.
Ipari telep engedélyezése, bejelentése
.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályi előírás alapján az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
.
Kérdés esetén, telefonon a 42/524-524 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.
.
A Kormány az ipari telepek engedélyezésére, illetve a telepek működésének bejelentésére irányuló eljárások lefolytatására a települések jegyzőjét jelöli ki. Nyíregyháza közigazgatási területén a jegyző hatáskörét a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya gyakorolja.
.
A jegyző hatásköre a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet értelmében a rendelet 1. és 2. számú mellékletében megfogalmazott tevékenységek folytatására terjed ki. Amely gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység a mellékletben nem szerepel, arra a jogszabály alapján bejelentést tenni, vagy engedélyt kérni nem kell.
.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) a rendeletben meghatározottak szerint folytatható.
.
1.) Bejelentés köteles tevékenység a Korm. rendelet
.
- 1. mellékletében meghatározott ipari tevékenység;
- 2. mellékletében meghatározott ipari tevékenység, ha az a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen folytatott ipari tevékenység, vagy a nem ipari területen folytatott ipari tevékenység akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
.
2.) A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott további ipari tevékenységek csak engedély alapján folytathatók.
.
Az ipari tevékenység bejelentése
.
A bejelentés tartalmi követelményei:
.
- Az ipari tevékenység végzőjének neve; székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
- Telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme
- Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
- Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
 • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket
 • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert
 • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést
- Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
.
A bejelentéshez csatolni kell:
.
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
.
Javasoljuk, hogy a bejelentés benyújtása előtt keressék meg a Főépítészi Osztályt annak egyeztetése érdekében, hogy a tevékenység az adott telepen folytatható-e, mivel az Igazgatási Osztály a bejelentett ipari tevékenység esetén köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
.
A bejelentés benyújtását követően a hatóság a bejelentett tevékenységet nyilvántartásba veszi és az önkormányzat honlapján közzé teszi. A nyilvántartásba vételt követően az erről szóló igazolást megküldi a bejelentőnek.
.
Engedélyköteles ipari tevékenység engedélyezése
.
Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményei:
.
- Az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
- Telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme
- Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
- Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
 • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket
 • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert
 • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést.
- Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelöléséve
- Környezetvédelmi tervfejezet
.
A kérelemhez csatolni kell:
.
 • a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak „A működési engedély iránti kérelem tartalmi követelményei” című részének 4. pontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának (5000 forint) átutalásról kiállított igazolást, amit Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 11744003-15731766 számú számlájára kell átutalni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az ingatlan helyrajzi számát, továbbá a "telepengedély díja" szöveget.
.
A kérelem alapján hatóságunk engedélyezési eljárást folytat le, melynek során szakhatósági megkeresést végez, megtekinti a helyszínt és a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a telephely engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról.
.
Az engedély megadása esetén a tevékenység folytatását a hatóság nyilvántartásába rögzíti, és az önkormányzat honlapján közzé teszi.
.
Az ipari telep üzemeltetőjének bejelentési kötelezettsége (Adatváltozás, megszűnés bejelentése)
.
Ha a telepengedély megadását, valamint a bejelentésköteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételét követően változás következik be a kérelmező, bejelentő, valamint a telep adataiban, azt az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. (A tele használatára jogosult személyében bekövetkező változást az új jogosultnak kell bejelentenie.)
.
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. Az ipari tevékenységet a jegyző törli a nyilvántartásból.
.
Az adatváltozás, illetve a megszűnés bejelentése illetékmentes.
.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmeket elektronikus formában a NYIRHAZA hivatali kapu címére kell megküldeni E- papír szolgáltatással. A kérelem beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyeket elektronikusan kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni.
.
Telephely engedélyezése, bejelentése nyomtatványai:
.
.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az ipari telepen a kereskedelmi jogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet is kívánnak folytatni, úgy arra vonatkozóan külön bejelentést kell tenniük vagy kérelmet kell benyújtaniuk hatóságunkhoz. Az erre vonatkozó tájékoztatást a „Kereskedelmi eljárások” menüpont alatt találják.
.
1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez
.
1. alsóruházat gyártása
2. acél tárolóeszköz gyártása
3. ágybetét gyártása
4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
5. bányászati, építőipari gép gyártása
6. bőr, szőrme kikészítése
7. bőrruházat gyártása
8. csap, szelep gyártása
9. csapágy, erőátviteli elem gyártása
10. csiszolótermék gyártása
11. csomagolás-
12. egészségügyi kerámia gyártása
13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
14. egyéb bútor gyártása
15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17. egyéb kerámiatermék gyártása
18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
19. egyéb műanyagtermék gyártása
20. egyéb nem vas fém gyártása
21. egyéb papír-, kartontermék gyártása
22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
26. elektronikus orvosi berendezés gyártása
27. előre kevert beton gyártása
28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
29. evőeszköz gyártása
30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
31. építési betontermék gyártása
32. építési gipsztermék gyártása
33. épületasztalos-ipari termék gyártása
34. falemezgyártás
35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
36. fém épületelem gyártása
37. fémmegmunkálás
38. fémszerkezet gyártása
39. fémtartály gyártása
40. fűrészáru-gyártás
41. fűtőberendezés, kemence gyártása
42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
43. gépjárműjavítás, -karbantartás
44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
45. gőzkazán gyártása
46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
47. hangszergyártás
48. háztartási kerámia gyártása
49. háztartási villamos készülék gyártása
50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
51. hidegen hajlított acélidom gyártása
52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
53. hidegen húzott acélhuzal gyártása
54. hidegen húzott acélrúd gyártása
55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
56. kohászati gép gyártása
57. kötőelem, csavar gyártása
58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
60. huzaltermék gyártása
61. illóolajgyártás
62. irodabútor gyártása
63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
64. irodai papíráru gyártása
65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
66. játékgyártás
67. kerámiacsempe, -lap gyártása
68. kerámia szigetelő gyártása
69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
71. konyhabútorgyártás
72. kőmegmunkálás
73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
74. kötéláru gyártása
75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
76. kötött, hurkolt kelme gyártása
77. lábbeligyártás
78. lakat-, zárgyártás
79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
85. motorkerékpár gyártása
86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
87. munkaruházat gyártása
88. műanyag csomagolóeszköz gyártása
89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
90. műszaki kerámia gyártása
91. műszaki textiláru gyártása
92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
94. nem villamos háztartási készülék gyártása
95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
96. orvosi eszköz gyártása
97. papíripari gép gyártása
98. parkettagyártás
99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
100. síküveg továbbfeldolgozás
101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
102. száloptikai kábel gyártása
103. számítógép, perifériás egység gyártása
104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
105. szerszámgyártás
106. szőnyeggyártás
107. szőrmecikk gyártása
108. tároló fatermék gyártása
109. testápolási cikk gyártása
110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
111. táskafélék, szíjazat gyártása
112. textilszálak fonása
113. textilszövés
114. textil, szőrme mosása, tisztítása
115. tűzálló termék gyártása
116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
117. villamos világítóeszköz gyártása
118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása
.
2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez
.
1. acélcsőgyártás
2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása
3. dohánytermék gyártása
4. egyéb gumitermék gyártása
5. égetett agyag építőanyag gyártása
6. festék, bevonóanyag gyártása
7. fémalakítás, porkohászat
8. fémfelület-kezelés
9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
11. habarcsgyártás
12. kőolaj-feldolgozás
13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
15. mész-, gipszgyártás
16. műanyag építőanyag gyártása
17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
19. nemesfémgyártás
20. papír csomagolóeszköz gyártása
21. papírgyártás
22. ólom, cink, ón gyártása
23. ragasztószergyártás
24. rézgyártás
25. szálerősítésű cement gyártása
26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártás
27. tapétagyártás
28. tisztítószer gyártása
29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
30. vegyi szál gyártása
31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
.
Ügyfélkapun történő kérelem benyújtás az alábbi linken érhető el: E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL
 
a
a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.