, kulturális és Sport
Bizottság elnöke
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.