Featured

Pályázati felhívás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a "Pedagógusok új életpályájáról szóló" 2023. évi LII. törvény 37. § alapján pályázatot hirdet a

Búzaszem Nyugati Óvoda

igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására

A munkáltató, a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezése:

Munkáltató: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Betöltendő munkakör: Óvodapedagógus

Vezetői megbízás megnevezése: Igazgató

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézmény főtevékenysége: Óvodai nevelés, tevékenységei: óvodai ellátás szakmai feladatai, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben.

 Az intézményvezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, az intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény programját, képviseli az intézményt. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, illetve a vezetői megbízás kezdete és a jogviszony megszűnésének időpontja:

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony határozatlan időre, teljes munkaidőben (heti 40 óra), újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A vezetői megbízás határozott időre, 2024. október 1. napjától 2025. augusztus 15. napjáig szól. A munkakör legkorábban 2024. október 1. napjától tölthető be.

Az illetmény és a kapcsolódó juttatások meghatározása:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Púétv. vhr.)  rendelkezéseit kell alkalmazni. Az illetményhez kapcsolódó esetleges juttatásokra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletében foglaltak az irányadók.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, 4400 Nyíregyháza, Búza utca 7.

A pályázat elnyerésének feltételei:

A képesítési követelményeknek való megfelelés, a pályázati dokumentáció hiánytalan benyújtása, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogató döntése.

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • Magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • a pályázó nem áll a Púétv. 27. §-ban felsorolt, büntetőjogi kizáró okok hatálya alatt,
 • Főiskolai/egyetemi végzettség
 • a Púétv. vhr. melléklete szerinti, az intézmény által ellátott feladatok tekintetében az igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett gyakorlat
 • nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,
 • a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év vezetői tapasztalat,
 • alapszintű számítástechnikai ismeretek,
 • vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza (mely tartalmazza a kapcsolattartásra használható elektronikus levélcímet és telefonszámot),
 • a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
 • a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát, és személyes adatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai, a Közgyűlés Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának tagjai, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a pályázati eljárás lebonyolításában közreműködő köztisztviselői megismerjék és kezeljék,
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Púétv. 27. §-ban jogviszony létesítését kizáró, valamint 74. §-ban foglalt összeférhetetlenséget keletkeztető ok

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, tértivevényes, ajánlott, elsőbbségi küldeményként, írásban, a pályázatnak Nyíregyháza Megyei Jogú Városa Önkormányzata címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Nyíregyházi Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői pályázat”. (A benyújtási határidő megtartottnak akkor minősül, ha a pályázó a pályázatát a felhívásban foglalt módon legkésőbb a benyújtási határidőként megjelölt nap végéig postára adja.)

A pályázatokat elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre is meg kell küldeni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága hallgatja meg, és véleményezi a pályázatokat. A pályázatokról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottság mérlegelési jogkörben kialakított javaslata alapján, mérlegelési jogkörében dönt. Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba történő kinevezés esetén a kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Emberi erőforrás menedzsmentje nyújt, a 06 – 42 – 524 – 524/ 567, 06 – 42 – 524 – 524/341 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hivatalos Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közgyűlés a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat