Ma 2018. március 21., szerda,
Benedek napja van.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
Pályázatot hirdet

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a város természeti és épített környezetének megőrzése, a városszépítés, a környezetállapot javítását szolgáló kezdeményezések elősegítése és a környezettudatos életmódra nevelés támogatása érdekében, a Közgyűlésnek a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) számú rendelete alapján, az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére, pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: a város szépítésének, egyes városrészek rendezésének, parkosításának, virágosításának, valamint a környezet állapotának javítását elősegítő tevékenység, esemény, továbbá a környezettudatos életmód népszerűsítésének támogatása.

A pályázaton nyíregyházi székhelyű és Nyíregyházán működő civil szervezetek vehetnek részt.

Pályázhatnak:
  1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi C LXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
  2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázattal kapcsolatos főbb információk:
Az önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támogatást a 2018. évi költségvetésből biztosított pénzügyi alapból (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 1.875.000 Ft
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2018. december 31. napjáig megvalósuló programok kerülnek elbírálásra.
c.) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban az az önszerveződő közösség
- amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el.
- az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.
d.) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthető "Pályázati adatlap" című formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 159-es szoba) 2018. március 23. napjáig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A postai úton küldött munkákat kérjük, hogy lehetőség szerint gyűrődésmentesen, hajtások nélkül postázzák. A postán (tértivevénnyel) feladott pályázatok benyújtásának határideje a postai bélyegző dátuma. A borítékon fel kell tüntetni „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap pályázat” megnevezést.
e.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkatársától, Zákány Zoltántól, a 42/524-524 104-es melléken kérhető, e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

Elszámolható költségek:
  1. A környezet állapotának javítását elősegítő tevékenység, esemény támogatása.
  2. A környezettudatos életmód népszerűsítésének támogatása.
  3. Város szépítésének, parkosításának, virágosításának, valamint a környezet állapotának javítását elősegítő tevékenység.

A pályázathoz csatolni kell
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai (munkaterv).
bb) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész vállalásának tervezett mértéke,
bc) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke,
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként – részletezve,
c) az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a tárgyévet megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága)
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
f) nyilatkozat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról, (pályázati adatlap 6.sz.melléklete),
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
h) nyilatkozat de-minimis támogatásokról,
i) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,
j) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 7.sz.melléklete).

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.

Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
  • A szervezet rövid bemutatása, hogyan jelenik meg a környezetvédelem a szervezet tevékenységében (max. 2 oldal).
  • A választott terület pontos leírása, (program, akció, jeles nap, esemény, tevékenység) bemutatása, beszerzendő eszközök szükségességének indoklása (max. 4 oldal).
  • A pályázathoz kapcsolódó pályázati adatlap, valamint mellékeltek kitöltése.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás:
Hiányosan benyújtott pályázat esetén, a hiánypótlási felhívást a kézbesítésétől számított 8 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat nem terjeszthető a Közgyűlés elé.

Támogatás folyósítása:
A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
  • a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
  • a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.

Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fentiekben meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak (pályázati adatlap 7. sz. melléklete).

Pályázati támogatás összege:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret 1.875.000 Ft. Maximálisan pályázható összeg: 150.000 Ft.

Támogatás intenzitása:
A megítélt támogatási összeg 100%-a.  A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.

Jogorvoslati lehetőség:
A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony jön létre. A döntés ellen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.

A beérkezett pályázatokat a pályázati időszak zárónapját követő 45. napig ülésen a szakbizottságok indoklással ellátott javaslatait is tartalmazó előterjesztést a Közgyűlés soron következő ülésén bírálja el. A Közgyűlési határozat helyben szokásos módon az Önkormányzat hivatalos honlapján www.varoshaza.nyiregyhaza.hu nyilvánosan elérhető a közgyűlést követően.

A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a Közgyűlés által meghatározott célra használhatja fel.

A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség
A Pályázó tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.

A pályázó köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.

Nyíregyháza, 2018. február. 20.

Tormássi Géza sk.
Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.