Ma 2018. április 24., kedd,
György napja van.
P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET

A NYÍREGYHÁZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
2018. ÉVI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK és EU-s PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörében pályázatot hirdet a város köznevelési intézmények nemzetközi cserekapcsolatainak, és EU-s programjainak támogatására.

Pályázat célja: A nyíregyházi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak támogatása, ezen belül is kiemelten azokat a diákcseréket, és külföldi testvérintézményi együttműködéseket, amelyek hozzájárulnak a tanulók nyelvi ismereteinek a fejlesztéséhez, más országok kultúrájának a jobb megismeréséhez.

Pályázók köre: A pályázaton kizárólag Nyíregyháza közigazgatási területén belül működő köznevelési intézmények vehetnek részt, amelyek Nyíregyháza Város Önkormányzatának nemzetközi, kiemelten a testvér- és partnervárosi kapcsolatrendszerét erősítik.

Nem pályázhatnak civil szervezetek, alapítványok.

Nem kérhető támogatás működési költségre, kizárólagosan köznevelési program megvalósítására.

Nem részesíthető támogatásban az az intézmény:
  • amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
  • az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

Pályázati keretösszeg: 1.800.000 Ft
Az önkormányzat a köznevelési intézmények részére a támogatást a 2018. évi költségvetésében jóváhagyott Külügyi Céltartalékon belül elkülönített pályázati alapból finanszírozza.

Programonként maximálisan pályázható összeg: 100.000 Ft

A pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2018. január 1. és december 31. között megvalósuló programok kerülnek elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatos főbb információk:
Egy köznevelési intézmény több nemzetközi vonatkozású programjának megvalósítására is benyújthat pályázatot, de minden egyes programra külön pályázati adatlapot kell beadnia. A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthető, a Kulturális Osztály titkárságán személyesen átvehető "Pályázati adatlap" című formanyomtatványon, és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. - Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, Kulturális Osztály 137/A szoba) lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A postán (tértivevénnyel) feladott pályázatok benyújtásának határideje a postai bélyegző dátuma. A borítékon fel kell tüntetni A borítékon fel kell tüntetni a „Nemzetközi Kapcsolatok Pályázat” megnevezést.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától, Véghné Sinkovicz Ágnes külügyi referenstől kérhető (E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Tel: 42/524-527, szoba szám: 137/A).

A pályázat beadásának határideje: 2018. április 27.

A pályázathoz csatolni kell a következő mellékleteket:

- A pályázó pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes tájékoztatást tartalmaz az alábbiakról:

a) az intézmény által pályázott program célja, rövid ismertetése, programterv
b) az intézmény által pályázott program részletes költségkalkulációja, amely tartalmazza a pályázott programhoz kapcsolódó önrész vállalásának tervezett mértékét, és a programhoz kapcsolódó, más pályázati forrásokat, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértékét,
c) a pályázott összeg tervezett felhasználásáról, az Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként – részletezve,
d) a pályázó intézmény tárgyévet megelőző tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett nemzetközi csereprogramokra, elért eredményekre, valamint a tárgyévben tervezett külkapcsolatokra, programokra,

- Nyilatkozatokat:

1.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága),
2.) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
3)  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
4) nyilatkozat de-minimis támogatásokról,
5) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,
6) nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 6.sz.melléklete),
7) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 7.sz.melléklete).

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.
Amennyiben a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak (pályázati adatlap 7. sz. melléklete).

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
  • A pályázathoz kapcsolódó pályázati adatlap, valamint mellékletek kitöltése.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás:
Hiányosan benyújtott pályázat esetén, a hiánypótlási felhívást a kézbesítésétől számított 5 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat nem terjeszthető a Bizottság elé.

Támogatás folyósítása:
A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.

Támogatás intenzitása:
A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.

Elszámolható költségek:
A pályázat céljával összhangban álló programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások (személyszállítás, vendéglátás, programok szervezése, stb.)  

El nem számolható költségek:
Működési költségek, és kizárólagosan köznevelési programok.

Jogorvoslati lehetőség:
A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony jön létre. A döntés ellen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.

A beérkezett pályázatokat a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a pályázati időszak zárónapját követő ülésén bírálja el. A Bizottsági határozat helyben szokásos módon az Önkormányzat hivatalos honlapján www.varoshaza.nyiregyhaza.hu nyilvánosan elérhető.

A támogatásban részesülő intézmények a kapott támogatást csak a Bizottság által meghatározott célra használhatja fel.

A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség:
A Pályázó tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.

A pályázó köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.


Nyíregyháza, 2018. március 27.

Tormássi Géza
a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.