Ma 2018. március 21., szerda,
Benedek napja van.
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Pályázatot hirdet

az Ifjúsági Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága a gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik támogatására irányuló helyi önszerveződő közösségek támogatása érdekében, a Közgyűlésnek a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Ifjúsági Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik támogatása. A pályázat keretében támogathatóak olyan programok, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, informális ifjúsági csoportok, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését. Előnyt élveznek a városi szintű rendezvények, illetve amelyek több iskola bevonásával valósulnak meg.

Nem kérhető támogatás táborok, sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az oktatási intézmények által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).

Pályázatot nyújthat be:
  1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkező és tevékenységét ezen területen kifejtő civil szervezetek.
  2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi C LXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
  3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
Támogatás nem igényelhető: ingatlan vásárlásához, építéshez, gépkocsi vásárláshoz, természetbeni juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénzbeli segélyre.

Nem részesíthető pénzügyi támogatásban négy naptári év időtartamban az a szervezet, amely:
  • az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el és ezt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban megállapította.
  • az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel és ezt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban megállapította.
Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.

A pályázattal kapcsolatos főbb információk:
a.) A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. - Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.

b.) A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán vehető át, vagy letölthető a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról.
c.) A pályázat keretében kizárólag a 2018. december 31. napjáig megvalósuló programok, rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.
d.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Korpai Tibor ügyintézőtől, a 42/524-524/169-es melléken kérhető.

Pályázati keretösszeg: 1.250.000 Ft, - azaz egymillió kettőszázötvenezer forint.

Az önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támogatást a 2018. évi költségvetésből biztosított pénzügyi alapból (Ifjúsági Alapból) finanszírozza.

Elszámolható költségek: Megrendezésre kerülő programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

El nem számolható költségek: ingatlan vásárlásának, építésének, gépkocsi vásárlásának költségei, természetbeni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutalvány, egyszeri pénzbeli segély.

Az elnyerhető költségvetési támogatás alsó és felső határa: 50.000 Ft-tól 1-250-000 Ft-ig.

Támogatás folyósítása: A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.

Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.

Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. - Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.

A pályázat hiánypótlása: Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívást a kézbesítéstől számított 5 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat elutasításra kerül.

Jogorvoslati lehetőség: A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony jön létre. A döntés ellen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi XCCC. törvényben meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.

A határidő után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.

A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatokat a pályázati időszak zárónapját követő 45. napig a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság indoklással ellátott javaslatait is tartalmazó előterjesztést a Közgyűlés soron következő ülésén bírálja el. A Közgyűlési határozat az Önkormányzat hivatalos honlapján www.varoshaza.nyiregyhaza.hu nyilvánosan elérhető a közgyűlést követően.

A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a Közgyűlés által meghatározott célra használhatja fel.

A pályázathoz csatolni kell:
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai (munkaterv),
bb) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész vállalásának tervezett mértéke,
bc) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke,
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként - részletezve.
c) az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a tárgyévet megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága),
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
f) nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 6.sz.melléklete),
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
h) nyilatkozat de-minimis támogatásokról,
i) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,
j) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 7.sz.melléklete).

A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség: A Pályázó tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.

A pályázó köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.
Nyíregyháza, 2018. február 19.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság elnöke
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.