Ma 2019. szeptember 16., hétfő,
Edit napja van.
.
Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek
.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet értelmében kereskedelmi hatóságként a település jegyzője jár el. A jegyző kereskedelmi hatáskörét Nyíregyháza Megyei Jogú Város esetén a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya gyakorolja.
.
Ügyfélszolgálatunk helye Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Nyíregyháza Kossuth tér 1- „B” épület földszint „Kereskedelmi ügyfélszolgálat”
.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmek csak elektronikus úton nyújthatók be. A kérelem beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyeket vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni e-papírhoz való csatolással.
.
A kereskedelmi eljárások nyomtatványai:
.
.
A dokumentumok elektronikusan kitölthetőek!
.
Kérdés esetén, telefonon az 524-524/383 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.
.
A Kormány kereskedelmi hatóságként a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjét jelöli ki:
- a csomagküldő kereskedelem,
- az automatából történő értékesítés,
- a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében.
.
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti település jegyzőjét jelöli ki:
- az üzletben, bevásárlóközpontban,
- vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, továbbá
- a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
- az üzleten kívüli kereskedelem,
- a közterületi és
- a közvetlen értékesítés esetében.
.
A 2009. október 1-jétől hatályos szabályozás értelmében működési engedélyt kell kérni az alább felsorolt, ún. üzletköteles termékek forgalmazása esetén:
.
 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék (a játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével);
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
.
A további termékek forgalmazása esetén működési engedélyt nem kell kérni, de a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot be kell jelenteni a jegyzőnek.
.
Amennyiben engedélyköteles termék kereskedelmét és bejelentés köteles termék kereskedelmét is folytatni kívánja a kereskedő, akkor az erre irányuló két beadványát egyszerre is benyújthatja hatóságunknál. Hatóságunk a bejelentést és az engedélykérelmet külön-külön bírálja el. A működési engedélyezési eljárás illetékmentes.
.
Új eljárást kell lefolytatni, működési engedély köteles terméket értékesítő üzlet nyitásakor, illetve működő üzlet esetében a működési engedélyen nem engedélyezett működési engedély köteles termékkör utólagos engedélyezésekor. Adatváltozásnak minősülő ügyek: névváltozás, székhelyváltozás, cégjegyzékszám, vagy statisztikai számjel változás, fantázianév-változás.
.
1. A működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
.
- a kereskedő nevét, címét, illetve székhelyét;
- a kereskedő cég cégjegyzékszámát, vagy egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát;
- a kereskedő statisztikai számjelét;
- az üzlet adatait (címét, helyrajzi számát, alapterületét);
- az üzlet tulajdonosának nevét;
- nem tulajdonos kereskedő esetén az üzlet használatának jogcímét;
- az üzlet elnevezését (fantázianevét);
- az üzlet napi nyitvatartási idejét;
- a forgalmazni kívánt termékek körét (külön kiemelve az árusítani kívánt jövedéki termékeket);
- a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellegét (kiskereskedelem vagy nagykereskedelem);
- a kereskedő nyilatkozatát arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását
.
A kérelemhez csatolni kell
.
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
 • előzetes szakhatósági hozzájárulást (Népegészségügy minden esetben, robbanásveszélyes termék és gépjármű esetén Katasztrófavédelem, állatgyógyászati termék esetén élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró (nagykereskedelem esetén megyei kormányhivatal, kiskereskedelem esetén járási hivatal), termésnövelő anyag forgalmazása esetén megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladat körében eljáró járási hivatal,
.
A kérelem alapján hatóságunk engedélyezési eljárást folytat le, melynek során dönt a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról.
.
Az engedély megadása esetén a tevékenység folytatását a hatóság nyilvántartásába rögzíti, és az önkormányzat honlapján közzé teszi.
.
2. A bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentésnek tartalmaznia kell:
.
 • a kereskedő nevét, címét, illetve székhelyét;
 • a kereskedő cég cégjegyzékszámát, vagy egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát;
 • a kereskedő statisztikai számjelét;
 • az üzlet adatait (címét, helyrajzi számát, alapterületét);
 • az üzlet tulajdonosának nevét;
 • nem tulajdonos kereskedő esetén az üzlet használatának jogcímét;
 • az üzlet elnevezését (fantázianevét);
 • az üzlet napi nyitvatartási idejét;
 • a forgalmazni kívánt termékek körét (külön kiemelve az árusítani kívánt jövedéki termékeket),
 • a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellegét (kiskereskedelem vagy nagykereskedelem, illetve ügynöki kereskedelmi tevékenység)
 • a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját
 • mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
 • üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
 • a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;
 • üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;
 • a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni
 • vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége
 • a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek
.
A kérelemhez, bejelentéshez csatolni kell
.
 • 3.000 Ft illeték befizetését igazoló nyugtát, számlakivonatot, értesítést stb.;
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
.
A bejelentés benyújtását követően a hatóság a bejelentett tevékenységet nyilvántartásba veszi és a nyilvántartásba vételről 15 napon belül igazolást állít ki. A nyilvántartásba vételről hatóságunk értesíti az érintett hatóságokat.
.
Egyes termékek forgalmazásához más hatóság engedélye szükséges (külön engedély). Ilyenkor a külön engedélyt a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani. (Engedélyköteles tevékenység kereskedelmére indult eljárás során a külön engedélyt kiadó hatóság szakhatóságként működik az eljárás során közre.) A bejelentés nyilvántartásba vételéről a külön engedélyt kiadó hatóságot hatóságunk értesíti. Az adott tevékenység bejelentésének tudomásul vétele csak a külön engedély alapján lehetséges.
.
Nyilvántartás
Ha a jegyző megadja a működési engedélyt, erről igazolást ad ki a kereskedőnek, és az üzletet, valamint a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységről szóló bejelentésben szereplő adatokat nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
.
3. A kereskedő adatváltozási bejelentési kötelezettsége
.
Ha a működési engedély megadását, valamint a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételét követően változás következik be a kereskedő, valamint az üzlet adataiban, azt a kereskedő haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő megváltozása esetén az azt megelőző nyolc munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. (Az üzlet használatára jogosult személyében bekövetkező változást az új jogosultnak kell bejelentenie, mely bejelentés nem adatváltozásnak minősül.)
.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül kell bejelenteni a jegyzőnek.
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.