Ipari telep engedélyezése, bejelentése

Ipari telep engedélyezése, bejelentése
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályi előírás alapján az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
Kérdés esetén, telefonon a 42/524-524 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.
A Kormány az ipari telepek engedélyezésére, illetve a telepek működésének bejelentésére irányuló eljárások lefolytatására a települések jegyzőjét jelöli ki. Nyíregyháza közigazgatási területén a jegyző hatáskörét a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya gyakorolja.
A jegyző hatásköre a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet értelmében a rendelet 1. és 2. számú mellékletében megfogalmazott tevékenységek folytatására terjed ki. Amely gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység a mellékletben nem szerepel, arra a jogszabály alapján bejelentést tenni, vagy engedélyt kérni nem kell.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) a rendeletben meghatározottak szerint folytatható.
1.) Bejelentés köteles tevékenység a Korm. rendelet
- 1. mellékletében meghatározott ipari tevékenység; 
- 2. mellékletében meghatározott ipari tevékenység, ha az a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen folytatott ipari tevékenység, vagy a nem ipari területen folytatott ipari tevékenység akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
2.) A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott további ipari tevékenységek csak engedély alapján folytathatók.
Az ipari tevékenység bejelentése
A bejelentés tartalmi követelményei:

- Az ipari tevékenység végzőjének neve; székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma 
- Telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme 
- Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek) 
- Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:

 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
 • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket
 • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert
 • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést

- Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével

A bejelentéshez csatolni kell:
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) 
2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat 
 
Javasoljuk, hogy a bejelentés benyújtása előtt keressék meg a Főépítészi Osztályt annak egyeztetése érdekében, hogy a tevékenység az adott telepen folytatható-e, mivel az Igazgatási Osztály a bejelentett ipari tevékenység esetén köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. 
A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
A bejelentés benyújtását követően a hatóság a bejelentett tevékenységet nyilvántartásba veszi és az önkormányzat honlapján közzé teszi. A nyilvántartásba vételt követően az erről szóló igazolást megküldi a bejelentőnek.
Engedélyköteles ipari tevékenység engedélyezése
Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményei:

- Az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma 
- Telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme 
- Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek) 
- Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:

 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
 • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket
 • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert
 • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést.

- Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelöléséve 
- Környezetvédelmi tervfejezet

A kérelemhez csatolni kell:
 • a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak „A működési engedély iránti kérelem tartalmi követelményei” című részének 4. pontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának (5000 forint) átutalásról kiállított igazolást, amit Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 11744003-15731766 számú számlájára kell átutalni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az ingatlan helyrajzi számát, továbbá a "telepengedély díja" szöveget.
A kérelem alapján hatóságunk engedélyezési eljárást folytat le, melynek során szakhatósági megkeresést végez, megtekinti a helyszínt és a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a telephely engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról.
Az engedély megadása esetén a tevékenység folytatását a hatóság nyilvántartásába rögzíti, és az önkormányzat honlapján közzé teszi.
Az ipari telep üzemeltetőjének bejelentési kötelezettsége (Adatváltozás, megszűnés bejelentése)
Ha a telepengedély megadását, valamint a bejelentésköteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételét követően változás következik be a kérelmező, bejelentő, valamint a telep adataiban, azt az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. (A tele használatára jogosult személyében bekövetkező változást az új jogosultnak kell bejelentenie.)
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. Az ipari tevékenységet a jegyző törli a nyilvántartásból.
Az adatváltozás, illetve a megszűnés bejelentése illetékmentes.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmeket elektronikus formában a NYIRHAZA hivatali kapu címére kell megküldeni E- papír szolgáltatással. A kérelem beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyeket elektronikusan kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni.
Telephely engedélyezése, bejelentése nyomtatványai:
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az ipari telepen a kereskedelmi jogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet is kívánnak folytatni, úgy arra vonatkozóan külön bejelentést kell tenniük vagy kérelmet kell benyújtaniuk hatóságunkhoz. Az erre vonatkozó tájékoztatást a „Kereskedelmi eljárások” menüpont alatt találják.
1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez
1. alsóruházat gyártása 
2. acél tárolóeszköz gyártása 
3. ágybetét gyártása 
4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 
5. bányászati, építőipari gép gyártása 
6. bőr, szőrme kikészítése 
7. bőrruházat gyártása 
8. csap, szelep gyártása 
9. csapágy, erőátviteli elem gyártása 
10. csiszolótermék gyártása 
11. csomagolás- 
12. egészségügyi kerámia gyártása 
13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 
14. egyéb bútor gyártása 
15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 
16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
17. egyéb kerámiatermék gyártása 
18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása 
19. egyéb műanyagtermék gyártása 
20. egyéb nem vas fém gyártása 
21. egyéb papír-, kartontermék gyártása 
22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 
23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni 
24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés 
25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 
26. elektronikus orvosi berendezés gyártása 
27. előre kevert beton gyártása 
28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása 
29. evőeszköz gyártása 
30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 
31. építési betontermék gyártása 
32. építési gipsztermék gyártása 
33. épületasztalos-ipari termék gyártása 
34. falemezgyártás 
35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 
36. fém épületelem gyártása 
37. fémmegmunkálás 
38. fémszerkezet gyártása 
39. fémtartály gyártása 
40. fűrészáru-gyártás 
41. fűtőberendezés, kemence gyártása 
42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 
43. gépjárműjavítás, -karbantartás 
44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 
45. gőzkazán gyártása 
46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása 
47. hangszergyártás 
48. háztartási kerámia gyártása 
49. háztartási villamos készülék gyártása 
50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 
51. hidegen hajlított acélidom gyártása 
52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 
53. hidegen húzott acélhuzal gyártása 
54. hidegen húzott acélrúd gyártása 
55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 
56. kohászati gép gyártása 
57. kötőelem, csavar gyártása 
58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása 
59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 
60. huzaltermék gyártása 
61. illóolajgyártás 
62. irodabútor gyártása 
63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 
64. irodai papíráru gyártása 
65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 
66. játékgyártás 
67. kerámiacsempe, -lap gyártása 
68. kerámia szigetelő gyártása 
69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása 
70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 
71. konyhabútorgyártás 
72. kőmegmunkálás 
73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 
74. kötéláru gyártása 
75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása 
76. kötött, hurkolt kelme gyártása 
77. lábbeligyártás 
78. lakat-, zárgyártás 
79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 
80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása 
82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása 
83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása 
84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 
85. motorkerékpár gyártása 
86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor) 
87. munkaruházat gyártása 
88. műanyag csomagolóeszköz gyártása 
89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 
90. műszaki kerámia gyártása 
91. műszaki textiláru gyártása 
92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 
93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 
94. nem villamos háztartási készülék gyártása 
95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek 
96. orvosi eszköz gyártása 
97. papíripari gép gyártása 
98. parkettagyártás 
99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása) 
100. síküveg továbbfeldolgozás 
101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása 
102. száloptikai kábel gyártása 
103. számítógép, perifériás egység gyártása 
104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely 
105. szerszámgyártás 
106. szőnyeggyártás 
107. szőrmecikk gyártása 
108. tároló fatermék gyártása 
109. testápolási cikk gyártása 
110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása 
111. táskafélék, szíjazat gyártása 
112. textilszálak fonása 
113. textilszövés 
114. textil, szőrme mosása, tisztítása 
115. tűzálló termék gyártása 
116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása 
117. villamos világítóeszköz gyártása 
118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása
2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez
1. acélcsőgyártás 
2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása 
3. dohánytermék gyártása 
4. egyéb gumitermék gyártása 
5. égetett agyag építőanyag gyártása 
6. festék, bevonóanyag gyártása 
7. fémalakítás, porkohászat 
8. fémfelület-kezelés 
9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek 
10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása 
11. habarcsgyártás 
12. kőolaj-feldolgozás 
13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 
14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás 
15. mész-, gipszgyártás 
16. műanyag építőanyag gyártása 
17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 
18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása 
19. nemesfémgyártás 
20. papír csomagolóeszköz gyártása 
21. papírgyártás 
22. ólom, cink, ón gyártása 
23. ragasztószergyártás 
24. rézgyártás 
25. szálerősítésű cement gyártása 
26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártás 
27. tapétagyártás 
28. tisztítószer gyártása 
29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 
30. vegyi szál gyártása 
31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 
32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 
 
Ügyfélkapun történő kérelem benyújtás az alábbi linken érhető el: E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL