.
TALÁLT TÁRGYAKKAL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADATOK
.
Ügyleírás
.
A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A találónak a talált dologra vonatkozó igénybejelentését az átadással egyidejűleg kell megtennie. Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a talált dolog kiadása 3 hónap letelte után válik lehetségessé (ez alatt az idő alatt azt a jegyző megőrzi).
.
Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos, bérlő, használó) figyelmét arra, hogy a talált tárgy feletti rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog, használati jog) hitelt érdemlően igazolnia kell (például okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel), és csak ennek vizsgálatát követően kerülhet kiadásra a tárgy, egy átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.
.
Illetékesség
A találás helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.
.
Szükséges okiratok
- természetes személy találó vagy átvételre jogosult esetén: személyazonosító okmányai
.
Az ügyet intéző osztály
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály, Igazgatási Osztály
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
.
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje
.
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük részesítse előnyben az elektronikus, illetve telefonon történő kapcsolattartást. Amennyiben személyes ügyintézést tart szükségesnek időpontfoglalás előtt kérjük telefonon egyeztessen ügyintézőinkkel.
.
Kérdés esetén, telefonon a 42/524-560 és 42/524-524/270 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.
.
Ügyintézés díja
Az eljárás illetékmentes.
.
Az alkalmazott jogszabályok
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54-5:64. §;
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. pont;
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (12) bekezdés;
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 15. § (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, 121. § (1) bekezdés a) pont;
  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 60. §;
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés i) pont, 132. § (2) bekezdés
  • a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • 18/2017. (XII. 15.) IM rendelet a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárássorán zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről
  • a személyazonosító igazolvány kiadásáról és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
.
Egyéb fontos tudnivalók
.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről:
.
5:54. § [Tulajdonszerzés találással]
.
(1) Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy
a) megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és
b) a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.
(2) Ha a dolgot többen találják meg, a találótársakat a találó jogai együttesen, egymás között egyenlő arányban illetik meg és kötelességei egyetemlegesen terhelik. Találótárs az is, aki a dolgot elsőként felfedezte és annak birtokbavételére törekedett, de végül más vette azt előbb birtokba.
.
5:55. § [A találó kötelezettsége]
.
(1) A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.
(2) A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.
.
5:56. § [A jegyző eljárása]
.
(1) Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak.
(2) Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot - ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni.
5:57. § [A találó jogainak korlátai és a dolgot terhelő jogok sorsa]
(1) A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át.
(2) A jogosult tulajdonszerzésével a harmadik személynek a dolgot terhelő jogai megszűnnek.
.
5:59. § [Közönség számára nyitva álló helyen talált dolog]
.
(1) A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.
(2) Ha a talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, az üzemeltető őt értesíti és jelentkezése esetén részére a dolgot késedelem nélkül átadja.
(3) Ha az átvételére jogosult személye nem állapítható meg, az üzemeltető a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi, vagy - ha a megőrzésre lehetősége nincs - azt az átadástól számított nyolc napon belül a jegyzőnek átadja.
(4) Ha a jogosult a dologért három hónap alatt nem jelentkezik, az üzemeltető vagy a jegyző azt értékesíti.
.
5:61. § [A tulajdonos jogai]
.
Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.
.
5:62. § [Találódíj]
.
(1) Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. A találódíj a találótársakat egyenlő arányban illeti meg.
(2) A találó a talált dolog kiadását költségkövetelésének és találódíjának kielégítéséig megtagadhatja.
(3) A találót ezek a jogok akkor is megilletik, ha a talált dolgot a hatóságnak adta át. A hatóság a dolgot vagy az értékesítéséből befolyt vételárat a találó hozzájárulásával adhatja ki az átvételre jogosultnak, kivéve, ha az átvételre jogosult a dolog értékét a hatóságnál letétbe helyezi. A letétbe helyezett összeg a letett dolog helyébe lép.
.
Egyéb fontos tudnivalók
.
Felhívom a figyelmét, hogy:
.
„Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” ( az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6 .§ (6) bekezdése)
.
A személyazonosító igazolvány találása esetén:
.
A személyazonosító igazolvány kiadásáról és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján
38. § (1) * A talált, más nevére szóló személyazonosító igazolványt le kell adni
.
a) a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt - a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt - haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,
b) a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,
c) a találás helye szerint illetékes konzuli tisztviselőnek, aki azt - a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt - haladéktalanul megküldi a kijelölt kormányhivatalnak, vagy
d) a kijelölt kormányhivatalnak.
(2) * A járási hivatal, illetve a kijelölt kormányhivatal visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az az Nytv. 29/F. §-a szerint nem tekinthető érvénytelennek, és a polgár új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott.
(3) * A talált személyazonosító igazolványt a járási hivatal vagy a kijelölt kormányhivatal belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az arra jogosultnak. Ha a polgár a személyazonosító igazolványt postai úton vagy felhívásra személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján sem veszi át, a járási hivatal vagy a kijelölt kormányhivatal az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.
.
Felhívás - Talált tárgyakra vonatkozó hirdetmények

 
a

a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.