.
Zenés, táncos rendezvények
.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy jogszabályi előírás alapján az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. Ennek megfelelően a személyes ügyfélfogadás csak az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor.
.
Kérdés esetén, telefonon a 42/524-560 és 42/524-524/171 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.
.
A zenés, táncos rendezvény megtartását, valamint hatósági engedélyezését a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szabályozza.
.
A rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult az engedélyezési eljárást lefolytatni, amely jogkört Nyíregyháza közigazgatási területén tartandó rendezvények esetén a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya gyakorolja.
.
A rendelet értelmében zenés, táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.
.
Az engedélyezési jogkör kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket
a) tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak; (a tűzvédelmi előírásokra figyelemmel tömegtartózkodásra szolgáló helyiség a 300 fő befogadására is alkalmas teremben tartott rendezvény)
b) a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).
.
A rendeletet nem kell alkalmazni
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.
.
Szabadtéri rendezvény esetén a szervezőnek, míg építményben rendezett rendezvény esetén az építmény üzemeltetőjének kell a kérelmet benyújtania.
.
A fentiekben felsorolt rendezvények csak a jegyzői hatóság által kiadott engedély birtokában tarthatók meg.
.
Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. Tekintve, hogy az eljárás során szakhatósági megkereséseket is kell eszközölni, illetve helyszíni szemlét is kell tartani, ezért az engedélykérelmet legalább a rendezvény megtartása előtt 30 nappal célszerű és szükségszerű benyújtani, annak érdekében, hogy a rendezvénytartási engedély időben kiadható legyen. Engedély nélkül a rendezvény nem tartható meg.
.
Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.
.
Biztonsági terv:
Az engedélyezésre beadott kérelemnek minden esetben része a rendezvény biztonsági terve.
.
A biztonsági tervnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését.
.
Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége:
A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért.
A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.
.
A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok:
A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie.
A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot, vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.
.
A rendezvény szervezője
a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést, az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához,
b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.
.
Az engedély nem mentesíti a kérelmezőt, szervezőt a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzése alól. (Pl.: kereskedelmi hatósági bejelentés, zajhatárérték megállapítására irányuló kérelem, stb.)
.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmek csak papír alapon nyújthatók be. A kérelem beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyeket vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni ügyfélfogadási időben személyes, vagy postai úton.
.
Rendezvénytartási engedélyezési eljárások nyomtatványa:
.
.
A dokumentum elektronikusan kitölthető!

 
a
a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.