Ma 2018. január 16., kedd,
Gusztáv napja van.
Pályázati felhívás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján, pályázatot hirdet a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.)

intézményvezető (magasabb vezetői)

beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre 2018.03.01. napjától 2023.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.

Munkakör, vezetői beosztás megnevezése:
Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt valamely munkakör.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézmény közfeladata: Szociális étkeztetés / Szt. 62. § /, Házi segítségnyújtás / Szt. 63. § /, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / Szt. 65. § /, Közösségi ellátások / Szt. 65/A. § /, Támogató szolgálat / Szt. 65/C. § / Nappali ellátás biztosítása / Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pont /, Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja /, Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontja /, Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás / Szt. 68. § /, Fejlesztő foglalkoztatás (99/B. §), Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás (60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet).
Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat és alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, az intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Az illetményhez kapcsolódó esetleges juttatásokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város mindenkori tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza.

Pályázati feltételek:

 • Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében – az intézmény által biztosított szolgáltatások körében – az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban van, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előélet,
 • a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, ne álljon a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdés),
 • a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • betöltött tizennyolcadik életév,
 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatása,
 • a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális területen szerzett, legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
 • államilag elismert nyelvvizsga – bizonyítvánnyal igazolt idegen nyelv ismerete (angol),
 • szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2) d), (2d), (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdés),
 • képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló eredeti igazolás,
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát, és személyes adatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai, a Közgyűlés Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának tagjai, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdése szerinti bizottság tagjai, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a pályázati eljárás lebonyolításában közreműködő köztisztviselői megismerjék,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1), (2) bekezdés, továbbá 43. § (1) bekezdés, és a 43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés, és annak érintett bizottsága nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betöltésének várható időpontja: 2018.03.01. napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 01.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Emberi erőforrás menedzsmentje nyújt, a 06-42-524-524/ 567, 06-42-524-524/103 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, tértivevényes, ajánlott, elsőbbségi küldeményként, a pályázatnak Nyíregyháza Megyei Jogú Városa Önkormányzatának címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázat”. (A benyújtási határidő megtartottnak akkor minősül, ha a pályázó a pályázatát a felhívásban foglalt módon a benyújtási határidőként megjelölt nap végéig postára adja.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdése szerinti bizottság, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága hallgatja meg, és véleményezi a pályázatokat. A pályázatokról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. Közalkalmazotti kinevezés esetén a kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018.02.22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Közgyűlés a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.