Ma 2019. szeptember 16., hétfő,
Edit napja van.

Környezetvédelmi eljárások


  • Zaj- és rezgésvédelmi hatósági eljárások
  • Elhagyott hulladékkal kapcsolatos eljárások

 

Zaj- és rezgésvédelmi hatósági eljárások

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 4 § (1) bekezdése alapján a szerinti települési önkormányzat jegyzője az alábbi esetekben rendelkezik hatáskörrel:

  • a, Az alábbi gazdasági tevékenységek esetén zajhatárérték megállapítása és vizsgálata 41 épületek építése, 42 egyéb építmények építése, 43 speciális szaképítés, 45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, 46 nagykereskedelem, 47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár), 55 szálláshely szolgáltatás, 56 vendéglátás, 73 reklám, piackutatás, 81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés, 90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység, 93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység
  • b, a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésének vizsgálata; valamint
  • c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésének vizsgálata
  • ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
  • cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az alábbi gazdasági tevékenységeknél.


A Rendelet hatálya nem terjed ki:
a) közterületi rendezvényre,
b) a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre,
c) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre,
d) közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre,
e) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre, valamint
f) a vallási tevékenység végzésére.

Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok:
Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól (jegyző) környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A kérelem adattartalmát a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha
a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

A környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület.

A környezeti zajforrást üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles bejelenteni a jegyzőnek a változást követő 30 napon belül.

Az üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek a „jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról” című nyomtatványon. A környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A megállapított zajkibocsátási határérték túllépésének jogkövetkezményei:
Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi.

A jegyző zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető
a) az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a jegyző által megállapított kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően - túllépi,
b) az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében az épületen belüli, jogszabályban megállapított zajterhelési határértékeket túllépi,
c) az építési zajforrás esetén a zajterhelési határértéket túllépi,
d) a rezgésterhelési határértéket túllépi,
e) a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
f) a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változásbejelentési kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti.

Az eljárás illetéke, menete:
A kérelem illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv XIII. melléklete alapján 5.000 Ft.

A kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal B épület fsz. 4. számú irodájában.

Amennyiben a hatásterület kijelölése során a hatóság megállapítja, hogy az eljárásban több mint ötven ügyfél vesz részt, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 63. § (1) bekezdése alapján a jegyző közmeghallgatást tart, melyről hirdetményi úton értesíti az érintetteket.

A zajhatárérték megállapításáról szóló határozatról az érintettek szintén hirdetményi úton értesülnek. Az érintetteket megilleti a jogorvoslati jog.

Amennyiben a döntéssel szemben törvényes határidőn belül nem érkezik fellebbezés, úgy a hatóság a határozat jogerős példányát megküldi a kérelmezőnek.

A hirdetmények a hivatal hirdetőtábláján illetve honlapján 15-15 napra kerülnek kifüggesztésre.

Vonatkozó jogszabályok:
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról,
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról,

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a zajhatárérték megállapítására vonatkozó engedély megléte nem mentesít az egyéb jogszabályok hatálya alá tartozó engedélyek beszerzése illetve bejelentések megtétele alól. (Pl.: kereskedelmi hatósági bejelentések megtétele, rendezvénytartási engedély kérelem benyújtása, stb.)

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelem csak papír alapon nyújtható be. A kérelem beadásához rendelkezésre áll az alábbi nyomtatvány, melyet vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postai úton.


Környezetvédelmi eljárások nyomtatványai:


A dokumentumok elektronikusan kitölthetőek!

 

Kérdés esetén, telefonon az 524-524/284 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.

 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.