Szálláshely engedélyezési eljárások

Szálláshely-szolgáltatás bejelentése

.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) a szálláshelyek nyilvántartásba vételére irányuló eljárások lefolytatására, valamint a szálláshely szolgáltatások felügyeletére a települések jegyzőjét jelöli ki. Nyíregyháza közigazgatási területén a jegyző hatáskörét a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya gyakorolja.

.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentési eljárás az alábbi szálláshely típusokra terjed ki:

.

szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy,

.

panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy,

.

kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgálólétesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,

.

üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,

.

közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő,

.

egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz.

.

magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat

.

falusi szálláshely: a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke) nem szereplő települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan magánszálláshely vagy egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt kerüljenek bemutatásra

.

A szálláshely-üzemeltetési bejelentésben meg kell jelölni:

.

 • a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
 • a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
 • a szálláshely befogadóképességét:

a) a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek száma, és 
b) az ágyak száma, 
 

 • a szálláshely használatának jogcímét,
 • a szálláshely elnevezését,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységét mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
 • azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri,

.

A szálláshely-üzemeltetési bejelentéshez mellékelni kell:

.

 • nem a bejelentő tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a bejelentő, a szálláshely-szolgáltató a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 • hozzájárulás a Főépítészi Osztálytól rendeltetés megváltoztatására vonatkozóan;
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum;
 • a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum.

.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

.

Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható.

.

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel. 
A szoftverrel kapcsolatban a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján érhetők el információk (info.ntak.hu). 
A szálláshely minősítésére vonatkozó tudnivalók a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján találhatók (szallashelyminosites.hu).

.

Hatóságunk a hiánytalan bejelentés alapján a szálláshelyet nyilvántartásába rögzíti, és adatait az önkormányzat honlapján közzé teszi. A nyilvántartásba vételről hatóságunk értesíti az érintett hatóságokat.

.

Amennyiben a bejelentett szálláshely vagy a szálláshely-szolgáltató nyilvántartott adataiban változás következik be azt haladéktalanul, illetve a szálláshely megszűnése esetén a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy gazdálkodó szervezetek esetén a kérelem az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásai alapján csak elektronikus úton nyújtható be.

.

Természetes személyek papír alapon is benyújthatják kérelmüket.

.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a bejelentés személyes benyújtására kizárólag magánszemélyek esetén van lehetőség, az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban.

.

Kérdés esetén telefonon a 42/524-524/277 és a 42/524-560 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.

.

A bejelentés beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyet vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni postai úton (magánszemélyek esetén), illetve elektronikusan epapír (epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül.

.

Szálláshely-üzemeltetési engedélyek nyomtatványai:

.

.

A dokumentumok elektronikusan kitölthetőek!

.

Kapcsolódó jogszabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet

.

Ügyfélkapun történő kérelem benyújtás az alábbi linken érhető el: E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL