Rendezvénytartási engedélyezési eljárások

Zenés, táncos rendezvények

.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy jogszabályi előírás alapján az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. Ennek megfelelően a személyes ügyfélfogadás csak az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor.

.

Kérdés esetén, telefonon a 42/524-560 és 42/524-524/171 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.

.

A zenés, táncos rendezvény megtartását, valamint hatósági engedélyezését a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szabályozza.

.

A rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult az engedélyezési eljárást lefolytatni, amely jogkört Nyíregyháza közigazgatási területén tartandó rendezvények esetén a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya gyakorolja.

.

A rendelet értelmében zenés, táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

.

Az engedélyezési jogkör kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket 
a) tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak; (a tűzvédelmi előírásokra figyelemmel tömegtartózkodásra szolgáló helyiség a 300 fő befogadására is alkalmas teremben tartott rendezvény) 
b) a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

.

A rendeletet nem kell alkalmazni 
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; 
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; 
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre; 
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

.

Szabadtéri rendezvény esetén a szervezőnek, míg építményben rendezett rendezvény esetén az építmény üzemeltetőjének kell a kérelmet benyújtania.

.

A fentiekben felsorolt rendezvények csak a jegyzői hatóság által kiadott engedély birtokában tarthatók meg.

.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. Tekintve, hogy az eljárás során szakhatósági megkereséseket is kell eszközölni, illetve helyszíni szemlét is kell tartani, ezért az engedélykérelmet legalább a rendezvény megtartása előtt 30 nappal célszerű és szükségszerű benyújtani, annak érdekében, hogy a rendezvénytartási engedély időben kiadható legyen. Engedély nélkül a rendezvény nem tartható meg.

.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. 
A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

.

Biztonsági terv: 
Az engedélyezésre beadott kérelemnek minden esetben része a rendezvény biztonsági terve.

.

A biztonsági tervnek a következőket kell tartalmaznia: 
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét; 
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; 
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; 
d) a biztonsági személyzet létszámát; 
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint 
f) szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését.

.

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége: 
A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért. 
A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel. 
A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

.

A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok: 
A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi. 
Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. 
A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot, vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

.

A rendezvény szervezője 
a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést, az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához, 
b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.

.

Az engedély nem mentesíti a kérelmezőt, szervezőt a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzése alól. (Pl.: kereskedelmi hatósági bejelentés, zajhatárérték megállapítására irányuló kérelem, stb.)

.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmek csak papír alapon nyújthatók be. A kérelem beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyeket vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni ügyfélfogadási időben személyes, vagy postai úton. 
 

.

Rendezvénytartási engedélyezési eljárások nyomtatványa:

.

.

A dokumentum elektronikusan kitölthető!