Ma 2019. szeptember 16., hétfő,
Edit napja van.
.
Telephely engedélyezése, bejelentése
.
A Kormány a telephelyek engedélyezésére, illetve a telephelyek működésének bejelentésére irányuló eljárások lefolytatására a települések jegyzőjét jelöli ki. Nyíregyháza közigazgatási területén a jegyző hatáskörét a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya gyakorolja.
.
A jegyző hatásköre a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. Korm. rendelet értelmében a rendelet 1. és 2. számú mellékletében megfogalmazott tevékenységek folytatására terjed ki. Amely gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység a mellékletben nem szerepel, arra a jogszabály alapján bejelentést tenni, vagy engedélyt kérni nem kell.
.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) a rendeletben meghatározottak szerint folytatható.
.
1.) Bejelentés köteles tevékenység a Korm. rendelet
.
- 1. mellékletében meghatározott ipari tevékenység;
- 2. mellékletében meghatározott ipari tevékenység, ha az a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen folytatott ipari tevékenység, vagy a nem ipari területen folytatott ipari tevékenység akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
.
2.) A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott további ipari tevékenységek csak engedély alapján folytathatók.
.
Az ipari tevékenység bejelentése
.
A bejelentés tartalmi követelményei:
.
- Az ipari tevékenység végzőjének neve; székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
- Telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme
- Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
- Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
 • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket
 • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert
 • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést
- Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
.
A bejelentéshez csatolni kell:
.
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
3. a meghatározott mértékű eljárási költség megfizetéséről szóló igazolás
.
Javasoljuk, hogy a bejelentés benyújtása előtt keressék meg a Főépítészi Osztályt annak egyeztetése érdekében, hogy a tevékenység az adott telepen folytatható-e, mivel az Igazgatási Osztály a bejelentett ipari tevékenység esetén köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
.
A bejelentés benyújtását követően a hatóság a bejelentett tevékenységet nyilvántartásba veszi és az önkormányzat honlapján közzé teszi. A nyilvántartásba vételt követően az erről szóló igazolást megküldi a bejelentőnek.
.
Engedélyköteles ipari tevékenység engedélyezése
.
Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményei:
.
- Az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
- Telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme
- Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
- Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
 • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket
 • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert
 • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést.
- Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
- Környezetvédelmi tervfejezet
.
A kérelemhez csatolni kell:
.
 • a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak „A működési engedély iránti kérelem tartalmi követelményei” című részének 4. pontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • a meghatározott mértékű eljárási költség megfizetéséről szóló igazolás
.
A kérelem alapján hatóságunk engedélyezési eljárást folytat le, melynek során szakhatósági megkeresést végez, megtekinti a helyszínt és a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a telephely engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról.
.
Az engedély megadása esetén a tevékenység folytatását a hatóság nyilvántartásába rögzíti, és az önkormányzat honlapján közzé teszi.
.
A telephely üzemeltetőjének bejelentési kötelezettsége (Adatváltozás, megszűnés bejelentése)
.
Ha a telephely engedély megadását, valamint a bejelentésköteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételét követően változás következik be a kérelmező, bejelentő, valamint a telephely adataiban, azt az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. (A telephely használatára jogosult személyében bekövetkező változást az új jogosultnak kell bejelentenie.)
.
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. Az ipari tevékenységet a jegyző törli a nyilvántartásból.
.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmeket elektronikus formában a NYIRHAZA hivatali kapu címére kell megküldeni E- papír szolgáltatással. A kérelem beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyeket elektronikusan kitöltve, tud hatóságunkhoz eljuttatni.
.
Telephely engedélyezése, bejelentése nyomtatványai:
.
.
Kérdés esetén, telefonon az 524-524/178 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.
.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a telephelyen a kereskedelmi jogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet is kívánnak folytatni, úgy arra vonatkozóan külön bejelentést kell tenniük vagy kérelmet kell benyújtaniuk hatóságunkhoz. Az erre vonatkozó tájékoztatást a „Kereskedelmi eljárások” menüpont alatt találják.
.
1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez
.
1. alsóruházat gyártása
2. ágybetét gyártása
3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
4. bőr, szőrme kikészítése
5. bőrruházat gyártása
6. csap, szelep gyártása
7. csapágy, erőátviteli elem gyártása
8. csiszolótermék gyártása
9. csomagolás
10. egészségügyi kerámia gyártása
11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
12. egyéb bútor gyártása
13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
15. egyéb kerámiatermék gyártása
16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
17. egyéb műanyagtermék gyártása
18. egyéb nem vas fém gyártása
19. egyéb papír-, kartontermék gyártása
20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
24. elektronikus orvosi berendezés gyártása
25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
26. evőeszköz gyártása
27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
28. építési betontermék gyártása
29. építési gipsztermék gyártása
30. épületasztalos-ipari termék gyártása
31. falemezgyártás
32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
33. fűtőberendezés, kemence gyártása
34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
35. gépjárműjavítás, -karbantartás
36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
37. háztartási kerámia gyártása
38. háztartási villamos készülék gyártása
39. hangszergyártás
40. illóolajgyártás
41. irodabútor gyártása
42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
43. irodai papíráru gyártása
44. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
45. játékgyártás
46. kerámiacsempe, -lap gyártása
47. kerámia szigetelő gyártása
48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
50. konyhabútorgyártás
51. kőmegmunkálás
52. kötéláru gyártása
53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása 54. kötött, hurkolt kelme gyártása
55. lábbeligyártás
56. lakat-, zárgyártás
57. munkaruházat gyártása
58. műszaki kerámia gyártása
59. műszaki textiláru gyártása
60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
61. nem villamos háztartási készülék gyártása
62. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
63. orvosi eszköz gyártása
64. papír csomagolóeszköz gyártása
65. parkettagyártás
66. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
67. síküveg továbbfeldolgozás
68. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
69. számítógép, perifériás egység gyártása
70. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
71. szerszámgyártás
72. szőrmecikk gyártása
73. tároló fatermék gyártása
74. testápolási cikk gyártása
75. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
76. táskafélék, szíjazat gyártása
77. textilszálak fonása
78. textilszövés
79. textil, szőrme mosása, tisztítása
80. tűzálló termék gyártása
81. villamos világítóeszköz gyártása
.
2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez
.
1. acélcsőgyártás
2. acél tárolóeszköz gyártása
3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása
4. bányászati, építőipari gép gyártása
5. dohánytermék gyártása
6. egyéb gumitermék gyártása
7. előre kevert beton gyártása
8. égetett agyag építőanyag gyártása
9. festék, bevonóanyag gyártása
10. fémalakítás, porkohászat
11. fém épületelem gyártása
12. fémfelület-kezelés
13. fémmegmunkálás
14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
15. fémszerkezet gyártása
16. fémtartály gyártása
17. fűrészárugyártás
18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
19. gőzkazán gyártása
20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
21. habarcsgyártás
22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
23. hidegen hajlított acélidom gyártása
24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
25. hidegen húzott acélhuzal gyártása
26. hidegen húzott acélrúd gyártása
27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28. huzaltermék gyártása
29. kohászati gép gyártása
30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
31. kötőelem, csavar gyártása
32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
34. kőolaj-feldolgozás
35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
43. mész-, gipszgyártás
44. motorkerékpár gyártása
45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
46. műanyag csomagolóeszköz gyártása
47. műanyag építőanyag gyártása
48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
52. nemesfémgyártás
53. ólom, cink, ón gyártása
54. papírgyártás
55. papíripari gép gyártása
56. ragasztószergyártás
57. rézgyártás
58. szálerősítésű cement gyártása
59. száloptikai kábel gyártása
60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
61. szőnyeggyártás
62. tapétagyártás
63. tisztítószer gyártása
64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
65. vegyi szál gyártása
66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
67. nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
68. veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.