Ma 2019. szeptember 16., hétfő,
Edit napja van.

Hagyatéki eljárások

Tartalom:

A nyilatkozatok számítógéppel kitölthetőek, de jelenleg elektronikusan nem beküldhetők.

Tisztelt Érdeklődő!

Ha Önnek elhunyt a hozzátartozója - vagy más miatt érintett -, és tanácstalan az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásokat illetően, e honlap keretei között reméljük hasznos információkkal szolgálunk.

Köszönjük a bizalmát, és fogadja részvétünket hozzátartozója halála miatt!

1. Eljárás ismertetése

A   hagyatéki eljárás a meghalt személy  vagyonában történő jogutódlást  állapítja meg   és igazolja. Az eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék, és ehhez az érdekeltek a kellő tájékoztatást megkapják.

A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs.
A hivatalunk eljárása a hagyaték átadásához szükséges adatfelvételre, illetve a tényállás tisztázására vonatkozik.

A meghalt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására – elsősorban - az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal jegyzője és az illetékes közjegyző jogosult.

Az eljárás megindítása, folyamata:

 • A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány beérkezésével, – de indulhat kérelmére is (pót).
 • A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző értesíti az eljárás megindulásáról, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja az ezzel kapcsolatos teendőiről.
 • A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot, illetve a leltár felvételéhez szükséges adatokat elsősorban a kiértesített hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet. Nyilatkozatot annak a hozzátartozónak célszerű tennie, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi öröklésre jogosultakról és a hagyatéki vagyonról.
 • A tényállás tisztázása és a szükséges adatok beszerzése (tulajdoni lap, ingatlan értékelés stb.) után kerül sor a leltár felvételére, ezt követően a teljes iratanyag továbbításra kerül a 15/1991. (XI.26.) IM rendelet szerinti illetékes közjegyzőhöz.
 • A közjegyző intézkedéseket tesz a tárgyalás előkészítésére, majd kitűzi az időpontot - ha az ügy alkalmas a tárgyalásra-, melyről minden öröklésben érdekeltet írásban (tértivevényes levél) értesít.
 • A hagyatéki tárgyalás után -a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően- – van lehetőség a hagyatéki vagyon tulajdonjogi rendezésére.

Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, a nyilatkozattétel akkor is kötelező az eljárás lezárása végett.
A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.
A hagyatéki leltár felvétel nem illeték,- és nem díjköteles
.

A hagyatékot leltározni kell, ha az elhaltnak:
 • belföldön fekvő ingatlan (lakás, garázs, föld, kert, telek, stb.) tulajdoni hányada van;
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedése van
 • lajstromozott vagyontárgya van (olyan ingó dolog vagy jog, melynek meglétét közhiteles nyilvántartás igazolja)– pl.: engedélyhez kötött gépjármű; lőfegyver; védett műalkotás; egyéb; nem tartoznak ide a bankok, pénzintézetek, biztosítók nyilvántartásai, az azokban fellelhető vagyon kérelemre leltározható.
 • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (jelenleg 300.000,-Ft/örökös) meghaladó értékű ingó vagyona.
 • ha az öröklésben érdekeltek között méhmagzat; vagy cselekvőképtelen; vagy korlátozottan cselekvőképes; vagy ismeretlen helyen lévő személy, akinek az öröklési érdeke veszélyeztetve van;
 • ha az örökhagyó halálakor -aktív, hivatását gyakorló- közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok volt
 • vagy az öröklésben érdekelt(ek) indokolt kérelmére.
 • Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag az örökösi minőségük igazolására van szükségük, öröklési bizonyítvány kiállítására kerülhet sor.
Az öröklési bizonyítvány kiállítása olyan helyzetek kezelésére szolgál, amikor leltározandó vagyon

a.) a hagyatékhoz tartozó ingóság értéke jelenleg az örökösönkénti 300.000,- Ft-ot nem éri e
b.) a hagyatéki vagyon értéke nem állapítható meg, vagy nincs hagyatéki vagyon, de az örökös vagy más érdekelt az eljárás lefolytatásához fűződő jogi érdekét valószínűsíti
c.) csak az örökhagyót megillető társadalombiztosítási ellátás (nyugdíj, segély, járadék stb.) a hagyaték tárgya,
d.) amennyiben a hagyaték tárgya kizárólag külföldi ingatlan, vagy olyan külföldön lévő ingóság, melynek átadására vonatkozóan a közjegyzőnek nincs joghatósága.

Hagyatéki eljárás lefolytatásának nincs helye, amennyiben:

 • nincs hagyatéki vagyon - és öröklési bizonyítvány kiállítását sem kérték– A „vagyontárgy” kifejezés szorosan értelmezendő, csupán aktívumról lehet szó, vagyontárgyon nem értelmezendők kötelezettségek, hagyatéki tartozások.
 • az elhunytnak tulajdoni joga nincs, csak özvegyi joga, tartási joga, vagy haszonélvezeti
  joga van bejegyezve bármely ingatlan tulajdoni lapjára, a bejegyzést a haláleset tényének igazolásával, az illetékes földhivatalnál a tulajdonos töröltetheti.
 • az elhunyt önkormányzati lakás főbérlője volt, a lakás kiürítésével, illetve a bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatosan az érintett lakás üzemeltetőjét kell felkeresnie Nyíregyházi Városüzemeltető- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.– 4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4. szám alatt.
 • az elhunyt a haláleset hónapjában esedékes nyugdíját nem vette át, és van vele azonos lakcímen lakó, közös háztartásban élt házastársa, egyenes ági rokona, aki közvetlenül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól – 1820 Budapest – kérheti a járandóság kifizetését.
 • az elhunyt értéktől függetlenül olyan számlával, betéttel, biztosítással rendelkezett melyre haláleseti kedvezményezett került megjelölésre, a megjelölt kedvezményezett az adott pénzintézetnél vagy biztosítónál személyesen eljárhat.
 • az elhunyt csak személyes használati tárgyakkal és ruhaneműkkel rendelkezett.


2. Póthagyatéki eljárás


 • Póthagyatéki eljárás lefolytatására akkor kerülhet sor, ha már volt hagyatéki eljárás, és annak befejezése után kerül elő olyan vagyontárgy, amely hagyatéki eljárás tárgya még nem volt. A „vagyontárgy” kifejezés szorosan értelmezendő, csupán aktívumról lehet szó. Vagyontárgyon nem értelmezendők kötelezettségek, hagyatéki tartozások. Nincs helye póthagyatéki eljárás lefolytatásának elszámolásra, hitelezői igényre, kötelesrész igényre stb.
 • A póthagyaték, eljárás tekintetében megegyezik az alap hagyatékra vonatkozó eljárással. Azzal a különbséggel: csak kérelemre indul, és ebben az esetben a kezdeményező félnek igazolnia kell a halálozás tényét, a hagyatéki vagyon meglétét, illetve az eljárás lefolytatásához fűződő jogos érdekét valószínűsíteni köteles.
 • A póthagyatéki eljárást a hagyatéki eljárás megindítására jogosultak kérhetik, illetve az eljáráshoz szükséges adatokat a kérelmező kötelezettsége szolgáltatni.


3. Eljáráshoz szükséges dokumentumok


Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárást a hozzátartozó nyilatkozata alapján folytatjuk le!

Kérjük, amennyiben kéri az eljárás lefolytatását, akkor az I. számú nyilatkozatot; amennyiben nem kéri az eljárás lefolytatását, akkor a II. számú nemleges nyilatkozatot (az abban megjelölt mellékletekkel) juttassa vissza kitöltve.


A hagyatéki eljárások kitöltendő dokumentumai:


A nyilatkozatok számítógéppel kitölthetőek, de jelenleg elektronikusan nem beküldhetők!


Fontos!!!


A nyilatkozatban szereplő adatok igazolására vonatkozó csatolandó dokumentumok:

 • az örökhagyó halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • póthagyaték esetén a korábbi hagyatékátadó végzés másolata
 • amennyiben az örökhagyó halálakor -aktív, hivatását gyakorló- közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok volt az erre vonatkozó igazolás másolata (kamarai tag nyilvántartás, gyámhatósági határozat)
 • a törvényes képviselő adatai, ha kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő érdekelt van az öröklésre jogosultak között (gyámhatósági határozat);
 • ha méhmagzat érdekelt van, az erre vonatkozó igazolások;
 • végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési -, ajándékozási szerződés másolata - pénz- és hitelintézettel szemben fennálló követelésre vonatkozó igazolás másolata (számlakivonat, kötvénymásolat, értékpapír másolata, takarékbetétkönyv másolata, szerződés elszámolás másolata stb.)
 • biztosításból eredő követelésből eredő igazolások (kötvény másolat, díjközlő másolat)
 • MVH regisztrációból adódó követelésre vonatkozó igazolások (regisztrációs lap, támogatás igénylésére, vagy odaítélésére vonatkozó dokumentumok stb.)
 • pénztári tagságból eredő követelés igazolása: lakás-takarék, magánnyugdíj, egészség biztosítás stb. (tagi értesítő, egyenlegközlő stb.)
 • gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség (cégkivonat, alapító okirat másolat); Nyilatkozat arra vonatkozóan, szükségesnek ítéli-e hagyatéki ügygondnok bevonását az eljárásba;
 • hatósági nyilvántartásban szereplő jármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, hajó, mezőgazdasági haszongép stb. forgalmi engedély másolata;
 • egyéb nyilvántartásban szereplő vagyontárgy (pl. marhalevél; lőfegyver, műkincs; védett műalkotás stb.) ezek meglétét igazoló dokumentum másolata
 • az örökhagyót még megillető járandóságokra vonatkozó igazolások ((nyugdíjas törzsszám; munkáltatói letéti igazolás; megállapító határozat; levél, stb.)
 • életvitelszerűen külföldön tartózkodó öröklésben érdekelt magyarországi kézbesítés-megbízói meghatalmazása
 • jogi képviselet esetén ügyvédi meghatalmazás
 • hitelezői igény bejelentés és egyéb tartozásokra vonatkozó dokumentumok másolata (temetési számla, hitel- vagy pénzintézeti szerződés vagy kimutatás, elszámolás, nyilatkozat, nyilvántartáson kívüli tulajdonjogi igényt megalapozó irat (pl.adásvételi szerződés), házassági vagyonközösségi igény esetén( pl. házassági anyakönyvi kivonat), egyéb tartozásokra vonatkozó igénybejelentés vagy iratok másolata

 

4. Eljárási illetékek
A hagyatéki leltár felvétel nem illeték,- és nem díjköteles.


5. Ügyintézés:

Az ügyintézés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
”(”B” épület fszt. 3. szoba)

Levelezési címe: Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 4401 Nyíregyháza, Pf. 83.

Telefon: (42) 524-524/145. mellék

Ügyintézők:

Hegedüsné Fedor Sára ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Kupásné Torhán Judit ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Szilágyi-Kozma Ildikó ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8-12 és 13-16:30
kedd: 8-12
szerda: 8-12 és 13-16:30
péntek: 8-12 óra között

Az ügyintézés ideje: az ügy bonyolultságától függően (15 perctől akár 1,5 óráig is eltarthat)

 


 

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Mi vár még ránk hozzátartozónk halála után?

A hozzátartozónk elvesztése miatt érzett fájdalmunkban és gyászunkban szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy nekünk kell az elhalt életútjának lezárásában közreműködni.

A lezárás főbb szakaszai:
 • a halál tényének megállapítása (orvos, halottkém, bírói út)
 • a halál anyakönyvezése a halál helye szerinti önkormányzatnál, vagy hazai anyakönyvezés külföldön elhaltak tekintetében
 • temetési szertartás intézése
 • temetés
 • hagyatéki eljárás (az elhalt vagy a saját lakóhely szerint illetékes önkormányzati hivatalnál)
 • ha szükséges ‐ közjegyzői eljárás az elhalt lakóhelye szerint illetékes közjegyzőnél.
Fontos lehet: a haláleset (nem csak a temetés) kapcsán felmerült számlával igazolt költségek hagyatéki tehernek minősülnek, és csökkenti az illetékalapot.

2. Ki indítja az eljárást?

 • Hivatalból indul - a halál mint természetes esemény bekövetkezése esetén: a halottvizsgálatot végző orvos köteles a halál helye szerinti önkormányzat jegyzője nevében eljáró anyakönyvvezetőnek a halottvizsgálati bizonyítvány két példányával bejelenteni. A haláleset anyakönyvezése után, az anyakönyvvezető a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányát továbbítja az elhalt utolsó bejelentett állandó lakcíme szerinti önkormányzat jegyzője nevében eljáró hagyatéki ügyintézőnek. Ő a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozónak 30 napon belül értesítést küld.
 • Kérelemre indul - a halál mint jogi tény esetén: a hagyatéki eljárás megindítását az is kezdeményezheti akinek az eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, ezt a jogi érdekét viszont valószínűsíteni, illetve a halál tényét anyakönyvi kivonattal, vagy holtnak nyilvánító végzéssel, vagy a halál tényét megállapító bírói határozattal igazolni köteles.


3. Melyik polgármesteri hivatal illetve jegyző az illetékes?


 • Az illetékesség kérdését az ügyintéző hivatalból vizsgálja. Az általános elv: A belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt, vagy az nem állapítható meg, belföldi elhalálozásának helye, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik.
 • Az eljárás megindítására illetékes lehet még a hozzátartozó lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzője, azzal a kikötéssel, hogy azt köteles továbbítani a teljes eljárás lefolytatására illetékes hivatalnak.


4. Mi a helyzet, ha az elhalt külföldi vagy kettős állampolgár?


 • Amennyiben a hagyatéki ügynek nemzetközi vonatkozása van, elsődlegesen a joghatóság kérdésében kell állást foglalni. Azt, hogy a konkrét ügyben magyar közjegyző eljárhat-e, a joghatóság szabályozási szintjeinek megfelelően nemzetközi szerződések (viszonossági gyakorlat), illetve a hazai jog (Nmjtvr.) alapján kell eldönteni. Ha az örökhagyó 2015. augusztus 17-én vagy azt követően hunyt el, az európai uniós tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező örökhagyó utáni öröklésre pedig az új EU Öröklési-R. joghatósági szabályai az irányadóak.
 • Európai Öröklési bizonyítvány igényléséhez formanyomtatvány vagy azzal azonos adattartalmú kérelem szükséges. (1329/2014/EU végrehajtási rendelet 4. számú melléklet)


5. Mi a helyzet, ha magyar állampolgár külföldön halálozik el?


 • Magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálát Magyarországon is anyakönyveztetni kell –ezt nevezik Hazai anyakönyvezésnek.
 • A hazai anyakönyvezést az illetékes konzuli képviseleten, illetőleg a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell kérni.


6. Miért én kaptam értesítést vagy idézést? A többiek miért nem kaptak?


 • Mert a hatóság előtt csak a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozó ismert, továbbá a hagyatékkal kapcsolatos meghallgatáshoz/adatszolgáltatáshoz – egy hozzátartozó megjelenése elegendő, de a jogszabály nem zárja ki, több hozzátartozó nyilatkozattételét.


7. Mi a teendő, ha nem én vagyok az, aki érdemben nyilatkozni tud?


 • Két lehetőség van. Az egyik, hogy átadja a megkeresésünket az arra illetékes hozzátartozónak, vagy jelzi az ügyintézőnek, annak a személynek nevét és pontos lakcímét, aki érdemi információval rendelkezik a hagyatékra vonatkozóan.


8. Mi a teendő, ha nem felel meg az idézés időpontja?


 • Kérjük hogy, ezt minél hamarabb jelezze az ügyintézőnek, és lehetőség van új időpont egyeztetésre.


9. Mennyi időt vesz igénybe az ügyintézés? Az ügyintézők betartják a kiküldött időpontot?


 • Az ügy bonyolultságától függően (a legegyszerűbb esetben) 15 perc, de akár másfél óra is lehet. Mivel a hozzátartozó meghallgatásáig semmilyen adat nem áll rendelkezésünkre az elhalt hagyatékára, és az öröklésre jogosultak adataira vonatkozóan, ezért nem áll módunkban az ügyintézés pontos idejének meghatározása sem.


10. Kinek jelezhetem az ügyintézéssel kapcsolatos véleményemet?


Fogadja részvétünket, és ha a hagyatéki ügyintézés során bármilyen vélt vagy valós sérelem érte, ezúton kérünk elnézést, de kérjük hogy, véleménye kialakításakor vegye figyelembe hogy, az asztal másik oldalán ülő is csak ember, munkájában túlterhelt és egyéni gondokkal küszködő.

 

Tisztelettel:


Közvetlen felettes – Dr. Grósz Péter – Igazgatási osztályvezető
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Tel: (42) 524‐560
e‐mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Dr. Szemán Sándor – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Tel: (42) 524‐530
e‐mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Munkánk igazi elismerése a pozitív visszajelzés!


11. Mi a hagyatéki leltár, és mikor van rá szükség?

 

 • A hagyatéki leltár egy olyan – jogszabályban meghatározott – kötött formátumú jegyzőkönyv, melynek szabatosan tartalmaznia kell az örökhagyó személyére és vagyonára vonatkozó adatokat, továbbá mindazokat az adatokat, amelyek a hagyaték átadásához, az öröklési illeték kiszabásához és az esetleges jegyzői eljáráshoz szükségesek.
 • Az alapeljárásnak csak az elhalt nevéhez kötődő ‐ ingó és ingatlan – vagyon (rész vagy teljes tulajdonjog) a tárgya.
 • A leltár felvételére akkor is szükség van, ha csak az örökösi minőségünket akarjuk igazoltatni – ezt nevezik = öröklési bizonyítványnak. (pl. bírósági perhez, az elhalt képviseletének ellátásához, stb.)
 • Kiegészítő eljárást ‐ helyszíni ingóságok leltározását – csak az alábbi estekben foganatosítunk:
 1. Biztosítási intézkedésként, ha a hatóságnak nincs hozzátartozóról tudomása és a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak veszélyeztetve vannak.
 2. Vagy ha, a hagyatékban érintett kiskorú, gondnokság alatt álló vagy ismeretlen helyen tartózkodó érdekei veszélyeztetve vannak.
 3. Írásban benyújtott kérelemre, ha az öröklésre jogosultak között vita van a hagyatéki vagyont illetően,
 4. Vagy, ha a hagyatéki hitelező nyújt be ilyen kérelmet, azzal a megkötéssel, hogy a várható hagyatéki vagyon értékét meghaladja az ő igénye.


12. Mi a helyzet ha, az elhalt csak személyes használati tárgyakkal, ruhaneműivel illetve 300.000,‐Ft érték alatti ingósággal rendelkezett?


 • Ebben az esetben is nyilatkozattételi kötelezettsége van a hozzátartozónak,de nincs szükség a hagyaték közjegyző általi átadására.
 • Ennek eleget tehet, az értesítő levéllel kiküldött – vagy a honlapról letöltött –nemleges nyilatkozat kitöltésével és visszajuttatásával.
 • A nemleges nyilatkozat alapján lezárásra kerül az eljárás.

 


13. Miért lényeges, hogy az öröklésre jogosultak között van‐e méhmagzat, kiskorú, gondnokolt vagy ismeretlen helyen tartózkodó?


 • A Magyar Állam hogy, az Alkotmányban – mint alaptörvényben ‐ megfogalmazott emberi és állampolgári jogok érvényesítésére esélyegyenlőséget biztosítson, azok számára, akik érdekeik képviselése szempontjából hátrányos helyzetű csoportot képeznek (mint a kérdésben felsoroltak), pozitív diszkriminációként külön jogszabályokkal (pl: családjogi‐, gyermekvédelmi törvény, stb.) védi ezen polgárait.
 • A hagyatéki eljárásban ez úgy jut érvényre, hogy ha az öröklésre jogosultak között méhmagzat, kiskorú, gondnokolt, vagy ismeretlen helyen tartózkodó van, akkor az örökhagyó ingóságait is leltározni kell, sőt ha ilyen esetben érdekellentét is fenn áll, akkor helyszíni ingó leltár kitűzésére is sor kerül.
 • Valamint, ha a védett csoportba tartozó, és a törvényes képviselője között áll fenn érdekellentét, akkor ügygondnok bevonása is szükséges az eljárásba. Ügygondnok közreműködése szükséges akkor is, ha nincs törvényes képviselője az említetteknek.
 • Az ügygondnok kijelölése hivatalból történik (gyámhivatali hatáskör), az eljárásban való részvétele általában a közjegyzői eljárásra terjed ki.


14. Mit tegyek, ha tartozott nekem az elhalt?
vagy Köteles vagyok‐e az elhalt tartozását megörökölni?


 

 • Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőnek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.
 • Az örökös – több örökös esetén egyetemlegesen – a hagyatéki költségekért és a hagyatéki eljárás költségeiért saját vagyonával is felel.
 • Fentiek alapján, ha az elhaltnak ön felé ki nem elégített tartozása van, akkor írásban kell ezt az igényét jelezni a hivatalunk felé ezt nevezik hagyatéki hitelezői igénynek.
 • A hozzátartozó ezt az igényt a hagyatéki tárgyalás alkalmával elismeri, vagy továbbiakban polgári peres eljárás keretein belül tisztázzák az igény jogosultságát.


15. Ki értékeli fel az elhalt ingatlanát, és kell‐e érte fizetni?


 

 • A hagyatékban érintett ingatlanokban az örökhagyó tulajdoni részarányának felértékelését –Adó‐ értékbizonyítvány elkészítését ‐ , az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat erre kijelölt ügyintézője végzi.
 • Az értékelés hivatalból történik a hagyatéki vagyon tisztázása érdekében.
 • Az eljárásnak ez a része díj‐ és illetékmentes.


16. Ki lesz a közjegyző?


A közjegyzők illetékességét ‐ a 15/1991. (XI.26.) IM rendelet alapján – az elhalálozás hónapja határozza meg.

Nyíregyházán hat közjegyzői iroda működik, az alábbiak szerint:

 • Január és július hónapban elhaltak tekintetében:
Dr. Fekete Valéria
Cím: 4400 Nyíregyháza, Síp u. 12. fsz/3‐4.
tel: 42/504‐700 fax: 42/504‐701
e‐mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 • Február és augusztus hónapban elhaltak tekintetében:

Dr. Görögné Dr. Siket Krisztina
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 27.
Tel/fax: 42/506-396
e‐mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 • Március és szeptember hónapban elhaltak tekintetében:

Dr. Papp Klára
Cím: 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 7.
tel: 42/461‐161 fax: 42/462‐016
e‐mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 • Április és október hónapban elhaltak tekintetében:

Dr. Petraskó István
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 1/3.
tel: 42/311‐749 fax: 42/506‐606
e‐mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 • Május és november hónapban elhaltak tekintetében:

Dr. Szim Erzsébet
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/a. 1/3.
tel: 42/504‐966 fax: 42/504‐967
e‐mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 • Június és december hónapban elhaltak tekintetében:

Molnárné Dr. Jánvári Ildikó
Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 25.
Tel/fax: 42/411‐563; 411‐560
e‐mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 


17. Hol tehetek észrevételt a közjegyzői eljárással kapcsolatosan?


 

 • Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Cím: 1026 Budapest, Pasaréti u. 16.
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf.:836
Tel: (1) 489‐4880; fax: (1) 356‐7052
E‐mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 • A nyíregyházi közjegyzők a Miskolci Közjegyzői Kamarához tartoznak.

Cím: 3530 Miskolc, Reményi u. 1. 1/16.
Tel/fax: (46) 354‐643
E‐mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


19. Mi a törvényes öröklés rendje?


 

 • Örökölni törvény vagy végintézkedés alapján lehet. Amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg. Végintézkedés hiányában az öröklés rendjére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Ha más örökös nincs, vagy az öröklésre jogosultak visszautasítják az örökséget, a hagyaték az államra száll, vagyis a Magyar Állam lesz a törvényes örökös.
A törvényes öröklés rendjét
 • A 2014. március 15. előtt elhaltak esetében a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza:
 1. Törvényes örökös elsősorban az örökhagyó gyermeke
 2. Ha nincs leszármazó, akkor a házastárs örököl
 3. Leszármazók és házastárs hiányában az örökhagyó szülői örökölnek
 4. Leszármazóknak és házastársnak, szülőknek és szülők leszármazóinak hiányában, törvényes örökösök az örökhagyó nagyszülői
 5. Ha sem az örökhagyó nagyszülője, sem a nagyszülőktől leszármazó nem örökölhet, törvényes örökösök az örökhagyó távolabbi felmenői
 6. Ha más örökös nincs a hagyaték az államra száll.

 

 • A 2014. március 15. után elhaltak esetében az újPtk. szerint:


Törvényes öröklés általános rendje a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) szerint


Az örökösök köre: az öröklés: megjegyzés:
I. leszármazók A teljes hagyatékra kiterjed, házastárs hiánya vagy kiesése esetén
II. házastárs öröklése leszármazók mellett a házastársat megillető rész:
- holtig tartó haszonélvezeti jog az öh-val közösen lakott lakáson és a hozzátartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, ÉS egy gyermekrész a hagyaték többi részéből;
- a haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető;
- osztályos egyezségben a házastársat megillető gyermekrész haszonélvezeti joggal kiváltható
a házastárs kiesése:
- ha az örökség megnyílta kor: már nem él, vagy a házastársak között nem állt fenn az életközösség, és annak visszaállítására nem volt kilátás;
- a kiesésre az hivatkozhat, aki a kiesés folytán maga örökölne, vagy reá rótt kötelezettségtől mentesülne
III. házastárs öröklése
szülő mellett
a házastársat megillető rész:
- az öh-val közösen lakott lakás ÉS a hozzátartozó berendezési és felszerelési tárgyak 1/1-ben
- a hagyaték többi részének 1/2-e (másik 1/2-re a szülők fejenként egyenlő arányban)
- az öröklésből kiesett szülő része
IV. házastárs egyedüli öröklése teljes egészében örököl, ha:
- leszármazó nincs vagy nem örökölhet
- szülő kiesése folytán
- nincs ági vagyon, ill. ági örökös
V. szülő és a szülő leszármazójának öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
- leszármazó és házastárs nincs vagy nem örökölhet
- szülő kiesése folytán - az őt megillető részre - a leszármazói egyenlő arányban
ha a kiesett szülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet:
- egyedül a másik szülő, vagy annak leszármazói örökölnek
VI. nagyszülő és a nagyszülő leszármazójának öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
- leszármazó, házastárs, szülő és szülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet
- nagyszülő kiesése folytán - az őt megillető részre - a leszármazói egyenlő arányban
ha a kiesett nagyszülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet:
- helyette nagyszülőpárja, ha ő is kiesett, akkor leszármazója örököl
- nagyszülőpár kiesése esetén a másik nagyszülőpár, vagy leszármazójuk
VII. dédszülő és a dédszülő leszármazójának öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
- leszármazó, házastárs, szülő és szülőtől leszármazó,nagyszülő és nagyszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet
- dédszülő kiesése folytán - az őt megillető részre - a leszármazói egyenlő arányban
ha a kiesett dédszülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet:
- helyette dédszülőpárja, ha ő is kiesett, akkor leszármazója örököl
- dédszülőpár kiesése esetén a többi dédszülőpár, vagy leszármazójuk
VIII. távolabbi felmenők öröklése teljes egészében örökölnek fejenként egyenlő aranyban, ha:
- dédszülő és dédszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet
IX. az állam szükségképpeni öröklése más örökös hiányában az állam a törvényes örökös nem illeti meg az örökség visszautasításának joga


20. Mi az ági öröklés?Ági öröklésről akkor beszélünk:

 • Ha nem az örökhagyó leszármazója a törvényes örökös, és az örökhagyóra valamelyik felmenőjéről öröklés vagy ingyenes juttatás útján hárult vagyontárgy ági öröklés alá esik. Ági öröklésnek van helye testvértől vagy a testvér leszármazójától örökölt vagy ingyenesen szerzett vagyontárgyra is, ha a vagyontárgyat a testvér vagy a testvér leszármazója az örökhagyóval közös felmenőjétől örökölte vagy ingyenesen kapta. A szülő örökli azokat a vagyontárgyakat, amelyek róla vagy felmenőjéről hárultak az örökhagyóra. A kieső szülő helyén leszármazói a törvényes öröklés általános szabályai szerint örökölnek.

Fontos lehet: Kisajátítási kártalanítás, földrendezés vagy áttelepítés során, csere címén juttatott ingatlan akkor sem ági jellegű, ha az eredeti ingatlan az volt. A vagyontárgy ági jellegét annak kell bizonyítania, aki arra ezen a címen öröklési igényt támaszt.


21. Mit tehetek, ha kihagytak az öröklésre jogosultak közül?


 

 • A hagyatéki végzés jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül –az illetékes közjegyzőnél– kezdeményezheti a hagyatéki végzés hatályon kívül helyezését, és a hagyaték újra tárgyalását.
 • 1 éven túl polgári peres úton érvényesítheti igényét.

 


22. Mit tehetek, ha az eljárással kapcsolatosan még van kérdésem?Forduljon bizalommal hivatalunk hagyatéki ügyintézőihez, akár ügyfélfogadási időben személyesen, vagy – munkaidőben telefonon, illetve e‐mailben.


Elérhetőségek:


Az ügyintézés helye:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
”B” épület fszt. 3. szoba
Telefon: (42) 524‐524/145. mellék


Ügyintézők:

Hegedüsné Fedor Sára ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Kupásné Torhán Judit ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Szilágyi-Kozma Ildikó ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Tamás Dorottya ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )


Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8‐12:00 és 13‐16:30
kedd: 8‐12:00
szerda: 8‐12:00 és 13‐16:30
péntek: 8‐12:00 óra között

Az ügyintézés ideje:

az ügy bonyolultságától függően (15 perctől akár 1,5 óráig is eltarthat)

 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.