Talált tárgyak

TALÁLT TÁRGYAKKAL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADATOK

.

Ügyleírás

.

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A találónak a talált dologra vonatkozó igénybejelentését az átadással egyidejűleg kell megtennie. Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a talált dolog kiadása 3 hónap letelte után válik lehetségessé (ez alatt az idő alatt azt a jegyző megőrzi).

.

Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos, bérlő, használó) figyelmét arra, hogy a talált tárgy feletti rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog, használati jog) hitelt érdemlően igazolnia kell (például okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel), és csak ennek vizsgálatát követően kerülhet kiadásra a tárgy, egy átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.

.

Illetékesség 
A találás helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

.

Szükséges okiratok 
- természetes személy találó vagy átvételre jogosult esetén: személyazonosító okmányai

.

Az ügyet intéző osztály 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Főosztály, Igazgatási Osztály 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük részesítse előnyben az elektronikus, illetve telefonon történő kapcsolattartást. Amennyiben személyes ügyintézést tart szükségesnek időpontfoglalás előtt kérjük telefonon egyeztessen ügyintézőinkkel.

.

Kérdés esetén, telefonon a 42/524-560 és 42/524-524/270 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.

.

Ügyintézés díja 
Az eljárás illetékmentes.

.

Az alkalmazott jogszabályok

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54-5:64. §;
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. pont;
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (12) bekezdés;
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 15. § (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, 121. § (1) bekezdés a) pont;
  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 60. §;
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés i) pont, 132. § (2) bekezdés
  • a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • 18/2017. (XII. 15.) IM rendelet a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárássorán zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről
  • a személyazonosító igazolvány kiadásáról és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

.

Egyéb fontos tudnivalók

.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről:

.

5:54. § [Tulajdonszerzés találással]

.

(1) Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy
a) megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és
b) a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.
(2) Ha a dolgot többen találják meg, a találótársakat a találó jogai együttesen, egymás között egyenlő arányban illetik meg és kötelességei egyetemlegesen terhelik. Találótárs az is, aki a dolgot elsőként felfedezte és annak birtokbavételére törekedett, de végül más vette azt előbb birtokba.

.

5:55. § [A találó kötelezettsége]

.

(1) A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.
(2) A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.

.

5:56. § [A jegyző eljárása]

.

(1) Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak.
(2) Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot - ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni.
 
5:57. § [A találó jogainak korlátai és a dolgot terhelő jogok sorsa]
 
(1) A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át.
(2) A jogosult tulajdonszerzésével a harmadik személynek a dolgot terhelő jogai megszűnnek.

.

5:59. § [Közönség számára nyitva álló helyen talált dolog]

.

(1) A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.
(2) Ha a talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, az üzemeltető őt értesíti és jelentkezése esetén részére a dolgot késedelem nélkül átadja.
(3) Ha az átvételére jogosult személye nem állapítható meg, az üzemeltető a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi, vagy - ha a megőrzésre lehetősége nincs - azt az átadástól számított nyolc napon belül a jegyzőnek átadja.
(4) Ha a jogosult a dologért három hónap alatt nem jelentkezik, az üzemeltető vagy a jegyző azt értékesíti.

.

5:61. § [A tulajdonos jogai]

.

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.

.

5:62. § [Találódíj]

.

(1) Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. A találódíj a találótársakat egyenlő arányban illeti meg. 
(2) A találó a talált dolog kiadását költségkövetelésének és találódíjának kielégítéséig megtagadhatja. 
(3) A találót ezek a jogok akkor is megilletik, ha a talált dolgot a hatóságnak adta át. A hatóság a dolgot vagy az értékesítéséből befolyt vételárat a találó hozzájárulásával adhatja ki az átvételre jogosultnak, kivéve, ha az átvételre jogosult a dolog értékét a hatóságnál letétbe helyezi. A letétbe helyezett összeg a letett dolog helyébe lép.

.

Egyéb fontos tudnivalók

.

A személyazonosító igazolvány találása esetén:

.

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján
38. § (1) * A talált, más nevére szóló személyazonosító igazolványt le kell adni

.

a) a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt - a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt - haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak, 
b) a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak, 
c) a találás helye szerint illetékes konzuli tisztviselőnek, aki azt - a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt - haladéktalanul megküldi a kijelölt kormányhivatalnak, vagy 
d) a kijelölt kormányhivatalnak. 
(2) * A járási hivatal, illetve a kijelölt kormányhivatal visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az az Nytv. 29/F. §-a szerint nem tekinthető érvénytelennek, és a polgár új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott. 
(3) * A talált személyazonosító igazolványt a járási hivatal vagy a kijelölt kormányhivatal belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az arra jogosultnak. Ha a polgár a személyazonosító igazolványt postai úton vagy felhívásra személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján sem veszi át, a járási hivatal vagy a kijelölt kormányhivatal az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről. 
 

.

Felhívás - Talált tárgyakra vonatkozó hirdetmények