Featured

Pályázati felhívás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. október 1. napjától 2025. szeptember 30. napjáig szól. (1 év)

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 1/D.

Munkakör, vezetői beosztás megnevezése:

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás, továbbá a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt valamely munkakör.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a vonatkozó jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézmény közfeladata: Bölcsődei intézményi ellátás (Gyvt. 42. §), Gyermekek átmeneti otthona működtetése (Gyvt.50.§), Családok Átmeneti Otthona működtetése (Gyvt. 51. §).

 Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat és alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, az intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Az illetményhez kapcsolódó esetleges juttatásokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkori tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza.

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet
 • a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdés), továbbá, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • betöltött tizennyolcadik életév,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezik,
 • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet számú melléklete szerinti, az intézmény által ellátott feladatok tekintetében az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatása.
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ban meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,
 • a pályázó vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben foglalt vezetőképzésnek a megbízás adásától számított két éven belüli elvégzését, ha a pályázó egyébként nem rendelkezik vele, kivéve, ha a kötelezettség alól mentesül vagy szociális szakvizsgával.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év vezetői tapasztalat,
 • vezetőképzés, vagy szociális szakvizsga teljesítése
 • alapszintű számítástechnikai ismeretek,
 • vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza (mely tartalmazza a kapcsolattartásra használható elektronikus levélcímet és telefonszámot),
 • a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
 • a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2) d), (2d), (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdés),
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát, és személyes adatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai, a Közgyűlés Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának tagjai, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdése szerinti bizottság tagjai, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a pályázati eljárás lebonyolításában közreműködő köztisztviselői megismerjék,
 • kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben foglalt vezetőképzésnek a megbízás adásától számított két éven belüli elvégzését, ha a pályázó egyébként nem rendelkezik vele, kivéve, ha a kötelezettség alól mentesül vagy szociális szakvizsgával rendelkezik,
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ban meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1), (2) bekezdés, továbbá 43. § (1) bekezdés, és a 43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot, személyesen vagy papír alapon, postai úton, tértivevényes küldeményként zárt borítékban, elsőbbségi különszolgáltatással, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére címezve kell benyújtani, a 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. számra, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejeként megjelölt nap végéig. A borítékra rá kell írni a „Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetői pályázat” megjelölést.

A pályázatot egyidejűleg elektronikus úton is meg kell küldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Vhr.) 1/A. § (10) bekezdése szerinti bizottság, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága hallgatja meg, és véleményezi a pályázatokat. A pályázatokról, a közalkalmazotti foglalkoztatotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottságok mérlegelési jogkörben kialakított javaslata alapján, a Vhr. 20/A. § (6) bekezdés b) pontja szerint, a pályázati határidő lejártát követő első ülésén, mérlegelési jogkörében dönt. Közalkalmazotti kinevezés esetén a kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Emberi erőforrás menedzsmentje nyújt, a 06 – 42 – 524 – 524/ 567, 06 – 42 – 524 – 524/103 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala;

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hivatalos Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közgyűlés a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat