Társasházak törvényességi felügyelete

Tájékoztató a társasházak törvényességi felügyeletéről

.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük részesítse előnyben az elektronikus, illetve telefonon történő kapcsolattartást. Amennyiben személyes ügyintézést tart szükségesnek időpontfoglalás előtt kérjük telefonon egyeztessen ügyintézőinkkel.

.

Kérdés esetén, telefonon a 42/524-560 és 42/524-524/171 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.

.

A jegyző társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletével kapcsolatos anyagi jogi szabályokat a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, míg az eljárásjogi szabályokat a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet tartalmazza.

.

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

.

A jogszabály meghatározza, hogy mire terjedhet ki az eljárás, így a törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

.

 • alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
 • működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
 • működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

.

A fentiek alapján a törvényességi felügyelet nem terjed ki többek között:

.

 • az olyan ügyre, melyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye,
 • a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére,
 • a közös képviselő tevékenységének, megbízatásának, díjazásának felülvizsgálatára,
 • közgyűlési határozat megalkotására,
 • közgyűlés összehívására vagy levezetésére,
 • közgyűlési határozat megváltoztatására vagy érvénytelenségének megállapítására,
 • közös képviselő leváltására, kinevezésére,
 • közös költséggel, vagy a társasház pénzügyi problémáival kapcsolatos kérdések vizsgálatára,
 • a közös képviselő és a tulajdonostársak közötti személyes ellentétek feloldására.

.

A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása:

.

A jegyző a törvényességi felügyeleti eljárást - eljárásra okot adó körülmény felmerülése esetén - hivatalból, vagy bejelentésre indíthatja meg a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül.

.

Bejelentéssel

.

 • a társasházi tulajdonostárs, valamint
 • a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet.

.

A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.

.

A bejelentő

.

a) a tulajdonostársi minőségét legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás,

.

b) a közös képviselői vagy intézőbizottsági elnöki tisztségét a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat

.

bejelentéssel egyidejűleg történő benyújtásával igazolja!

.

Ha a bejelentő a fentieket igazolja és a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja.

.

A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt.

.

A jegyző az eljárás során postai vagy elektronikus úton bekérheti vagy a helyszínen megtekintheti a társasház működésével kapcsolatos iratokat. Az iratokat a közös képviselő a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles a jegyző rendelkezésére bocsátani.

.

Kizárással kapcsolatos szabályok:

.

Az eljárás lefolytatásában nem vehet részt az a személy,

.

a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, vagy

.

b) akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

.

A jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, amelyben

.

a) a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, vagy

.

b) a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzatnak, illetve képviselő-testületnek szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezete közös képviselőként vagy a társasház társasházkezelőjeként az eljárás érintettje.

.

A fenti esetek fennállását a jegyző hivatalból vizsgálja, valamely kizárási ok fennállása esetén a jegyző a kizárási okról történő tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül az ügy iratait − a kizárással kapcsolatos álláspontjával együtt − megküldi az illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére. A fővárosi és vármegyei kormányhivatal az iratok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül dönt a kizárásról, szükség esetén − az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg − más jegyzőt jelöl ki.

.

A társasház törvényes működésének felülvizsgálata:

.

A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke a jegyző megkeresésre becsatolja az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat, melyeket a jegyző a törvényben biztosított hatáskörében és kérdések vonatkozásában megvizsgál.

.

A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn. Az eljárás lezárásáról a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.

.

Ha a jegyző az eljárás alapján a társasház működésének társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § (2) bekezdésébe ütközését állapítja meg, a Tt. 27/A. § (4) bekezdésének megfelelően írásbeli felhívást bocsát ki, melyben 60 napos határidő tűzésével megjelöli azokat a konkrét utasításokat, melyekkel a társasház törvényes működését helyre kell állítani.

.

A közös képviselő a felhívásról annak közlését követő 3 napon belül a társasházban jól látható helyen kifüggesztett hirdetmény formájában értesíti a tulajdonostársakat.

.

A felhívásban foglaltak teljesítését a jegyző ellenőrzi.

.

A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház

.

 • a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy
 • törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn.

.

Az eljárás megszüntetéséről a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.

.

Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen kell megindítani és a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint lefolytatni. A per a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.