.
Környezetvédelmi eljárások
.
Zaj- és rezgésvédelmi hatósági eljárások
Elhagyott hulladékkal kapcsolatos eljárások
.
Zaj- és rezgésvédelmi hatósági eljárások
.
Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 4 § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője az alábbi esetekben rendelkezik hatáskörrel:
.
a) az alábbi gazdasági tevékenységek esetén zajhatárérték megállapítása és vizsgálata: épületek építése, egyéb építmények építése, speciális szaképítés, gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, nagykereskedelem, kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár), szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, reklám, piackutatás, építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés, alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység, sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység
b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésének vizsgálata; valamint
c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésének vizsgálata valamennyi, az adott épületen belüli, illetve az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén a fent felsorolt gazdasági tevékenységeknél.
.
A Rendelet hatálya nem terjed ki:
.
a) a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényekre,
b) a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre,
c) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre,
d) közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre,
e) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre,
f) a vallási tevékenység végzésére,
g) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre.
.
Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok:
.
Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól (jegyző) környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
.
A jegyző környezetvédelmi hatósági hatáskörét Nyíregyház Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztálya gyakorolja.
.
A kérelem adattartalmát a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete határozza meg.
.
Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha
a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség,
vagy
b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.
.
A környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület.
.
Az üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek a „jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról” című nyomtatványon. A környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.
.
Amennyiben a hatásterület kijelölése során a hatóság megállapítja, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 89. § alapján közhírré tétel útján történő közlésnek van helye, úgy a zajhatárérték megállapításáról szóló határozatról az érintetteket közhírré tétel útján értesíti. Az érintetteket megilleti a jogorvoslati jog.
.
Amennyiben a döntéssel szemben törvényes határidőn belül nem érkezik fellebbezés, úgy a hatóság a határozatot véglegesíti és erről értesíti a kérelmezőt.
.
A közhírré tett határozatok a hivatal hirdetőtábláján, illetve honlapján 15 napra kerülnek kifüggesztésre.
.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a zajhatárérték megállapítására vonatkozó engedély megléte nem mentesít az egyéb jogszabályok hatálya alá tartozó engedélyek beszerzése, illetve bejelentések megtétele alól. (Pl.: kereskedelmi hatósági bejelentések megtétele, rendezvénytartási engedély kérelem benyújtása, stb.)
.
A megállapított zajkibocsátási határérték túllépésének jogkövetkezményei:
.
Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi.
.
A jegyző zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető
.
a) az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a jegyző által megállapított kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően - túllépi,
b) az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében az épületen belüli, jogszabályban megállapított zajterhelési határértékeket túllépi,
c) az építési zajforrás esetén a zajterhelési határértéket túllépi,
d) a rezgésterhelési határértéket túllépi,
e) a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
f) a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változásbejelentési kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti.
.
Ügyintézés:
.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmek csak elektronikus úton nyújthatók be. A kérelem beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyeket vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni e-papírhoz való csatolással.
.
Környezetvédelmi eljárások nyomtatványai:
.
.
A dokumentumok elektronikusan kitölthetőek!
.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy jogszabályi előírás alapján az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
.
Kérdés esetén, telefonon a 42/524-524/277 és a 42/524-524/392 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.
.
Vonatkozó jogszabályok:
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról,
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
.
Ügyfélkapun történő kérelem benyújtás az alábbi linken érhető el: E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL
 
a
a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.