Ma 2020. május 25., hétfő,
Orbán napja van.
.
Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek
.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, az erre irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései alapján kereskedelmi hatóságként a település jegyzője jár el. A jegyző kereskedelmi hatáskörét Nyíregyháza Megyei Jogú Város esetén a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya gyakorolja.
.
A Kormányrendelet értelmében kereskedelmi hatóságként a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője jár el az alábbi kereskedelmi formákban:
− mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
− üzleten kívüli kereskedelem,
− csomagküldő kereskedelem,
− automatából történő értékesítés,
− közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében.
.
A Kormányrendelet értelmében kereskedelmi hatóságként a kereskedelmi tevékenység helye szerinti település jegyzője jár el az alábbi kereskedelmi formákban:
− az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
− bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
− vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
− közterületi és
− közvetlen értékesítés esetében.
.
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek – engedélyköteles termékek kereskedelme
.
Működési engedélyt kell kérni az alább felsorolt, kizárólag üzletben forgalmazható (ún. üzletköteles) termékek forgalmazása esetén:
− a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
− az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
− állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
− fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
− növényvédő szerek és hatóanyagaik;
− nem veszélyes hulladék;
− az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.
.
Nem kizárólag üzletben forgalmazható termékek – bejelentésköteles termékek kereskedelme
.
További termékek forgalmazása esetén működési engedélyt nem kell kérni, de a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot be kell jelenteni a jegyzőnek.
.
Amennyiben engedélyköteles termék kereskedelmét és bejelentés köteles termék kereskedelmét is folytatni kívánja a kereskedő, akkor az erre irányuló két beadványát egyszerre is benyújthatja hatóságunknál. Hatóságunk a bejelentést és az engedélykérelmet külön-külön bírálja el.
.
A kérelemre/bejelentésre indított eljárások:
.
A működési engedélyezési eljárás illetékmentes.
.
A bejelentési eljárás illetéke 3.000, - forint, melyet átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlaszámra.
.
1. A működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
− a kereskedő nevét, címét, illetve székhelyét;
− a kereskedő cég cégjegyzékszámát, vagy egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát;
− a kereskedő statisztikai számjelét;
− az üzlet adatait (címét, helyrajzi számát, alapterületét);
− az üzlet tulajdonosának nevét;
− nem tulajdonos kereskedő esetén az üzlet használatának jogcímét;
− az üzlet elnevezését (fantázianevét);
− az üzlet napi nyitvatartási idejét;
− a forgalmazni kívánt termékek körét (külön kiemelve az árusítani kívánt jövedéki termékeket);
− a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellegét (kiskereskedelem vagy nagykereskedelem);
− kérelmező aláírását (bélyegzőjét)
.
A kérelemhez csatolni kell:
− nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
− haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
− közös tulajdonban álló üzlet esetében pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot;
− gazdasági társaságok esetén aláírási címpéldányt;
.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásai szerint lehetőség van egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolására.
.
A kérelem alapján hatóságunk engedélyezési eljárást folytat le, melynek során dönt a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról.
.
Az engedély megadása esetén a tevékenység folytatását a hatóság nyilvántartásába rögzíti, és az önkormányzat honlapján közzé teszi.
.
2. A bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentésnek tartalmaznia kell:
− a kereskedő nevét, címét, illetve székhelyét;
− a kereskedő cég cégjegyzékszámát, vagy egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát;
− a kereskedő statisztikai számjelét;
− az üzlet adatait (címét, helyrajzi számát, alapterületét);
− az üzlet tulajdonosának nevét;
− nem tulajdonos kereskedő esetén az üzlet használatának jogcímét;
− az üzlet elnevezését (fantázianevét);
− az üzlet napi nyitvatartási idejét;
− a forgalmazni kívánt termékek körét (külön kiemelve az árusítani kívánt jövedéki termékeket);
− a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellegét (kiskereskedelem vagy nagykereskedelem, illetve ügynöki kereskedelmi tevékenység);
− a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját;
− mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzékét;
− üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzékét, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölését;
− a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölését (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;
− üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölését;
− vendéglátó üzlet esetén befogadóképességét;
− vendéglátó üzlet esetén a kereskedő nyilatkozatát kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve kíván-e az üzletben zeneszolgáltatást, illetve szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot folytatni;
− kérelmező aláírását (bélyegzőjét)
.
A kérelemhez, bejelentéshez csatolni kell:
− nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
− haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
− közös tulajdonban álló üzlet esetében pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot;
− gazdasági társaságok esetén aláírási címpéldányt;
− 3.000 Ft illeték befizetését igazoló nyugtát, számlakivonatot, értesítést stb.;
.
Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban előírtaknak, a benyújtást követően a hatóság a bejelentett tevékenységet nyilvántartásba veszi és a nyilvántartásba vételről 8 napon belül igazolást állít ki. A nyilvántartásba vételről hatóságunk értesíti az érintett hatóságokat.
.
További előírások:
.
Egyes termékek forgalmazásához más hatóság engedélye szükséges (külön engedély). Ilyenkor a külön engedélyt a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani. (Engedélyköteles tevékenység kereskedelmére indult eljárás során a külön engedélyt kiadó hatóság szakhatóságként működik az eljárás során közre.) A bejelentés nyilvántartásba vételéről a külön engedélyt kiadó hatóságot hatóságunk értesíti. Az adott tevékenység bejelentésének tudomásul vétele csak a külön engedély alapján lehetséges.
.
Amennyiben vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást kíván folytatni, úgy az üzletnek meg kell felelnie a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. Az erre vonatkozó eljárásról a tájékoztató az Igazgatási Osztály Környezetvédelmi eljárásai menüpontban található.
.
Ha a működési engedély megadását, valamint a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételét követően változás következik be a kereskedő, valamint az üzlet adataiban, azt a kereskedő haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő megváltozása esetén az azt megelőző nyolc munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. (Az üzlet használatára jogosult személyében bekövetkező változást /jogutódlás/ az új jogosultnak kell bejelentenie, mely bejelentés nem adatváltozásnak minősül.)
.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül kell bejelenteni a jegyzőnek
.
Ügyintézés:
.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmek csak elektronikus úton nyújthatók be. A kérelem beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyeket vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni e-papírhoz való csatolással.
.
A kereskedelmi eljárások nyomtatványai:
.
.
A dokumentumok elektronikusan kitölthetőek!
.
Ügyfélszolgálatunk helye Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Nyíregyháza Kossuth tér 1. „B” épület földszint.
.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala lehetőséget biztosít előzetes időpontfoglalásra, ami az alábbi linken érhető el:
.
.
A koronavírus-járvány terjedésének mérséklése érdekében tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2020. március 19-től a személyes ügyfélfogadás szünetel. Személyes bejelentkezésre, időpont kérésre, ügyintézésre határozatlan ideig nincs lehetőség.
.
Kérdés esetén, telefonon a 42/524-524/767 és 766 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.
.
Kapcsolódó jogszabályok:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.