.
Tájékoztató a társasházak törvényességi felügyeletéről
.
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük részesítse előnyben az elektronikus, illetve telefonon történő kapcsolattartást. Amennyiben személyes ügyintézést tart szükségesnek időpontfoglalás előtt kérjük telefonon egyeztessen ügyintézőinkkel.
.
Kérdés esetén, telefonon a 42/524-560 és 42/524-524/171 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.
.
A jegyző társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletével kapcsolatos anyagi jogi szabályokat a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, míg az eljárásjogi szabályokat a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet tartalmazza.
.
A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.
.
A jogszabály meghatározza, hogy mire terjedhet ki az eljárás, így a törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház
.
 • alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
 • működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
 • működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.
.
A fentiek alapján a törvényességi felügyelet nem terjed ki többek között:
.
 • az olyan ügyre, melyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye,
 • a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére,
 • a közös képviselő tevékenységének, megbízatásának, díjazásának felülvizsgálatára,
 • közgyűlési határozat megalkotására,
 • közgyűlés összehívására vagy levezetésére,
 • közgyűlési határozat megváltoztatására vagy érvénytelenségének megállapítására,
 • közös képviselő leváltására, kinevezésére,
 • közös költséggel, vagy a társasház pénzügyi problémáival kapcsolatos kérdések vizsgálatára,
 • a közös képviselő és a tulajdonostársak közötti személyes ellentétek feloldására.
.
A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása:
.
A jegyző a törvényességi felügyeleti eljárást - eljárásra okot adó körülmény felmerülése esetén - hivatalból, vagy bejelentésre indíthatja meg a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül.
.
Bejelentéssel
.
 • a társasházi tulajdonostárs, valamint
 • a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet.
.
A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.
.
A bejelentő
.

a) a tulajdonostársi minőségét legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás,

.
b) a közös képviselői vagy intézőbizottsági elnöki tisztségét a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat
.
bejelentéssel egyidejűleg történő benyújtásával igazolja!
.
Ha a bejelentő a fentieket igazolja és a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja.
.
A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt.
.
A jegyző az eljárás során postai vagy elektronikus úton bekérheti vagy a helyszínen megtekintheti a társasház működésével kapcsolatos iratokat. Az iratokat a közös képviselő a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles a jegyző rendelkezésére bocsátani.
.
Kizárással kapcsolatos szabályok:
.
Az eljárás lefolytatásában nem vehet részt az a személy,
.
a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, vagy
.
b) akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.
.
A jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, amelyben
.
a) a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, vagy
.

b) a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzatnak, illetve képviselő-testületnek szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezete közös képviselőként vagy a társasház társasházkezelőjeként az eljárás érintettje.

.
A fenti esetek fennállását a jegyző hivatalból vizsgálja, valamely kizárási ok fennállása esetén a jegyző a kizárási okról történő tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül az ügy iratait − a kizárással kapcsolatos álláspontjával együtt − megküldi az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére. A fővárosi és megyei kormányhivatal az iratok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül dönt a kizárásról, szükség esetén − az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg − más jegyzőt jelöl ki.
.
A társasház törvényes működésének felülvizsgálata:
.
A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke a jegyző megkeresésre becsatolja az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat, melyeket a jegyző a törvényben biztosított hatáskörében és kérdések vonatkozásában megvizsgál.
.
A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn. Az eljárás lezárásáról a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.
.
Ha a jegyző az eljárás alapján a társasház működésének társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § (2) bekezdésébe ütközését állapítja meg, a Tt. 27/A. § (4) bekezdésének megfelelően írásbeli felhívást bocsát ki, melyben 60 napos határidő tűzésével megjelöli azokat a konkrét utasításokat, melyekkel a társasház törvényes működését helyre kell állítani.
.
A közös képviselő a felhívásról annak közlését követő 3 napon belül a társasházban jól látható helyen kifüggesztett hirdetmény formájában értesíti a tulajdonostársakat.
.
A felhívásban foglaltak teljesítését a jegyző ellenőrzi.
.
A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház
.
 • a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy
 • törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn.
.
Az eljárás megszüntetéséről a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.
.
Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen kell megindítani és a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint lefolytatni. A per a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.
 
a
a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.