Ingatlanközvetítő, valamint Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Ingatlanközvetítő, 
valamint Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék

.

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként vármegyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági eljárásban a jegyző vármegye területére kiterjedő illetékességgel jár el.

.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye vonatkozásában a jegyzői hatáskört Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya gyakorolja.

.

Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:

.

− az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítésével, 
− a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével, 
− a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint 
− az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat látja el.

.

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:

.

− az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával, 
− az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával, 
− az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával, 
− az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével, 
− a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint 
− a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével összefüggő feladatokat látja el.

.

Az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet az a

.

− a) természetes személy szolgáltató végezhet, aki
aa) ingatlanközvetítő esetén: 04164005 vagy 52343902 vagy 523410300000000 OKJ számú szakképesítéssel 
ab) ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő esetén: 04884001 vagy 54343902 vagy 523410300015401 OKJ számú szakképesítéssel, és 
ac) olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,
− b) gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,
ba) amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és 
bb) amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan - foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartásban szerepel. 
c) egyéni vállalkozó szolgáltató végezhet, akinek a lakóingatlan, földterület közvetítés szerepel az általa végzett tevékenységi körei között és a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartásban szerepel

.

A kérelemhez csatolni kell:

.

1. természetes személy szolgáltató esetén:
− szakképzettséget tanúsító bizonyítvány másolata 
− a munkáltató vagy foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás mely szerint a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja 
− erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 
− a munkáltató részére kiadott igazolás, mely szerint szerepel az ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő névjegyzékben 
− személyi igazolvány lakcímkártya másolata

.

2. gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén:
− 30 napnál nem régebben kiállított közokirat mely szerint köztartozásmentes adózó, ha a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban 
− köztartozás mentességet igazoló okirat a bejelentő székhelye szerint illetékes önkormányzat adóhatóságától 
− a személyesen közreműködő tag szakképzettségét igazoló bizonyítvány másolata 
− a személyesen közreműködő tag részére kiadott igazolás, mely szerint szerepel az ingatlanközvetítő vagy az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő névjegyzékben 
− aláírási címpéldány 
− Gazdálkodó szervezet esetén erkölcsi bizonyítvány, mely a gazdálkodó szervezet szolgáltató vezető tisztségviselője, tagja, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosa esetében az üzleti jó hírnév keretében igazolja 
a) a büntetlen előéletet, 
b) annak tényét, hogy nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
c) annak tényét, hogy jelen a bejelentést megelőző 5 éven belül a nyilvántartásból 
ca) természetes személyként nem törölték, továbbá 
cb) olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, tagja vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa volt, nem került törlésre.

.

3. egyéni vállalkozó szolgáltató esetén: 
− 30 napnál nem régebben kiállított közokirat mely szerint köztartozásmentes adózó, ha a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban 
− köztartozás mentességet igazoló okirat a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzat adóhatóságától 
− a személyesen közreműködő tag szakképzettségét igazoló bizonyítvány másolata 
− a személyesen közreműködő tag részére kiadott igazolás, mely szerint szerepel az ingatlanközvetítő vagy az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő névjegyzékben 
− erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 
− egyéni vállalkozói hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, melyben szerepel a lakóingatlan, földterület közvetítés, illetve értékbecslés 
− személyi igazolvány lakcímkártya másolata

.

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a szolgáltató a hatóság felé köteles bejelenteni.

.

A hatóság a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a szolgáltatónál ellenőrzi.

.

Az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzékbe való felvétel ügyintézési ideje 8 nap.

.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy gazdálkodó szervezetek esetén a kérelem az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásai alapján csak elektronikus úton nyújtható be.

.

Természetes személyek papír alapon is benyújthatják kérelmüket.

.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a bejelentés személyes benyújtására kizárólag magánszemélyek esetén van lehetőség, az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban.

.

Kérdés esetén telefonon a 42/524-524/277 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.

.

A kérelem beadásához rendelkezésre áll az alábbi nyomtatvány, melyet vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni postai úton (magánszemély esetén), illetve elektronikusan epapír (epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül.

.

.

A dokumentum elektronikusan kitölthető!

.

Vonatkozó jogszabályok: 
- 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról; 
- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet