.
Föld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő
közlésére vonatkozó eljárás
.
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük részesítse előnyben az elektronikus, illetve telefonon történő kapcsolattartást. Amennyiben személyes ügyintézést tart szükségesnek időpontfoglalás előtt kérjük telefonon egyeztessen ügyintézőinkkel.
.
Kérdés esetén, telefonon a 42/524-560 és 42/524-524/270 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.
.
Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közzététele
.
(1 db. kérelem, 4 db. adásvételi szerződés)
.
Föld eladása esetén a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlat alapján egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton közölni kell.
.
A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a felek aláírásától számított 8 napon belül kérelmet kell benyújtani, a 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (továbbiakban Földforgalmi tv.) 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (továbbiakban Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A közzétételi kérelmet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet mellékletében megjelölt formanyomtatványon kell benyújtani.
.
A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést. Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.
.
A Fétv. 17. § (1) bekezdése szerint az adás-vételi szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal a Földforgalmi törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott módon történő közlése során a szerződést négy eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez, amelyek közül egy példánynak a Földforgalmi törvény 8. §-a szerinti, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon (biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie.
.
Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.
.
A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül függeszti ki 60 napos időtartamra. A hirdetményi úton történő közlés a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel történik, egyúttal elektronikus tájékoztatót tesz közzé a www.magyarorszag.hu kormányzati honlapon.
.
Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adás-vételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem nyilatkozik.
.
Az elfogadó jognyilatkozat feltételei:
.
Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az elővásárlási jogosultság jogalapját, továbbá ha az elővásárlási jog törvényen alapul, akkor azt is, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az elővásárlási jogát. Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a Földtörvény 13-15. §-ban foglalt esetekben az ott előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13-15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően a jognyilatkozathoz csatolni kell. Az elfogadó jognyilatkozathoz - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is. Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmazni kell azt is, hogy a 18. § (2) bekezdés melyik pontjában meghatározott célból gyakorolják az elővásárlási jogukat.
.
A jegyző az adás-vételi szerződést a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.
.
A levételt követően a jegyző 8 napon belül az adás-vételi szerződéseket, az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait és a jognyilatkozatokról készített iratjegyzéket megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv (földhivatal) részére jóváhagyás céljából, vagy az eladó részére, amennyiben az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól.
.
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele
.
(1 db. kérelem, 3 db. haszonbérleti szerződés)
.
A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet mellékletében megjelölt formanyomtatványon a föld szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a haszonbérleti szerződéssel együtt, a felek aláírásától számított 8 napon belül. A haszonbérleti szerződésnek a haszonbérlő részéről tartalmaznia kell a Földforgalmi tv. 42. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 42. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell. Amennyiben a haszonbérleti szerződéshez térképi kimutatás is tartozik, azt a közzétételi kérelemhez a haszonbérleti szerződésekkel együtt csatolni kell.
.
Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint a haszonbérlet: a földrészlet területének egészére jött létre, vagy a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a Fétv. szerinti használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe, a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.
.
Osztatlan közös tulajdonban álló föld haszonbérlete esetén: ha haszonbérleti szerződéseket mindegyik tulajdonostárssal külön-külön kötötték meg, csatolni kell a haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve, a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, azok kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányad tekintetében különböznek. A közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.
.
A haszonbérleti szerződést három eredeti példányban kell benyújtani. A jegyző a haszonbérleti szerződést az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.
.
Az elfogadó jognyilatkozat feltételei:
.
Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá, ha az előhaszonbérleti jog törvényen alapul, akkor azt is, hogy az előhaszonbérletre jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát. Az elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is. Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmazni kell azt is, hogy milyen meghatározott célból gyakorolják az előhaszonbérleti jogukat.
.
A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.
.
A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.
.
Kapcsolódó jogszabályok:
.
- 2013. évi CXXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról
- 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelete az elővásárlási és haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és haszonbérleti szerződés hirdetményi úron történő közlésre vonatkozó eljárási szabályokról
- 2013. évi CCXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
 
a

a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.