Természetvédelmi szakhatósági állásfoglalások

Tájékoztató a jegyző természetvédelmi hatáskörében kiadott szakhatósági állásfoglalásáról

.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályi előírás alapján az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

.

Kérdés esetén, telefonon a 42/524-524/171 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.

.

A természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény 24 § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése három helyi rendeletben döntött védeni kívánt természeti érték, emlék vagy terület helyi védelem alá helyezéséről, melyek a következőek:

.

  • Nyíregyháza, Igrice-mocsár természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 44/1991.(1992.I.1.) számú önkormányzati rendelet,
  • Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 8/1998.(II.15.) önkormányzati rendelet, és
  • Az Oláh-rét Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 20/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet.

.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság keresi meg a jogszabályban kijelölt szakhatóságot a szakkérdés vonatkozásában állásfoglalás kiadására.

.

Az Ákr. 57. § alapján, ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. 
 

.

A szakhatósági állásfoglalás kiadására irányadó ügyintézési határidő 15 nap.

.

A jegyzőt természetvédelmi hatáskörében szakhatósági állásfoglalás kiadására az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) jelöli ki.

.

Az alábbiakban szakkérdés - típusonként ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat.

.

I. Villamosenergia-ipari szakkérdés

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, 382/2007.(XII.23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárás tekintetében, minden villamosenergia- ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében annak elbírálására, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, szakhatósági állásfoglalás kiadására a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése esetén a kérelemhez csatolni szükséges a nyomvonalkijelölési dokumentációt és a tervdokumentációt is.

.

II. Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó szakkérdés

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárásokban, minden építésügyi hatósági engedélyköteles sajátos építmény építése esetében annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, eljáró szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

III. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével) a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés vizsgálata céljából eljáró szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásokban, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, eljáró szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

A fenti jogszabály alapján tehát a jegyzőnek csak akkor van szakhatósági jogköre, ha a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, ebben az esetben szakhatósági állásfoglalást ad ki.

.

Amennyiben a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, a jegyző hatáskör hiányában a szakhatósági megkeresést végzéssel visszautasítja.

.

IV. Hírközlési szakkérdés

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárásában helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén annak elbírálására, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, eljáró szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

A fenti jogszabály alapján tehát a jegyzőnek csak akkor van szakhatósági jogköre, ha a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, ebben az esetben szakhatósági állásfoglalást ad ki.

.

Amennyiben a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, a jegyző hatáskör hiányában a szakhatósági megkeresést végzésben visszautasítja.

.

V. Útügyi szakkérdés

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén a települési önkormányzat jegyzőjét szakhatóságként jelöli ki annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

.

A fenti jogszabály alapján tehát a jegyzőnek csak akkor van szakhatósági jogköre, ha a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet, vagy értéket érint, ebben az esetben szakhatósági állásfoglalást ad ki.

.

Amennyiben a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, a jegyző hatáskör hiányában a szakhatósági megkeresést végzéssel visszautasítja.

.

VI. Vasúti és egyéb kötöttpályás építménnyel kapcsolatos szakkérdés

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló vasúti építmény esetén annak elbírálására, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, eljáró szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény engedélyezésére irányuló eljárásban helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén annak elbírálására, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, eljáró szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

A fenti jogszabály alapján tehát a jegyzőnek csak akkor van szakhatósági jogköre, ha a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet, vagy értéket érint, ebben az esetben szakhatósági állásfoglalást ad ki.

.

Amennyiben a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, a jegyző hatáskör hiányában a szakhatósági megkeresést végzéssel visszautasítja.

.

VII.Telekalakítással kapcsolatos szakkérdés

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve, annak elbírálására, hogy a telekalakítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, eljáró szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

A fenti jogszabály alapján tehát a jegyzőnek csak akkor van szakhatósági jogköre, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve, ebben az esetben szakhatósági állásfoglalást ad ki.

.

Amennyiben a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, a jegyző hatáskör hiányában a szakhatósági megkeresést végzésben visszautasítja.

.

VIII. Termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos szakkérdések

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, termőföld végleges/időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás során, ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található, annak elbírálására, hogy a végleges/időleges más célú hasznosítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, eljáró szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban, ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található, annak elbírálására, hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e, a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

A fenti jogszabály alapján tehát a jegyzőnek csak akkor van szakhatósági jogköre, ha a termőföld más célú hasznosítása olyan termőföldet érint, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található, ebben az esetben szakhatósági állásfoglalást ad ki.

.

Amennyiben a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, a jegyző hatáskör hiányában a szakhatósági megkeresést végzésben visszautasítja.

.

IX. Bányászati igazgatási szakkérdés

.

A Korm. rendelet 1. melléklet, szerint a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásában, ha a kérelemben megjelölt létesítmény helyi jelentőségű védett természeti területet érint vagy arra közvetlen hatást gyakorol, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, annak vizsgálatára, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, eljáró szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

.

A Korm. rendelet 1. melléklet:

.

A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos engedélyezési eljárásaiban; 
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is) iránti eljárásban; 
3. Bányatelek megállapítására irányuló eljárásban; 
4. Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban; 
5. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban és 
6. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárásban,

.

a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki eljáró szakhatóságként annak vizsgálatára, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.ha a bányahatósági eljárás helyi jelentőségű védett természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításához környezetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges. Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

.

A Korm. rendelet 1. melléklet:

.

1. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban; 
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezési eljárásában; 
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezési eljárásában; 
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárásában és 
5. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárásban

.

Ha a bányahatósági eljárás helyi jelentőségű védett természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges vagy a tevékenység tovább folytatásához környezetvédelmi működési engedély nem szükséges, annak vizsgálatára, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, eljáró szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.